Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.188 din 29 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR.188

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZALĂU” beneficiar Municipiul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere Referatul Directiei Urbanism nr.22.580/7.04.2017 , Rapoartele comisiilor de specialitate,

             Vazand Certificatul de urbanism nr.819/5.07.2016 si Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise de institutiile/organisme avizatoare  mentionate in Referatul 22.580/7.04.2017,;

            Vazând Avizul nr.1/28.06.2017 al Arhitectului sef al Municipiului Zalau , Adresa  Directiei urbanism 38.441/28.06.2017,Rapoartele privind informarea si consultarea publicului nr.33.071/12.05.2016, nr.76.755/24.11.2016 si nr.40.212/28.06.2017 precum si Documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZALĂU” modificata ca urmare a observatiilor primite in cadrul procedurii de transparenta decizionala si insusite de beneficiar,

            În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b ,art.47,50,56  si Anexa 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile ulterioare , ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL si ale Ordinului nr. 233/2016 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

            In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională ,ale Ordinului nr.2701/2010 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c şi alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

            În baza art.45, alin.2, lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;    

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZALĂU” - beneficiar Municipiul Zalău, documentatie de urbanism anexă ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Investiţiile din zona reglementată se vor autoriza si realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal  aprobat prin prezenta hotărâre şi în conformitate cu condiţiile/restrictiile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate .

            Art.3.(1).Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Zonal - beneficiar Municipiul Zalău este de 3 ani  de la data  intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la data aprobării noului PUG,prin hotarare a consiliului local.

            (2)Valabilitatea prevederilor documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZALĂU” se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în perioada de valabilitate stabilită la alineatul precedent, până la finalizarea acestora.

            Art.4. Prin grija Arhitectului sef, documentatia de urbanism aprobata prin prezenta hotarare se comunica, in termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informaţiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE, şi un exemplar Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

            Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectului sef-Serviciul urbanism.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcția Administrație Publică Locală

·         Directia urbanism - Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului

·         OCPI Salaj, beneficiar

·         publicare MO al judeţului, presa locală, site, afişare la sediu         

© Primaria Municipiului Zalau