Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.340 din 22 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.340

 

privind aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele pentru tineri

destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998

 Consiliul Local al Municipiului Zalău;

 Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 79865  din  13.12.2016;

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

            -Prevederile art. 15 alin. (23) - (27) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe  şi ANEXA 16 la normele metodologice;

            -Dispozițiile art. 8 alin. (2) - (13) Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe, republicată; Legea nr. 221/24.07.2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

            -Prevederile art. 20 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu          modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii  nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; prevederile Legii  nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national;

            În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. (a) - pct.17, art. 45 alin.(2), art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998, conform modelului din Anexa nr. 16 la H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform H.G. 251/2016 pentru locuințele ANL, astfel:

   Cuantumul chiriei nete anuale se determină prin însumarea următoarelor elemente de bază:

   -Recuperarea investiției – ( amortizarea) reprezintă valoarea de înlocuire a construcției raportată la durata normată, respectiv 60 de ani;

   -Valoarea cheltuielilor de întreținere curentă și RC - 0,4% din valoarea de înlocuire a construcției;

   -Valoarea cheltuielilor de reparații capitale RK - 0,51% din valoarea de înlocuire a construcției;

   -Valoarea cheltuielilor de administrare - 0,2% din valoarea de înlocuire a construcției;

   -Cota autorității publice (beneficiu)0% din valoarea de înlocuire a construcției

          Art.2.  Ponderarea chiriilor cu coeficientul 1,00 pentru chiriașii care nu au depus înscrisurile solicitate în termenul și în forma cerută pentru fiecare din membrii familiei.

   Chiria lunară se stabileşte pornindu-se de la chiria netă anuală raportat la numărul de luni, care se ponderează succesiv cu coeficientul de ponderare în funcție de rangul localității (municipiul Zalău - rang II, coeficient - 0,9)  și   cu coeficientul de ponderare pe venit ( 0, 9 – în situaţia în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie,  0, 95 în situaţia în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe economie, dar nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe economie și  1,00 în situația în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie).

          Art.3.  Păstrarea chiriilor la nivelul actual pentru cele 47 de locuințe ANL care se regăsesc în faza primilor 5 ani de închiriere (contracte încheiate înainte de data de 31.07.2015).

          Art.4. Se datorează chiriile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 251/2016, respectiv 14.04.2016. Diferențele rezultate din recalcularea chiriilor se vor eșalona pe o perioadă de 6 luni, dar nu mai târziu de 30.06.2017.

          Art.5.  Abrogarea H.C.L. nr. 98 din 11 mai 2015 privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele realizate în condițiile Legii nr. 152/1998 pentru titularii contractelor de închiriere a locuințelor care au împlinit vârsta de 35 de ani ale căror contracte de închiriere încheiate inițial pe durata de 5 ani au expirat și care solicită prelungirea contractelor.

            Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu care va aduce la cunoștința  persoanelor interesate  prezenta hotărâre.

            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

o   Primarul Municipiului Zalău;

o   Direcţia Administraţie Publică Locală;

o   Direcţia Economică;

o   Direcţia Patrimoniu;

o   Prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Zalău și postare pe site-ul Municipiului Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau