Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.90 din 30 martie 2017

HOTĂRÂREA NR.90

 

privind modificarea HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău și  scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale  a patrimoniului public şi privat al municipiului Zalău pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Zalău

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.10532 din 20.02.2017;

            -Propunerile Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului public şi privat al Municipiului Zalău,  numită prin Dispoziţia nr. 1680 din  04.10.2016, prezentate în Procesul-verbal nr. 76941 din 25.11.2016, încheiat cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public şi privat a municipiului Zalău;

            -Raportul tehnic de casare efectuat de SC Citadin Zalău SRL pentru bunurile din  patrimoniul privat al municipiului Zalău, date în administrare la SC Citadin Zalău SRL, propuse la casare de către Subcomisia nr. 4 şi cuprinse în Anexele nr. 12-14 la PV de inventariere nr. 76941 din 25.11.2016;

            -Raport tehnic pentru bunurile propuse la casare de către Compania de Apă Someș SA Cluj, din gestiunea Parc Auto cuprinse în Anexa nr.20 la PV de inventariere nr. 76941 din 25.11.2016;

            -Nota de fundamentare pentru bunurile propuse la casare de către Bazele sportive, respectiv Sala Sporturilor, Teren tenis şi Stadion;

            -Notă justificativă nr.719/11.11.2015 pentru bunurile propuse la casare de către subcomisia nr. 11-Casa Municipală de Cultură;

            -Procesul Verbal de inventar  nr. 7339/15.11.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Zalău sub nr.  74534/15.11.2016, întocmit de comisia centrală de inventar a DGADP Zalău, numită prin Decizia nr. 19/28.09.2016, pentru inventarierea bunurilor aflate în evidenţele proprii ale Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău. Comisia propune la casare bunuri în valoare totală de 114.088,60 lei conform Anexelor la Procesul Verbal și anexează Raportul tehnic de casare. Anexele cu bunurile propuse la casare sunt defalcate astfel: anexa A-obiecte de inventar 25.780,91 lei, anexa B-mijloace fixe 87.386,72 lei, anexele C și D-materiale consumabile 408,10 lei şi anexa E-obiecte de inventar aflate la terți-512,87 lei.

            -Prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;   

            -Prevederile art.3 alin.(4), art.4, art.6 alin.(1) şi ale art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

            -Dispoziţiile art.36 alin.(2), lit.c şi ale art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

            În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor imobile Punct Termic-PT 31 în valoare de 47.568,28 lei, și Punct Termic-PT 16 în valoare de 43.423.42 lei, identificate în Anexa nr.1  (Anexa 7 la P.V inventar nr.76941/25.11.2016), respectiv demolarea construcţiilor.

            Art.2.Modificarea anexei nr.1 a HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău,  la capitolul V „Sisteme de distribuţie a energiei termice (Punctele termice şi reţelele termice), Sistemele de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente“, secţiunea A. Bunuri imobile, prin abrogarea poziţiei 548 și a poziției 543.

            Art.3.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor, ce fac obiectul contractului de delegare nr. 36254 din 10.08.2010 încheiat cu DGADP Zalău, în valoare totală de 48.159,88 lei, identificate în Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3, (Anexa nr. 9 şi Anexa nr.10 la Procesul Verbal de inventar nr.76941/25.11.2016), astfel:

- bunurile din Anexa nr.2  în valoare de 44.639,18 lei se propun pentru valorificare;

 -bunurile din Anexa nr.3 în valoare de 3.520,70 lei, reprezentând relantisor şi indicator de circulație, care sunt distruse şi nu se pot valorifica, se propun a fi scoase din evidenţele patrimoniale.

Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea DGADP Zalău până la casarea efectivă a acestora.

            Art.4.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare nr. 36269 din 10.08.2010 încheiat cu SC Citadin Zalău SRL, în valoare de 26.565.43 lei, identificate în Anexa nr.4 (Anexa nr.12 la Procesul Verbal de inventar nr.76941/25.11.2016). Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea SC Citadin Zalău SRL până la casarea efectivă a acestora.

            Art.5.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune din 16.05.2006, încheiat cu Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa în calitate de autoritate delegantă, în valoare de 93.887,56 lei, identificate în Anexa nr. 5 (Anexa nr.18, nr.19 și nr.20 la Procesul Verbal de inventar nr. 76941/25.11.2016).

Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea Companiei de Apă Someş SA până la casarea efectivă a acestora.

            Art.6.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public încheiat cu Asocierea SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA, în valoare de 94.185,52 lei identificate în Anexa nr. 6 (Anexa nr.32 la Procesul Verbal de inventar nr. 76941/25.11.2016). Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA până la casarea efectivă a acestora.

            Art.7. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune încheiat cu SC AVE Sălaj Ecoserv SRL Zalău în valoare de 11.820,73 lei identificate în Anexa nr.7 (Anexa nr.31 la Procesul Verbal de inventar nr. 76941/25.11.2016), reprezentând europubele și eurocontainere scoase din uz, bunuri ce nu pot fi valorificate, se propune scoaterea lor din evidențele patrimoniale. Bunurile vor fi retrase din evidenţa şi gestionarea SC AVE Sălaj Ecoserv SRL Zalău prin modificarea listei bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău date în concesiune în baza contractului nr. 17146/2006, prin act adițional.

            Art.8. Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea unor mijloace fixe, precum şi declasarea obiectelor de inventar şi materialelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Zalău şi ale unităţilor subordonate în valoare totală de 2.052.056,13 lei, identificate în Anexa nr.8 – „Centralizatorul propunerilor de casare”.

            Art.9. Casarea şi valorificarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Zalău se va face de către comisia permanentă de casare și valorificare numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Zalău nr.1923 din 02.11.2016, iar pentru casarea şi valorificarea bunurilor de la unităţile subordonate, în baza art.4 al Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău nr.1923 din 02.11.2016, se împuternicesc conducătorii unităţilor să numească comisiile de casare și valorificare.

            Art.10. Comisiile de casare şi valorificare desemnate răspund de modul în care mijloacele fixe sunt scoase din funcţiune, casate şi după caz, valorificate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Sumele obţinute din valorificare se fac venit la bugetul local şi se virează în contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

            Art.11. Documentele aferente casării şi valorificării bunurilor rezultate vor fi depuse într-un exemplar la registratură  pentru  Direcţia  Patrimoniu, până cel târziu la data de 30.05.2017.

            Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art.13.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj,

o   Primarul municipiului Zalău,          

o   Direcţia Patrimoniu,

o   Direcţia Economică,

o   Direcţia Administraţie Publică Locală,

o   DGADP Zalău; SC Citadin Zalău SRL

o   Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa

o   Asocierea SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA

o   SC AVE Sălaj Ecoserv SRL Zalău

© Primaria Municipiului Zalau