Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.312 din 26 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.312

 

privind completarea/modificarea  HCL nr. 133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, în baza Proceselor Verbale de Recepţie la terminarea lucrărilor realizate de SC Citadin Zalău SRL și modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău

transmise în concesiunea S.C Citadin Zalău S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Zalău

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 62987/04.10.2017 și Rapoartele comisiilor de specialitate;

            -Procesul Verbal de recepţie nr. 43383 din 11.07.2017 încheiat cu ocazia recepţiei lucrărilor de ,,Reparații capitale str. Toporașilor-covor asfaltic și amenajare acostamente“ lucrări executate în baza HCL nr. 156 din 25.05.2017, în valoare de 89.864,22 lei;

            -Procesul Verbal de recepție nr. 51775 din 18.08.2017 încheiat cu ocazia recepţiei lucrărilor de ,,Reparație capitală-Trotuar Bl. A28 str. S. Bărnuțiu“, lucrări executate în baza HCL nr. 210 din 28.07.2017, în valoare de 8.409,28 lei;

            -Procesele Verbale de recepţie nr. 53312, 53316, 53325, 53334, 53343, 53340 din 25.08.2017 încheiate cu ocazia recepţiei lucrărilor de  Reparații capitale la str. Dudului, str. Cascadei, str. Deleni, str. Luncii, str. Părului, str. Moigradului-covor asfaltic “ lucrări executate în baza HCL nr. 263 din 24.08.2017;

            -Prevederile HCL nr. 86/28.04.2014, respectiv aliniatul 1^2. și adresa SC Citadin Zalău SRL nr. 56458 din 08.09.2017 referitoare la lucrarea de reparație curentă ,,Amenajare podeț pe str. Cimitirului“, lucrare recepționată prin Procesul Verbal de recepție nr. 56105 din 07.09.2017, în valoare de 15.580,91 lei;

            -Procesul Verbal de recepție nr. 52042 din 21.08.2017 privind furnizarea cu montaj a produselor de ,,Mobilier urban pentru acces pietonal str. Unirii-str. S.Oros, în valoare totală de 78.111,60 lei, furnizate și montate de către SC Cempi Invent SRL în baza Contractului de furnizare nr. 41564/04.07.2017 încheiat cu Municipiul Zalău;

            -Adresa SC Citadin Zalău SRL nr. 60522/26.09.2017 privind transmiterea spre înregistrare a unor obiecte de inventar reprezentând coșuri de gunoi din beton și din metal însoțită de documentelor aferente (facturi, situație lucrări), în valoare de 128.339.12 lei;

            -Contractul de delegare nr. 36269 din 10.08.2010 încheiat cu SC Citadin Zalău SRL, art.3. conform căruia bunurile de retur realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării, vor fi transmise prin act adiţional la prezentul contract;

            În baza prevederilor art.3, alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 863, art. 871 și art. 872 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c, lit.d și alin, (5) lit. a, precum și în temeiul art. 45 alin. (3), art.115, alin.(1), lit.b și art. 123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în sensul cuprinderii  bunurilor rezultate în urma lucrărilor executate de SC Citadin Zalău SRL, recepţionate în baza Proceselor Verbale de recepţie, astfel:

a)- CAP.VIII. STRĂZI, conform  Anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

b)-CAP. XI. PODURI, PODEȚE, PASARELE, conform Anexei nr.2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

            Art.2. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în sensul cuprinderii  bunurilor rezultate în urma lucrărilor executate de SC Citadin Zalău SRL, recepţionate în baza Proceselor Verbale de recepţie, astfel:

Cap VIII. STRĂZI 

- Poziția 975    - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,str. Bujorilor-cartier Sărmaș, L =  0,800 km din care asfalt pe L=0,578 km  și pietruit pe L=0,222 km cu  rigolă de pământ pe lungimea de 1 km“                              

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 150.428,36 lei“,

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,PV de recepție nr. 53312/25.08.2017“.

-Poziţia nr. 974 - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:,, Str. Luncii-Str. Bujorilor, L=0,646 km-asfalt cu rigolă de pământ pe lungimea de 0,6 km“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,, 222.848,91 lei“;

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:,,PV receptie 53325/25.08.2017“,

-Poziţia nr. 995 - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:,,Str. Cetății-Str. Deleni, L=0,650 km-asfalt cu rigolă de pământ pe lungimea de 0,65 km“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,, 206.225,37 lei“;

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:,,PV receptie 53334/25.08.2017“,

-Poziţia nr. 1011 - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:,, Str. Bujorilor-Parcela F 1934, L=0,72 km-asfalt cu rigolă de pământ-0,65 km și rigolă betonată-0,25 km, acostament pietruit-42 mp, identificat în CF 67624, nr. cadastral 67624, teren parțial împrejmuit, categoria drum cu suprafata totală de 9495 mp “,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,, 242.217,99 lei“;

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:,,PV receptie 53340/25.08.2017, CF nr. 67624 nr. cad. 6 încheierea nr. 13495/28.04.2017“,

-Poziţia nr. 1031 - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:,, Str.Bujorilor-Parcela PD 1072, L=0,710 km din care L1= 0,259 km asfalt, L2= 0,451 km pietruit- rigolă de pământ pe lungimea de 0,25 km“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,, 70.323,63 lei“;

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:,,PV receptie 53343/25.08.2017“,

            Art.3. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea S.C Citadin Zalău S.R.L  în baza Contractului de delegare nr. 36269 din 10.08.2010, prin încheierea unui act adiţional la contractul existent, astfel:

- în sensul majorării cu valoarea bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău recepționate în baza Proceselor Verbale de recepție, în sumă totală de 937.082.86 lei, identificate conform Anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri.

- în sensul majorării cu valoarea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău recepționate în baza Procesului Verbal de recepție nr. 52042 din 21.08.2017,  în sumă totală de 206.450,72 lei, identificate conform Anexei nr. 4 parte integrantă a prezentei hotărâri.

            Art.4.Se împuterniceşte Primarul municipiului Zalău pentru semnarea actului adiţional la Contractul de delegare nr. 36269/10.08.2010.

            Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală

·         Direcţia Patrimoniu,

·         Direcţia economică

·         SC Citadin Zalău SRL

 

© Primaria Municipiului Zalau