Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR. 202 din 18 august 2016

HOTĂRÂREA  NR. 202

 

privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitata

de catre proprietarii din Blocul de locuinte LIRA CRISTAL ca urmare a finalizarii

lucrarilor de reabilitare termică

Consiliul Local al Municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

Referatul comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Tehnice nr.50761/01.08.2016  Însușit de către asociația de proprietari bloc LIRA CRISTAL;

            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău  nr.174 din 14 iulie 2014 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 245 din 6 august 2014  – prin care s-a aprobat instituirea  taxei de reabilitare termică  pentru blocurile de locuințe din Municipiul Zalau  finanțate din Programul Operațional Regional 2007-2013  Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”  Domeniul major de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilorîn eficiența energetică a blocurilor de locuințe “  si aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Zalau, respectiv prin HCL nr.183/27.07.2015;

            Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – art. 486 alin.6, art.487;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare - art. 13۸ 1 alin.1 și art. 14;

Necesitatea  recuperarii sumelor avansate de către Municipiul Zalau pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor din blocul LIRA CRISTAL – situat pe B-dul Mihai  Viteazu nr.28;

Centralizatorul final al cheltuielilor si Bugetul final pentru realibitarea termica a blocului de locuinte LIRA CRISTAL intocmit de catre Directia Tehnica si Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Primariei Municipiului Zalau;

Procesul verbal de receptie pe cantitati de lucrari intocmit pentru fiecare apartament in parte si cuantificarea, in baza acestor procese verbale, a sumelor ce reprezinta cheltuielile individuale eligibile si neeligibile pentru fiecare apartament;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

            în temeiul art.36 alin.2 lit "b", alin.4 lit ”c” și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

  

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă regularizarea taxei de reabilitare termică,în vederea recuperarii sumelor avansate de către Municipiul Zalau pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor din blocul LIRA CRISTAL – situat pe B-dul Mihai  Viteazu nr.28 din Municipiul Zalău, aflatîn programul de reabilitare termică finanțat din Programul Operațional Regional 2007-2013  Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”  Domeniul major de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilorîn eficiența energetică a blocurilor de locuințe “ ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică, conform Anexei nr.1 – pentru fiecare proprietarîn parte.

Art.2. Prin derogare de la prevederile art.7 alin.1 din Procedura de stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică aprobată prin HCL nr.174 din 14 iulie 2014 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 245 din 6 august, respectiv prin HCL nr.183/27.07.2015, În cazul proprietarilor apartamentelor din bloc LIRA CRISTAL pentru care valoarea taxei speciale de reabilitare termică a crescut, durata de recuperare a acesteia se prelungește cu perioada necesară, menținându-se aceeași rată lunară care se achităîn prezent. Diferența de plată rezultată va fi achitatăîn rate lunareîncepând cu luna august 2016, valoarea acestor rate, cu excepția ultimei rate, nu poate fi mai mică decât rata stabilită inițial, scadența ratelor fiind ultima zi din fiecare lună.

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică tuturor proprietarilor persoane fizice și juridice de către Direcția patrimoniu prin intermediul Asociației de proprietari, precum și prin afișare la avizierul/ușa principală a blocului de locuințe.

            Președințele asociației de proprietari va informa deîndată proprietarii asupra conținutului prezentei hotărâri, potrivit obligațiilor asumate prin contractul de mandat.    

            Art.4.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Direcția Tehnică.

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu :

                                                -Instituția Prefectului - județul Sălaj

                                                -Primarul municipiului Zalău

-Direcția administrație publică locală

-Direcția Patrimoniu

-Direcția Tehnică

- Direcția Economică

- Asociația de proprietari a blocului LIRA CRISTAL

 

© Primaria Municipiului Zalau