Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.74 din 19 martie 2007

privind modificarea  Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din taxa sport, cultură, artă și știință pentru anul 2007, aprobat prin HCL 34/05.02.2007

            Consiliul Local al Municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Referatul  nr  12.558 din 15.03.2007întocmit de Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale si Directia economica ; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

            în baza art.36 alin.2 lit.b  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;

            în baza art. 45 alin. 2 lit a  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;

HOTĂRĂȘTE

            Art.1. Se modifica Regulamentul de alocare a fondurilor provenite din taxa sport, cultură, artă și știință pentru anul 2007,aprobat prin HCL 34/05.02.2007  astfel :

1.Se modifica art. 3  alin 1 si  lit. a din cadrul acestui articol ,urmand sa aiba urmatorul cuprins:  “ Art. 3. Pentru activitatea sportivă, sumele se alocăîn baza strategiei pe care Consiliul Local al municipiului Zalău o are cu privire la susținerea anumitor acțiuni sau ramuri sportive, după următoarele proporții :

            a.) alocări directe către cluburi și asociații sportive locale,în baza punctajului obținut  conform Regulamentului privind criteriile de punctare care constituie Anexa la Regulamentul de alocare a fondurilor provenite din taxa specială sport, cultură, artă și știință pentru anul 2007. Punctajul obținut de cluburile sau asociațiile sportive va fi luatîn considerare doar orientativ, la repartizarea fondurilor ținându-se cont de condițiile specifice ale fiecărui club sau asociație sportivă la data depunerii documentației, precum și de situațiileîn care unele cluburi sau asociații sportive sunt finanțate de societăți scutite de plata taxei speciale.   -  45 % din totalul sumei care poate fi alocată;

            Sumele vor fi alocate lunarîn baza unui protocol care va fiîncheiat cu fiecare club sau asociație sportivă, la care acestea vor anexa și deconturile justificative. Deconturile vor fi depuse până cel târziuîn data de 10 a luniiîn curs pentru luna anterioară, iar suma alocată va fiîmpărțităîn tranșe egale pe tot parcursul anului, fără a depăși 30 % din veniturile realizate de fiecare club sau asociație sportivă, după caz.“

 2. Se modifica alin1 al art. 4,urmand sa aiba urmatorul cuprins  :

    “ Art. 4. în vederea potențialei accesări a fondurilor prevăzute la art. 3 ( a ), asociațiile și cluburile sportive au obligația prezentării unui dosar de eligibilitate care va conține obligatoriu : “

    3.Se revoca penultimul paragraf din Regulamentul privind criteriile de punctare pentru asociațiile și cluburile sportive solicitante de fonduri din taxa sport, cultură, aprobat prin H.C.L. nr. 34/2007, anexă la Regulamentul de alocare, care are următorul cuprins : “ Fondurile se vor aloca proporțional cu punctajul realizat numai primelor 5 cluburi/asociații sportive solicitante.

Art.2.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează  de Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului - județul Sălaj 

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Directia economica    

                        - Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale

-Direcția administrație publică locală.    

-comisiile de specialitatea ale consiliului local

-mass-media locala,afisare.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ,

                 Mureșan Silviu Vasile                                    SECRETAR

                                                                                     Potrovita Stelian

 

© Primaria Municipiului Zalau