Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.335 din 26 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.335

 

privind aprobarea alipirii unor imobile terenuri proprietatea publică

a Municipiului Zalău situate în Municipiul Zalău Bd.Mihai Viteazul nr. 51,

aferente Sălii Sporturilor ,,Gheorghe Tadici“

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

            -Referatul Directiei patrimoniu nr.66913/20.10.2017, Documentatia cadastrala  de alipire intocmita de topograf Șofron Sabin, Planul de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire respectiv Referatul  OCPI Salaj  de admitere a cererii nr. 33930/05.10.2017 de alipire a imobilelor;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

            În conformitate cu  prevederile art.25  al Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,

            În temeiul art.36 alin 2 lit.c 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Alipirea unor imobile proprietatea Municipiului Zalău, situate în municipiul Zalău, , Bd. Mihai Viteazul nr.51, identificate după cum urmează :

-Lot 1- teren intravilan neîmprejmuit, în suprafață de 4.049 mp cu Sala Sporturilor ,, Gheorghe Tadici “, înscris în Cartea Funciară nr. 55269 Zalău, nr. cadastral 55269, categoria de folosință curți construcții;

-Lot 2- teren intravilan neîmprejmuit, în suprafață de 6.380 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 68059 Zalău, nr. cadastral 68059, categoria de folosință curți construcții.

            Art.2. Prin alipirea celor două imobile se va forma un corp funciar nou, în suprafaţă de 10.429 mp, categoria de folosință curți construcții, cu nr.cadastral nou 68212 conform ,,Planului de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire“ întocmit de  topograf  Șofron Sabin, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.3. Se însuşeşte ,,Planul de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire“ întocmit de  topograf  Șofron Sabin, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.4.Taxele necesare întocmirii actului autentic de alipire si cele privind înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară sunt în sarcina  Municipiului Zalău.

            Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia administraţie publică locală și Direcția Patrimoniu.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Institutia Prefectului judeţului Sălaj                                    

·         Primarul municipiului Zalău

·         Serviciul fond funciar,

·         Arhitect sef,

·         Directia economica ,

·         Directia patrimoniu,

·         Directia administraţie publică locală,

© Primaria Municipiului Zalau