Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.258 din 29 septembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.258

 

privind aprobarea participării Municipiului Zalau  la Programul "Infrastructură de alimentare verde" si aprobarea bugetului pentru acest program

Avândîn vedere:

            -Referatul  comun nr.62.359/26.09.2016  al Direcției tehnice si  Direcției economice;

            -Planul de Actiune pentru Energie Durabila 2014-2020 al Municipiul Zalau, aprobat prin HCL nr.30 din 2014 prin care se stabilesc actiunile care vor fi intreprinse prntru reducerea emisiilor de CO2, una dintre aceste actiuni referindu-se la necesitatea inlocuirii flotei pentru transportul in comun cu mijloace de transport mai putin poluante;

            -Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Zalau, care include Proiectul pentru achizitia in perioada 2017-2018 de mijloace de transport in comun noi - etapa I extinsa - 10 autobuze de 12m si 10 microbuze de 7m, cu finantare prin POR 2014-2020, Axa 4.1, aceste autobuze conform POR vor electrice sau electrice hibrid plug-in si Ordinul nr.1559/2016 din 29 iulie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic prin care se finanteaza achizitia de statii de reincarcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau ;

            în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. 2 lit b,c si d  ,alin. 7 lit. a si art.45 alin.2  din Legea  nr. 215 /2001 a administratiei publice  locale,republicată

 

                                                                         HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Aprobarea participării Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT) Municipiul Zalau la accesarea de fonduri prin cererea de finantare la proiectul ,,Infrastructură de alimentare verde’’ finanțat de  Administratia Fondului pentru Mediu.

            Art.2.Se desemneaza d-na Ciurte Rodica, Sef Serviciu MSCUP să reprezinte Municipiul Zalau in relatiile cu Administratia Fondului pentru Mediu.

            Art.3.Se aproba punerea la dispozitie, in vederea realizarii investitiei, a suprafetei de 2963 m2 aflata in proprietatea Municipiului Zalau, conform HG 966/2002 prin care se stabileste inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Zalau, astfel:

- Parcare nr.7 -Primaria Municipiului Zalau

Suprafata=2532 m2, 80 locuri, Vecini:Est-Primaria Municipiului Zalau,

Vest-Domeniu public, Nord-Oficiul PTTR nr.1,Sud-Str.22 Decembrie 1989

- Parcare str.Fabricii -611m2, 45 locuri de parcare, vecini la est Transurbis S.A., la vest S.C. Citadin Zalau SRL, la sud Societatea de Transport marfa si la nord Cash & Cary   .

            Art.4.Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Infrastructură de alimentare verde’’, conform Anexei 1 la prezentul referat.

            Art.5. Asumarea intocmirii documentatiei de achizitie publica, organizarea și derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.

            Art.6.Asigurarea si sustinerea unei contributii financiare proprii la realizarea proiectului in suma de 95508 lei reprezentand 20% din valoarea totala a investitiei conform prevederilor ghidului de finantare precum si unele cheltuieli considerate neeligibile.

            Art.7. Acoperirea eventualelor costuri suplimentare ce vor aparea pe parcursul implementarii proiectului care nu sunt considerate eligibile.

            Art.8. Identificarea sursei de finantare din bugetul local sa se faca dupa obtinerea finantarii nerambursabile,prin cuprinderea proiectului in lista de investiii la valoarea totala a proiectului, finantarea nerambursabila se va recupera pe baza cererilor de tragere a sumelor platite potrivit prevederilor ghidului de finantare.

            Art. 9. Cu ducerea la  Îndeplinire  a prezentei  hotărâri  seîncredințează Direcția  economică și tehnică.

            Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului  județului Sălaj                                    

                        -Primarul municipiului Zalău              

                        -Directia administratie publica locala                                                         

                        -Directia Economică ,Direcția tehnica    

© Primaria Municipiului Zalau