Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.15 din 26 ianuarie 2017

HOTĂRÂREA NR.15

 

privind completarea / modificarea  HCL nr.133 din 04.10.1999 privind

inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău,

în baza Raportului de Evaluare, întocmit în vederea stabilirii valorii de inventar

a statuilor și monumentelor din Municipiul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80852 din 16.12.2016, adresa Direcției Tehnice-Serviciul Investiții, Achiziții Publice nr. 79992/13.12.2016; Procesul Verbal de predare-primire  nr. 79808 din 13.12.2016;

            -Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;

            -Contractul de servicii  nr. 74017 din 14.11.2016 și Actul Adițional nr. 1 la contract, încheiate între Municipiul Zalău și SC Uno Consult SRL Cugir în calitate de prestator;

            -documentație cadastrală a imobilului teren intravilan Zalău, strada Porolissum nr. 9 înscris în CF nr. 54052 cu Încheierea nr. 19697 din 14.06.2016, în care este înscrisă Statuia construită în anul 2003 în baza Autorizației de construire nr. 773 din 08.12.2003, identificată cu nr. cad. 54052-C3 de sub A1.3 ;

            - Contractul de delegare nr. 36269 din 10.08.2010 încheiat cu SC Citadin SRL Zalău, art.3. conform căruia bunurile de retur realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării, vor fi transmise prin act adiţional la prezentul contract;

            - Contractul de administrare-prestare nr. 36254/2010 încheiat cu DGADP Zalău,

            - Protocolul nr. 27789 din 12.09.2002, încheiat între Municipiul Zalău și Școala Gimnazială Porolissum și Actul adițional nr.15 din 03.08.2016 la acesta,

            - Prevederile art.3 alin.(4) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 863, art.867, art.868 şi art.874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin.(5) lit. a), precum şi în temeiul art. 45 alin.(3), art. 115 alin.(1) lit. b), art. 119, art.123 alin.(1) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.  Completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în baza documentației cadastrale a imobilului teren intravilan Zalău, strada Porolissum nr. 9, identificat cu nr. cadastral 54052-C3, înscris în CF nr. 54052 UAT Zalău, recepționată conf. încheierii OCPI nr. 19697 din 14.06.2016, la CAP.I. Construcții și Terenuri aferente, Secțiunea. D. Statui și monumente, conform  Anexei nr.1.

            Art.2. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în baza Raportului de Evaluare recepționat cu Procesul Verbal de Predare–Primire nr. 79808 din 13.12.2016, astfel:

Cap I. Construcții și Terenuri aferente, Secțiunea. D. Statui și monumente

- Poziția 85  -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 416800 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 86 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 331500 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 87-coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 347500 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 88-coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 346400 lei“,                                                                                               

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 89 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 398200 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 90 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 649700 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL  PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 91 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 445700 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 92 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 341800 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 93 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 320400 lei“,                                                                                               

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 94 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 954000 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 95 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 407700 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 96 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 786000 lei“,                                                                                              

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

- Poziția 97 -coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 285900 lei“,                                                                                               

                        -coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 133 din 04.10.1999 și PV de predare-primire a Raportului de Evaluare nr. 79808/13.12.2016 “.

            Art.3. Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificate în Anexa nr. 2 în sumă totală de 4.959.700,00 lei, se transmit în administrarea delegatului SC Citadin Zalău SRL, sens în care se completează inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea publică sau privată a Municipiului Zalău, utilizate de operator în derularea Contractului de delegare nr. 36269 din 10.08.2010, încheiat cu SC CITADIN ZALĂU SRL –la art. 3 lit a), prin încheierea unui act adiţional la contractul existent.

            Art.4. Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificate în Anexa nr. 3 în sumă totală de 1.071.900,00 lei se transmit în administrarea operatorului DGADP Zalău, sens în care se completează inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrare în baza Contractului de administrare-prestare nr. 36254 din 10.08.2010, încheiat cu DGADP Zalău – la art.6 cap.II obiectul contractului, prin încheierea unui act adiţional la contractul existent.

            Art.5. Bunul proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificat în Anexa nr. 1 în sumă totală de 310.300,00 lei se transmite în administrarea Școlii Gimnaziale Porolissum Zalău, sens în care se completează situația bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău date în administrare în baza Protocolului nr. 27789 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent.

            Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

o   Consiliul Judeţean Sălaj;

o   Primarul municipiului Zalău;

o   Direcţia Administraţie Publică Locală;

o   Direcţia Economică;

o   Direcţia Patrimoniu;

o   S.C Citadin Zalău S.R.L;

o   DGADP Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau