Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.325 din 26 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.325

 

privind încheierea unui contract de superficie cu actualii proprietari ai construcției  edificate pe terenul intravilan proprietatea  Municipiului Zalău, situat pe str. Cloșca, nr. 2, în suprafață de 110 mp, identificat în CF nr. 67419 Zalău, nr. cadastral 67419

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 65930 din 17.10.2017, Solicitarea formulată de către         d-na Onuțe Lucia-Maria înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 58058/14.09.2017;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

            -Extrasul CF nr. 67419 Zalău;

            -Sentința Civilă nr. 900 din 25.03.2013 prin care s-a dispus întabularea dreptului de proprietate asupra casei de locuit în favoarea numiților Onuțe Nicolae-Iosif și Onuțe Lucia-Maria și Sentința Civilă nr. 1634 din 29.05.2013 prin care s-a dispus întabularea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 110 mp în favoarea numiților Onuțe Nicolae-Iosif și Onuțe Lucia-Maria;

            -HCL nr. 176 din 27 septembrie 2012 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău și constituirea unui drept de superficie asupra imobilului teren în suprafață de 110 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău,         str. Cloșca nr. 2, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren  - Maroșan Alexă Constantin;

            -Prevederile art. 693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

            În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b), art.119 şi art. 121 alin.(2) din Legea       nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Încheierea unui contract de superficie cu actualii proprietari ai construcției, Onuțe Nicolae-Iosif și Onuțe Lucia-Maria, construcție cu destinația casă de locuit edificată pe terenul intravilan proprietate privată a Municipiului Zalău, situat pe str. Cloșca, nr. 2, în suprafață de 110 mp, identificat în CF nr. 67419 Zalău, nr. cadastral 67419, în următoarele condiţii:

            1).Terenul intravilan asupra căruia se constituie dreptul de superficie în favoarea numiților Onuțe Nicolae-Iosif și Onuțe Lucia-Maria este proprietatea privată a Municipiului Zalău, are suprafaţa de 110 mp, este situat pe str. Cloșca, nr. 2 și este identificat în CF nr. 67419, nr. cadastral 67419,  conform încheierii OCPI nr. 3125 din 06.02.2017. Terenul are categoria curți construcții, iar pe acesta este edificată o construcție constând dintr-o casă de locuit,  proprietate a numiților Onuțe Nicolae-Iosif și Onuțe Lucia-Maria.

            2).Durata dreptului de superficie va fi de 30 de ani, urmând ca la expirarea  duratei superficiei beneficiarul dreptului de superficie să beneficieze  de dreptul de  reînnoire a superficiei potrivit art. 694 Cod civil, cu reanalizarea condițiilor contractuale.

            3).Dreptul de superficie se va constitui  cu titlu oneros, respectiv cu plata unei prestații în suma de 10 lei/mp/an, sens în care se modifică art.3 alin.(2) din HCL al Municipiului Zalău nr. 176 din 27 septembrie 2012.

            Această prestaţie  de 10 lei/mp/an se va actualiza anual, în luna ianuarie a fiecărui an, cu rata oficială a inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică. Actualizarea prestației se va face de drept, fără încheierea unui act adițional, comunicându-i-se beneficiarului  prin adresă, cuantumul rezultat  din aplicarea indicelui de inflaţie. Plata prestației se va efectua de către beneficiarul dreptului de superficie trimestrial, până cel târziu în ultima zi a primei luni din trimestru, pentru trimestrul în curs. Neplata la termen a acestei prestaţii va atrage calcularea și datorarea de majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate.

            4).Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului transmisă cu 30 de zile calendaristice înainte.

            5).Titularul dreptului de superficie  poate dispune în mod liber de dreptul său în condițiile Codului civil art. 695.

            6).Toate taxele necesare încheierii în forma autentică  a contractului de superficie  și a înscrierii acestuia  în Cartea Funciară, cad în sarcina beneficiarului  dreptului de superficie.

            7).Încetarea dreptului de superficie va opera  în  următoarele cazuri :

            a) la expirarea termenului;

            b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;

            c) prin pieirea construcţiei;

            d) prin reziliere sau alte cazuri prevăzute de lege.

            Rezilierea contractului de superficie va putea interveni prin declarația de reziliere (notată în CF) pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiei de plată a  superficiei aferentă a trei trimestre consecutive și/sau taxei pe teren  prevăzută de Codul fiscal, atunci când debitorul nu a înţeles  să-şi execute obligaţia în termenul stabilit prin notificarea de  punere în întârziere, formulată cu 30 de zile înainte. În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul proprietatea Municipiului Zalău va restitui terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de zile de la data transmiterii declarației de reziliere de către proprietar, liber de orice construcții, sarcini și alte obligații, inclusiv de mediu. Efectuarea lucrărilor, obținerea avizelor, autorizațiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) și cheltuielile privind dezafectarea  terenului de construcţiile deţinute de superficiar  pentru restituirea liberă a terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă a proprietarului construcțiilor de la data rezilierii actului juridic de superficie.

Nepredarea  amplasamentului către  proprietar în termenul de  90 de zile de la  data transmiterii  declaraţiei de reziliere si în condiţiile arătate mai sus, generează un prejudiciu pentru proprietarul  terenului - Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil, prin urmare, până la eliberarea  si predarea efectivă a terenului, superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese lunare la nivelul dublului  ultimei valori a  prestației superficiei lunare, datorate conform contractului.  

            În cazul încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii contractului de superficie, proprietarul  are  dreptul (fără însă a fi considerată ca o obligaţie de preluare cu plata unei despăgubiri) de a dobândi dreptul de proprietate asupra construcțiilor deținute de superficiar, la valoarea de circulație a acestora, valoare ce se determină  pe baza  unui raport de evaluare întocmit de un evaluator ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului.

            Atunci când  autoritatea locală, la data încetării la termen a superficiei, nu va opta pentru dobândirea construcției, proprietarul construcțiilor existente pe terenul proprietatea Municipiului Zalău va restitui terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de zile de la data încetării contractului, liber de orice construcții, sarcini, obligații, inclusiv de mediu. Efectuarea lucrărilor, obținerea avizelor, autorizațiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) și cheltuielile privind dezafectarea terenului de construcţiile deţinute de superficiar  pentru restituirea liberă a terenului către proprietar cad în sarcina exclusivă a proprietarului construcțiilor de la data încetării  actului juridic de superficie.

            Nepredarea amplasamentului către  proprietar în termenul de 90 de zile de la  data  încetării contractului și în condiţiile arătate mai sus, generează un prejudiciu pentru proprietarul terenului - Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil, prin urmare, până la eliberarea și predarea efectivă a terenului, superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese lunare la nivelul dublului ultimei valori a prestației superficiei lunare, datorate  conform contractului.  

            8). Beneficiarului dreptului de superficie  îi revine sarcina  plăţii taxei pe teren prevăzută de Codul fiscal.

            Art.2. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze în scris, funcţionarul public din cadrul Serviciului juridic contencios care va semna în numele Municipiului Zalău actul autentic de constituire a dreptului de superficie, în condiţiile prezentei hotărâri.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administraţie Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         Direcţia Economică;

·         Onuțe Nicolae-Iosif și Onuțe Lucia-Maria.

© Primaria Municipiului Zalau