Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.327 din 26 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.327

 

privind completarea/modificarea HCL nr. 133 din 04.10.1999 privind inventarul

unurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, cu bunurile recepționate

în baza Procesului Verbal de recepție  la terminarea lucrărilor

nr. 51709 din 18.08.2017 și transmiterea acestora în administrarea și gestionarea

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj

Consiliul Local al Municipiului Zalău

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 65423/16.10.2017 și Rapoartele comisiilor de specialitate;

            -Adresa Direcției Tehnice-Serviciul investiții, achiziții publice  nr. 62388/03.10.2017, de înaintare a documentelor aferente investiției „Amenajarea unui număr de 10 puncte subterane de colectare deșeuri menajere în municipiul Zalău”, în vederea  cuprinderii în patrimoniul public al Municipiului Zalău;

            -Procesul Verbal de recepție  la terminarea lucrărilor nr. 51709 din 18.08.2017, privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “Amenajarea unui număr de 10 puncte subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Zalău”, lucrări executate în cadrul Contractul de lucrări nr. 23965/13.04.2017 încheiat între Municipiul Zalău în calitate de achizitor și SC Euriteh SRL   Oradea în calitate de executant;

            -Procesul Verbal nr. 14587 din 07.03.2017 încheiat cu ocazia predării-primirii bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj în vederea punerii în aplicare a Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016 prin concesionare  a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj-componenta colectare și transport deșeuri municipale-Lot 1, încheiat între ADI ECODES Sălaj și Asociația SC Brantner Environment SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SRL;

            Văzând prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;

În baza prevederilor art.3, alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c, lit.d, precum și în temeiul art. 45 alin. (3), art.115, alin.(1), lit.b și art. 123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la CAP.II. Terenuri Neocupate de Construcții (terenuri de joacă, parcări auto, spații verzi, puncte gospodărești) Secțiunea D. Puncte Gospodărești, cu bunurile  recepționate  în baza Procesului Verbal de recepție nr. 51709/18.08.2017, conform  Anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

            Art.2. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, cu bunurile recepționate  în baza Procesului Verbal de recepție nr. 51709/18.08.2017, astfel:

a) Cap.II.TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUCŢII (terenuri de joacă, parcări auto, spaţii verzi, puncte gospodăreşti) Secţiunea D. Puncte Gospodăreşti:

- poziţia nr. 203-coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr. 21, str. Unirii, lângă Școala Simion Bărnuțiu, dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

            -coloana  nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.716,27  lei“

            -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV recepție nr.51709 din 18.08.2017 “

- poziţia nr. 215 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr. 33, str. Păcii vis-a vis de Grădinița Pinochio,  dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

             -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.716,27  lei“

            -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV recepție nr.51709 din 18.08.2017 “.

- poziţia nr. 188 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr. 6, str. Avram Iancu nr. 2,  dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

            -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.716,26  lei“

            -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV recepție nr.51709 din 18.08.2017 “.

            - poziţia nr. 191 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr. 9 str. Gheorghe Doja, bl. D48  dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

            -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.716,26  lei“

            -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV recepție nr.51709 din 18.08.2017 “.

- poziţia nr. 190 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr. 8, str. Avram Iancu bl. M6-M8,  dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

            -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.716,27  lei“

            -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV recepție nr.51709 din 18.08.2017 “.

            Art.3. Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificate  în  Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri, cu valoare totală de 527.162,67 lei, se transmit în  administrarea și gestionarea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, sens în care se completează prin  încheierea unui proces verbal de predare-primire inventarul bunurilor de retur,  proprietatea publică a Municipiului Zalău, care constitue Anexa 4 la Contractul de delegare nr. 479/07.12.2016 prin concesionare  a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj -componenta colectare și transport deșeuri municipale-Lot 1, încheiat între ADI ECODES Sălaj și Asociația SC Brantner Environment SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SRL.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală

·         Direcţia Patrimoniu,

·         Direcţia economică

·         ADI ECODES Sălaj

© Primaria Municipiului Zalau