Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.186 din 16 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR.186

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.144/27.04.2017

de aprobare a cererii de finanțare ,,Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe A și B, 2A, 2C și B35 din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent

Consiliul Local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

            -Referatul de necesitate comun al Direcției tehnice/Serviciul managementul proiectelor și Direcției economice, nr. 37.162/ 14.06.2017 și Solicitarea de clarificări la etapa de contractare, emisă de ADR NV, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Zalău cu nr. 37.092/14.06.2017;

            -HCL nr. 144/27.04.2017 privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău” și a bugetului cererii de finanțare

            -Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale

            -Prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul 36 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art 1. Se modifică articolele 1 - 9 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.144/27.04.2017 de aprobare a cererii de finanțare ,,Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe A și B, 2A, 2C și B35 din Municipiul Zalău”  și a bugetului aferent  urmând a avea următorul conținut:

            ”Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Zalău la proiectul „Creșterea eficienței energetice a  blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul

Zalău", depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale.

            Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău", în valoare totală de 2.198.523,80 lei inclusiv TVA din care:

valoarea totală eligibilă de 2.130.054,48 lei cu TVA,

valoarea totală neeligibilă de 68.469,32 lei cu TVA, buget ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art. 3. Se aprobă contribuția proprie (UAT Municipiul Zalău și asociațiile de proprietari) în cuantum de 920.491,11 lei, din care:

cheltuieli neeligibile în valoare de 68.469,32 lei cu TVA,

cheltuieli eligibile în valoare de 852.021,79 lei cu TVA reprezentând  40% din valoarea eligibilă a proiectului (suma reprezintă cofinanțarea proiectului). 

            Art. 4. Se aprobă contribuţia asociaţiilor de proprietari ale blocurilor A și B, 2A, 2C și B35 la cheltuielile eligibile în valoare de 499.916,00 lei cu TVA din care:

271.450,00 lei cheltuieli eligibile contribuție asociație de proprietari Bloc A și B,

76.859,00 lei  cheltuieli eligibile contribuție asociație de proprietari Bloc 2A;

75.148,00 lei  cheltuieli eligibile contribuție asociație de proprietari Bloc 2C;

76.459,00 cheltuieli eligibile contribuție asociație de proprietari Bloc B35.

            Art. 5. Se aprobă contribuţia asociaţiilor de proprietari ale blocurilor A și B, 2A, 2C și B35 la cheltuielile neeligibile în valoare de 17.118,00 lei cu TVA din care:

            9.332,00 lei cu TVA, reprezentând 25% din cheltuielile neeligibile aferente C+M+E (cheltuieli aferente cap./subcap. 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul cererii de finanțare) corespunzătoare apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice și revine asociației de proprietari Bloc A și B,

            709,00 lei cu TVA, reprezentând 25% din cheltuielile neeligibile aferente C+M+E (cheltuieli aferente cap./subcap. 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul cererii de finanțare) corespunzătoare apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice și revine asociației de proprietari Bloc 2A,

            3.513,00 lei cu TVA, reprezentând 25% din cheltuielile neeligibile aferente C+M+E (cheltuieli aferente cap./subcap. 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul cererii de finanțare) corespunzătoare apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice și revine asociației de proprietari Bloc 2C,

            3.564,00 lei cu TVA, reprezentând 25% din cheltuielile neeligibile aferente C+M+E (cheltuieli aferente cap./subcap. 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul cererii de finanțare) corespunzătoare apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice și revine asociației de proprietari Bloc B35.

            Art. 6. Se aprobă contribuția UAT Zalău în valoare totală de 403.457,11 lei cu TVA din care:

            352.105,79 lei cu TVA cheltuieli eligibile

            51.351,32 lei cu TVA cheltuieli neeligibile.

            Art. 7. Valoarea de 1.278.032,69 lei cu TVA reprezintă asistență financiară nerambursabilă solicitată, ce va fi recuperată.

            Art. 8. Mecanismul de recuperare a sumelor reprezentând contribuția asociațiilor de proprietari va fi prin stabilirea unei taxe speciale de reabilitare termică pentru fiecare apartament și a unei proceduri de recuperare aprobate prin HCL după semnarea contractului de finanțare.

            Art. 9. Se aprobă ca în cazul apariției unor eventuale costuri suplimentare pe parcursul implementării proiectului acestea să fie acoperite din bugetul local.

            Art. 2. Prin prezenta hotărâre se actualizează Anexa 1 a HCL nr. 144/27.04.2017 privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău” anexă ce reprezintă bugetul proiectului, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția tehnică și Direcția economică.

            Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Directia economică,

·         Directia tehnica,

·         Direcţia patrimoniu,

·         Directia administratie publica locala

© Primaria Municipiului Zalau