Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.80 din 30 martie 2017

HOTĂRÂREA NR.80

 

privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului

teren intravilan, în suprafață de 35 mp, situat în cartier Dumbrava Nord, bl. B4, proprietatea privată a Municipiului Zalău, în favoarea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A-SDEE Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            - Referatul Direcției Patrimoniu nr. 11641 din 23.02.2017 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            - Solicitarea formulată de către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A Sucursala Zalău înregistrată sub nr.9238/13.02.2017, Extrasul CF 67389 UAT Zalău, nr. cad.67389 și Planul de amplasament și delimitare a imobilului, faptul că terenul în suprafață de 35 mp asupra căruia se propune constituirea dreptului de superficie este în proprietatea privată a Municipiului Zalău;

            - Prevederile art. 693-702 din noul Cod civil;

            În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b, art.119, 121 alin.2 şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit în favoarea  Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA-SDEE Zalău S.A, asupra imobilului  teren intravilan situat în cartier Dumbrava Nord, bl.B4, în suprafaţă totală de 35 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău, înscris în CF 67389 UAT Zalău, nr. cad.67389 şi pe care se află amplasată „capacitatea energetică - Post de Transformare”, proprietatea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA-SDEE Zalău S.A, în următoarele condiţii:

            1) Terenul intravilan asupra căruia se instituie dreptul de superficie în favoarea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA-SDEE Zalău S.A, este proprietatea privată a Municipiului Zalău, situat în cartier Dumbrava Nord, bl.B4, în suprafaţă de 35 mp, identificat în CF 67389 UAT Zalău, nr. cad.67389 conform încheierii OCPI nr.1735 din 25.01.2017, Anexa nr.1.

            2) Dreptul de superficie se va constitui cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a construcţiei (capacităţii energetice), dar nu mai mult de 99 de ani. La expirarea duratei de superficie, superficiarul beneficiază de dreptul de reînnoire a acesteia potrivit art.694 din Cod civil.

            3) Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în condiţiile şi odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului transmisă în termen de 30 de zile calendaristice înainte.

            4) Toate taxele necesare încheierii în formă autentică a contractului de superficie şi a înscrierii acesteia în Cartea Funciară, cad în sarcina beneficiarului dreptului de superficie.

            5) Încetarea  superficiei va opera în următoarele cazuri:

            a) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleaşi persoane;

            b) prin pieirea  construcţiei (capacităţilor energetice);

            c) la expirarea termenului.

În cazul în care autoritatea locală, la data încetării contractului de  superficie, nu va opta pentru dobândirea construcţiei, proprietarul construcţiilor existente pe terenul proprietatea Municipiului Zalău va restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de zile de la data încetării contractului, liber de orice construcţii, sarcini, obligaţii, inclusiv de mediu. Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, autorizaţiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) şi cheltuielile privind dezafectarea terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru restituirea liberă a terenului către proprietar cad în sarcina exclusivă a proprietarului construcţiilor de la data încetării contractului de  superficie.

            Nepredarea amplasamentului către proprietar în termenul de 90 de zile de la data  încetării contractului şi în condiţiile arătate mai sus, generează un prejudiciu pentru proprietarul terenului - Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil. Prin urmare, până la eliberarea şi predarea efectivă a terenului, superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese  în cuantum de 10 lei/zi  de întârziere.

            6) Beneficiarului dreptului de superficie îi revine pe toată durata contractului obligaţia plăţii taxelor/impozitelor prevăzute de Codul fiscal în sarcina beneficiarului dreptului de superficie.

            7) Beneficiarul dreptului de superficie se obligă să respecte întocmai toate prevederile legale şi dispoziţiile privind apărarea împotriva incendiilor, sens în care va obţine, dacă este necesar, toate avizele/autorizaţiile necesare funcţionării.

            Art.2. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze în scris, funcționarul public din cadrul Serviciului juridic contencios care va semna în numele Municipiului Zalău actul autentic de constituire a dreptului de superficie, în condițiile prezentei hotărâri.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administraţie Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;

o   Primarul municipiului Zalău;

o   Direcţia Administraţie Publică Locală;

o   Direcţia Patrimoniu; Direcţia Economică;

o   S.C F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord

o   SA-SDEE Zalău S.A

© Primaria Municipiului Zalau