Hotărâri - Arhiva

Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.163 din 25 mai 2017

HOTĂRÂREA NR.163

 

privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2017, structurilor culturale de drept public şi privat care iniţiază şi organizează programe, proiecte şi acţiuni culturale de utilitate publică si  atribuirea contractelor de finantare nerambursabila

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:Referatul de specialitate nr.29.711/11.05.2017 al Direcţiei economice si al Compartimentului de Presă, Cultură, Sport, Promovare touristică, Relaţii interne-externe

            -Raportul nr.26.123/25.04.2017 si Procesul Verbal nr. 26.124/25.04.2017  al Comisiei de evaluare şi selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local ;

            -Prevederile HCL nr.212/06.08.2010 privind aprobarea Ghidului solicitanţilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, structurilor culturale de drept public şi privat  care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni culturale de interes local în Municipiul Zalău, modificata prin HCL 287/3.11.2010 respectiv HCL 87/23.03.2016 ;

            În conformitate cu prevederile art.10, 16 si următoarele din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general si cele ale  art.2 indice 1 si următoarele din  OG nr.51/11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

            În baza art.36 alin.2 lit.b şi d şi alin.6 lit.a pct.4 art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. (1) Se aprobă acordarea de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Zalău pe anul 2017,  în sumă totală de 78.364 lei, şi se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă  următoarelor structuri culturale de drept public şi privat care iniţiază şi organizează programe, proiecte şi acţiuni culturale de utilitate publică, astfel:

1. Asociaţia culturală Szilagysag - 48.000 lei  ,pentru urmatoarele proiecte:

            -  Proiectul cultural  ,,Festivalul Minorităţilor Naţionale”- 25.000 lei

            -  Proiectul cultural,, Ziua Portului Popular şi a Gastronomiei Maghiare”- 13.000 lei

            -  Proiectul cultural,, Concert de Craciun pentru copii ”- 10.000 lei

2. Câmpean Roxana Mirela, Persoană Fizică Autorizată - 11.494 lei, pentru urmatoarele proiecte:

            - Proiectul cultural  ,,Scafandrierii - piesa de teatru ”- 5754  lei

            - Proiectul cultural,, Ziua Zânelor”- 5740 lei

          3. Asociaţia culturală ,,Prietenii Bibliotecii”- 11.450  lei pentru  Proiectul cultural,, Zalaul prin ochii tai ”

            4. Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad - Filiala Zalau - 7420 lei pentru Proiectul cultural ,,Zalau, punct de referinţă pe harta culturală a ţării”

            (2) Se împuterniceşte Primarul municipiului Zalău să semneze contractele de finanţare  nerambursabilă ce se vor perfecta conform prevederilor alineatului 1 din prezenta hotărâre.

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Presă, Cultură, Sport, Promovare turistică, Relaţii interne-externe şi Direcţia Economică.

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj                                    

·         Primarul municipiului Zalău,

·         Directia administraţie publică locală,

·         Compartiment de Presă, Cultură, Sport, Promovare turistică, Relaţii interne-externe

·         Direcţia economică

·         beneficiari

© Primaria Municipiului Zalau