Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.324 din 29 noiembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.324

 

privind completarea/modificarea HCL nr.133 din 04.10.1999

privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău

 în baza  Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 8360/07.11.2016, realizate de SC Ave Salaj Ecoserv S.R.L în baza contractului de concesiune

nr. 17146/2006 –lucrări de modernizare realizate din fondul de dezvoltare

Consiliul Local al municipiului Zalău

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.74493 din 15.11.2016;

            -Contractul de concesiune nr.17146/2006 privind prestarea serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, încheiat cu S.C Ave Sălaj Ecoserv S.R.L;

            -Procesul verbal de recepţie nr.8360 din 07.11.2016 a lucrărilor privind modernizarea punctelor gospodăreşti subterane nr.20, situat pe str. M. Viteazu, bl.O1 şi nr.41, situat pe str.T Vladimirescu bl.P63, proprietatea municipiului Zalău date în concesiunea S.C Ave Sălaj Ecoserv S.R.L, realizate din fondul de dezvoltare;

            -Procesul verbal de predare-primire nr.8361 din 07.11.2016, a bunurilor  realizate  din fondul de dezvoltare, în urma lucrărilor de modernizare a punctelor gospodăreşti subterane nr.20, situat pe str. M. Viteazu, bl.O1 şi nr.41, situat pe str.T. Vladimirescu bl.P63, proprietatea municipiului Zalău date în concesiunea S.C Ave Sălaj Ecoserv S.R.L;

            -Adresa nr.8361 din 07.11.2016 prin care S.C Ave Sălaj Ecoserv S.R.L, ne comunică faptul că în urma demolării celor  două puncte gospodăreşti supraterane, a rezultat deşeu de fier vechi şi moloz, care vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare.

            -Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;

            -Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;

            -Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

            -Dispoziţiile art. 36 alin.(2) , lit. d şi alin.(6), art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

            În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se  modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în urma lucrărilor executate de SC Ave Sălaj Ecoserv SRL, recepţionate în baza Procesului Verbal de receptie nr.8360/07.11.2016, astfel:

a) Cap.II.TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUCŢII (terenuri de joacă, parcări auto, spaţii verzi, puncte gospodăreşti).Secţiunea D.Puncte Gospodăreşti:

- poziţia nr. 202-coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr.20, b-dul M.Viteazu, bloc O1, suprafata desfăsurată platformă:17,64mp, dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

                          - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.867,72  lei“

 

 

                          - coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV receptie nr.8360 din 07.11.2016 “

- poziţia nr. 223-coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Punct Gospodăresc subteran nr.41, str.T.Vladimirescu,bl. P63, suprafata desfăşurată platformă: 17,64 mp, dimensiune ansamblu 4900x1800x2670 mm (Lxlxh) “;

                          -  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.867,72  lei“

                          - coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 133 din 04.10.1999 şi PV recepţie nr. 8360 din 07.11.2016 “.

            Art.2. Se modifică valoarea Punctelor Gospodăreşti, proprietatea publică a municipiului Zalău concesionate la S.C Ave Ecoserv Sălaj S.R.L, astfel:

            a) diminuarea valorii de inventar a Punctelor Gospodăreşti  identificate conform Anexei nr.1, cu suma totală de  25.917,84 lei, rezultată  din  desfiinţarea punctelor gospodăreşti supraterane ca urmare a lucrărilor de modernizare realizate în baza Procesului verbal de recepţie nr.8360 din 07.11.2016.

            b) majorarea valorii de inventar a Punctelor Gospodăreşti  identificate conform Anexei nr.1 cu suma totală de 109.735,44 lei, reprezentând valoarea bunurilor şi lucrărilor realizate din fondul de dezvoltare în scopul modernizării acestora, recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie nr.8360 din 07.11.2016.

            Art.3. În acest sens se va actualiza valoarea bunurilor transmise în concesiune la S.C Ave Ecoserv Sălaj SRL prin încheierea unui Act adiţional la contractul de Concesiune nr.17146/2006.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

                        -Primarul municipiului Zalău;       

                        -Direcţia Patrimoniu;

                        -Direcţia Economică;

                        -Direcţia Administraţie Publică Locală;

                        -S.C Ave Ecoserv Sălaj S.R.L.

© Primaria Municipiului Zalau