Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.29 din 5 februarie 2007

                    Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri  Între Municipiul Zalău prin

Consiliul local al municipiului Zalău și SC SalvoSan Ciobanca SRL

 

 

           Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalău și Referatul Serviciului Fond funciar, agricultură, registru agricol nr.4248 din 26.01.2007, memoriul tehnic de identificareîntocmit  de expert tehnic Șofron Sabin;

Văzând  evaluarea imobilelorîn vederea efectuării schimbuluiîntocmit de către Șofron Sabin;

în baza prevederilor art.38 alin 5 lit.b  și 123 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;

            în temeiul art.46 alin 21 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuriîntre MUNICIPIUL ZALĂU prin Consiliul local al municipiului Zalău, pe de o parte, și SC SALVOSAN CIOBANCA SRL, pe de altă parte,în următoarele condiții :

A. MUNICIPIUL ZALĂU va preda copermutantei SC Salvosan Ciobanca SRL suprafața totala de 312 mp teren, situatîn  intravilanul municipiului Zalău – proprietatea municipiului, identificat  În CF 2478/N Zalău nr.cadastral 4529 – 120 mp având ca vecinatati N- SC Salvosan Ciobanca SRL, E- drum, S-drum,V- Statul Român si CF 2479/N nr.cadastral 4528 – 192 mp având ca vecinatati N- SC Salvosan Ciobanca SRL, E- Serviciu Ambulanță, S-drum,V- drum.Terenul in suprafata de 312  mp este evaluat la suma de 10.779,43  lei conform documentației de evaluare.

B. numita SC SALVOSAN CIOBANCA SRL va preda Municipiului Zalău - terenulîn suprafață totală de 312 mp, situatîn intravilanul municipiului Zalău, identificat astfel:

-CF 5270 colectivă top nr.:1880/2/2/b – 36 mp, 1881/2/2/b – 35 mp, 1882/2/2/b/2 – 45 mp, 1882/2/2/a/1/b – 12 mp, 1883/2/2/1/b – 12 mp, 1884/2/2/1/b – 12 mp, 1885/2/2/1/b – 80 mp, 1886/2/2/1/1/b – 50 mp, 1886/2/2/2/a –30mp având ca vecinătăți N- drum, E- Salvosan Ciobanca SRL, S-drum,V- Salvosan Ciobanca SRL;

Terenulîn suprafață totală de 312  mp este evaluat la suma de 10.779,43 lei conform documentației de evaluare

            Art.2.Seînsușește raportul de evaluare a celor două parcele conform anexei 1 si 2 care fac parte din prezenta hotărâre precum si documentația tehnică de identificare a terenurilor supuse schimbului, care constituie anexa 3 la prezenta hotărâre.

            Art.3.Cheltuielile privind perfectarea contractului de schimbîn forma autentică șiînscriereaîn evidențele CF a schimbului se vor suporta de copermutanta SC SALVOSAN CIOBANCA SRL:

            Art.4.Seîmputernicește primarul municipiului Zalău să semneze, prin delegat, actul autentic de schimbîn fața notarului public.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul Comunitar de Cadastru si Agricultură.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu :

             - Instituția Prefectului județului Sălaj                                        

            - Primarul municipiului Zalău

              - Direcția administrație publică locală

            - Serviciul  fond funciar

              - Direcția economică

              - Direcția patrimoniu

              - persoanele interesate

PREȘEDINTE   DE    ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ,

Mureșan Silviu Vasile                                                            Secretar,
                                          Potrovita Stelian

 

© Primaria Municipiului Zalau