Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.310 din 10 noiembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.310

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalau, judeţul Sălaj

Având în vedere:

            -Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 309 din 10.11.2016    privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, aferentă  obiectivului  de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalău, judeţul Sălaj”                                                    

            -Referatul comun al Direcţiei economice ,Directiei tehnice si Directiei patrimoniu nr.72873 din 08.11.2016.

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A;

            -Legia nr. 215/2001, art. 36 alin. 2 lit. c privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 36 alin. 5 lit. a şi a art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată.

 

                                                             HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului, Cinematograf „Scala” (corp A si unitaţile individuale U28 si U23) si teren aferent,  situat in  municipiul Zalau, judeţul Sălaj şi aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Zalău, corpul A al cinematografului în suprafata construită de 680 mp şi cele doua unităţi individuale, prin care se realizează accesul în incinta cinematografului, unitatea individuala U28 (apartamentul nr. 65) în suprafaţă utilă de 66,23 mp, respectiv unitatea individuală U23 (apartamentul nr. 33) în suprafaţă utilă de 66,43 mp şi terenul aferent corpului A în suprafaţă de 896 mp, amplasament identificat potrivit următoarelor Cărţi funciare:

·         C.F. nr. 66906, nr. topo  66906-C1, corpul A al cinematografului in suprafaţă construită de 680 mp;

·         C.F. nr. 50306-C1-U28, nr. topo 645/2,644/4,643/1/3/LXV, unitatea individuală U28 (apartamentul nr. 65) în suprafaţă utilă de 66,23 mp;

·         C.F. nr. 50944-C1-U23, nr. topo 645/1,644/2/XXXIII unitatea individuală U23 (apartamentul nr. 33) în suprafaţă utilă de 66,43 mp;

·         C.F. nr. 66906 nr. topo 644/3,643/1/2,642/1/2,641/3/1, pentru terenul aferent corpului A, teren în suprafaţă de 896 mp;

liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalau, judetul Salaj”.

            Art.2.Se aprobă demolarea construcţiei aflata pe amplasament şi care nu face obiectul predării, identificată cadastral cu numarul 66906-C2 (corp B cinematograf Scala), anterior semnării protocolului de predare-primire amplasament.

            Art.3.Având în vedere regimul juridic al celor doua unităţi individuale U28 şi U23 prin care se realizează accesul în incinta cinematografului, precum şi particularitatea în ceea ce priveşte geometria amplasamentului pus la dispoziţie, pentru asigurarea unui caracter unitar al investiţiei, se aprobă ca unitatea administrativ-teritoriala municipiul Zalău să execute exclusiv pe cheltuiala sa şi concomitent cu lucrările finantate prin Compania Nationala de Investiţii, lucrările aferente spaţiului ce nu face obiectul predării prin protocol, cu destinaţia hol acces  (portic), corespunzător celor doua apartamente nr. 65- scara B si nr. 33- scara A, precum şi lucrările exterioare pentru faţada aferenta cinematografului „Scala”, faţada care, de asemenea, nu este obiect al predării.

            Art.4.Amplasmentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

            Art.5.Se aprobă  asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Zalău, judeţul Sălaj a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

            Art.6.Consiliul Local al municipiului Zalău, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

            Art.7 Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de UAT Municipiul Zalău în valoare de 684,267 mii lei cu TVA conform Devizului general .

            Art.8.Consiliul Local al municipiului Zalău se obligă ca, dupa predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să il întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.

            Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică, Direcţia patrimoniu şi Direcţia economică.

            Art.10.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

o   Primarul Municipiului Zalău

o   Direcţia administraţie publică locală

o   Direcţia tehnică

o   Direcţia economică

o   Direcţia patrimoniu

o   Compania Naţională de Investiţii ,,CNI” SA.

© Primaria Municipiului Zalau