Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.330 din 15 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.330

 

modificarea Contractului de concesiune nr. 1833/10.07.1995 încheiat cu Telekom România Communications SA , în sensul diminuării obiectului acestuia cu imobilul teren în suprafaţă de 400 mp identificat în CF nr. 63581 (CF Vechi 7875/N) a Municipiului Zalău  având nr. cadastral 63581 (cadastral vechi 7399) situat în Zalău strada Sf.Vineri, ca urmare a vânzării construcţiei edificate pe acest teren şi transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în favoarea cumpărătorului construcţiei SC Medi Serv SRL Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:-Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 78796 din  08.12. 2016    ,                                                                                   

            -Adresa nr. 134/27.10.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.70377 din 27.10.2016 a S.C. MEDISERV S.R.L respectiv Adresa nr. 100/08/02/18947 din 27.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 50294 din 28.07.2016 formulata de Telekom România Communications S.A,

            - Prevederile art. 12 din contractul de concesiune nr.1833 din 10.07.1995 încheiat între Municipiul Zalău si Telekom România Communications S.A respectiv prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,

            Potrivit competenţelor conferite de art.36, alin.2, lit.c, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare;

            Văzând dispoziţiile art.119, 121 si ale art.45, alin.3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.(1) Modificarea Contractului de concesiune nr. 1833 din 10.07.1995 încheiat între Municipiul Zalău si Telekom România Communications S.A., A în sensul diminuarii obiectului contractului cu suprafața de 400 mp, teren identificat în Cartea Funciară nr 63581 (nr. CF vechi 7875/N) a municipiului Zalău cu nr. Cadastral 63581 (cad vechi 7399), situat pe str. Sf. Vineri, sens în care art. 1, cap. II Obiectul Contractului, se modifica şi va avea următorul conţinut:

   ”Art. 1. Obiectul contractului este preluarea în concesiune a terenului situat în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu înscris în Cf nr. 4722 cu nr. top 1176/2/1/1 în suprafaţă de 145 mp, din care se concesionează 119 mp, teren proprietatea Statului Român, teren concesionat pentru realizarea unei unităţi distante digitale.” 

     (2) Se completeaza contractul de concesiune nr. 1833 din 10.07.1995 cu următoarea clauză, la capitolul Obligațiile concesionarului:

   “Concesionarul va face demersurile necesare în vederea identificarii terenului și atribuirii de număr cadastral pentru imobilul concesionat, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de concesiune modificat conform prezentei hotărâri”

     (3) Având în vedere modificarea semnificativă a contractului de concesiune în ceea ce privește obiectul concesiunii și în consecință a celorlalte obligații, se actualizeaza contractul de concesiune conform Anexei 1.

     (4) În baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău se va radia din cartea funciară dreptul de concesiune din favoarea conceionarului Telekom România Communications S.A cu privire la imobilul în suprafața de 400 mp, teren identificat în Cartea Funciară nr 63581 (nr. CF vechi 7875/N) a municipiului Zalău cu nr. Cadastral 63581 (cad vechi 7399), situat pe str. Sf. Vineri, din Municipiul Zalău, urmând a se înscrie ulterior în favoarea noului concesionar, MEDI SERV S.R.L. 

        Art.2. (1) Transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Zalău, str. Sf. Vineri, în suprafaţă de 400 mp, identificat în Cartea Funciară nr 63581 (nr. CF vechi 7875/N) a municipiului Zalău cu nr. Cadastral 63581 (cad vechi 7399) în favoarea MEDI SERV S.R.L cu sediul în Mun Zalău, str. Sf Vineri nr. 10/A, CUI 13513121 cu nr. J31/178/2000 - actualul proprietar a construcţiei realizate pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 1833 din 10.07.1995 încheiat între Municipiul Zalău si Telekom România Communications S.A, construcţie înscrisă în CF nr 63581 cu nr. Cad. 63581 – C1, sens în care se va încheia un nou contract de concesiune cu noul proprietar al construcțiilor.

          (2) Preţul concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 400 mp, rămas de plată, este de 5142 lei şi  se datorează pentru perioada 1 ianuarie 2017  - 10.07.2020, stabilit conf. art. 5 şi art 6 a Contractului de concesiune nr. 1833 din 10.07.1995.

          (3) Cheltuielile privind notarea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară se suportă de către concesionari.

        Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia patrimoniu.

        Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Institutia Prefectului judeţului Sălaj                                

·         Primarul municipiului Zalău

·         Directia  Urbanism

·         Direcţia Patrimoniu

·         Directia economica

·         Directia administraţie publică locală

·         Telekom România Communications S.A si MEDI SERV S.R.L

© Primaria Municipiului Zalau