Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.323 din 29 noiembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.323

 

privind prelungirea Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău și adoptarea unor măsuri privind administrarea pădurilor proprietate publică a Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Directiei Patrimoniu nr. 76324 din 23.11.2016 și adresa Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 3019 din 17.11.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 75163 din 17.11.2016,

            -Referatul Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 3072 din 16.11.2016 înregistrat la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 74842 din 16.11.2016 privind modul de valorificare și volumul de masă lemnoasă ce se va exploata în anul 2017;

            -Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău a cărui durata este până la data de 31.12. 2016;

            -Amenajamentul fondului forestier proprietate publică al Municipiului Zalău este valabil până la data de  31.12.2023;

            -Pevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național , art. 33/alin.2/lit. f) cu privire la obligativitatea constituirii fondului de conservare şi regenerare a pădurilor;

            -HCL nr. 167/2009 privind aprobarea actului constitutiv “Ocolul Silvic Stejarul Zalău”,

            -Prevederile art.4 alin.1lit.b și alin.2, art.6 alin.1 din HG nr. 617/2016 pentru aprobarea      -Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

            -Prevederile Legii nr. 56/2010 cu privire la obligativitatea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor;

            În baza prevederilor art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică       şi regimul   juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            În temeiul art. 36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se prelungește durata Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009  încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău, cu 7 ani, și se  modifică Art. 2.1. din cap. II. Durata contractului al acestuia, astfel: ”Prezentul contract este valabil până la data de 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților”.

            Art.2. Se aprobă volumul de 3099 mc  masă lemnoasă stabilită pentru recoltare de Ocolul Silvic Stejarul pentru anul 2017 din fondul forestier proprietatea Municipiului Zalău, prin actele de punere în valoare, provenită din produse principale şi secundare, din care 2270 mc sunt de produse principale iar 829 mc sunt de produse secundare, conform Anexei nr. 1.

            Art.3. Se stabilește modul de valorificare a cantității de 3099 mc masă lemnoasă în anul 2017 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, astfel:

a)    volumul de 1.844 mc - vânzare directă ca lemn fasonat la drum auto forestier;

b)   volumul de   1255 mc - vânzare la licitație ca lemn fasonat scos la drum auto forestier cu capătul subțire peste 24 cm.

            Art.4. Se aprobă constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Zalău, care reprezintă 10% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale şi secundare pentru anul 2017, respectiv a fondului de regenerare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Zalău, care reprezintă 15% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale şi secundare pentru anul 2017. 

            Art.5. Alimentarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor se face la data la care resursele prevăzute la alin. (2) devin exigibile, sumele vor fi virate în contul RO54RNCB0214110733790017 deschis la BCR Zalău.

            Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Ocolul Silvic Stejarul.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj

                        Primarul municipiului Zalău

                        Direcţia Administraţie Publică Locală,

                        - Direcţia Economică, 

                        - Directia  Patrimoniu

                        - Ocolul Silvic Stejarul.

© Primaria Municipiului Zalau