Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.184 din 14 iulie 2016

HOTĂRÂREA NR.184

 

privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie și dezinfectie in Municipiul Zalau si  a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalau nr.42326 din 14.09.2012

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere  :

Motivele prezentateîn Referatul  nr.45.555/7.07.2016 intocmit de Directiile : Tehnica.Economica,Corp Control si Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului,

-Date fiind prevederile Legii  51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificările ulterioare;ale  Legii 101/2006 privind  serviciului public de salubrizare a localităților;

-Văzând prevederile HCL nr.103 din 18 aprilie 2016 privind aprobarea unui nou Regulament al serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie și dezinfectie in Municipiul Zalau, a modificarii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalau nr.42326 din 14.09.2012, precum si a modelului de contract pentru prestarea activitatii de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie incheiat intre operator si persoanele fizice sau juridice din Municipiul Zalau

- Date fiind prevederile art. 23, alin(4) din Legea 51/2006  cu modificările ulterioare privind obligația  desfășurării activităților serviciilor de utilități publice numai pe  baza regulamentelor serviciilor si caietelor de sarcini ale activităților din cadrul serviciilor;

- Potrivit Ordinului  ANRSC  nr.  82 din  9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

- In considerarea prevederilor art.7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparența decizională;Prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalau nr.42326 din 14.09.2012

    în baza art. 36 alin.2 lit. b, c si d, art. 36 alin 4 lit. a, art. 36 alin 5 lit. a, art. 36 alin.6 lit. a pct. 14  si art.45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Modificarea si completarea Art.12 din Regulamentul serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie și dezinfectie in Municipiul Zalau ( aprobat  prin HCL nr.103 din 18 aprilie 2016 ) astfel:

1.1.La punctul 3) litera b) care se refera la obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele pe spațiile deschise ale persoanelor fizice si juridice, se abroga nota si se introduce un nou aliniat:

,,- terenuri aflate in proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice pentru care activitatea de dezinsectie se executata de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate  generatoare de ceata rece sau calda montate pe autovehicule. Pentru aceste suprafete suprafata totala luata in calcul va fi lungimea totala a strazilor pe care se afla spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice inmultita cu latimea de actiune a utilajului, suprafete din care se vor scadea suprafetele aferente domeniului public cuprinse intre limita de proprietate a partii private si limita partii carosabile(bordura). Pentru strazile in care utilajul se deplaseaza dus intors pe ambele sensuri de circulatie, dupa caz, suprafata va fi  inmultita cu 2.”

1.2.La punctul 5 prin care se stabilesc persoanele care confirma documentele de lucru in baza carora se efectueaza plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzuteîn programul unitar de acțiune, se introduce litera f care va avea urmatorul continut:

,,f)reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice,în cazulîn care tratamentele de  dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;”

1.3.La punctul 8 care stabileste modul de plata a contravaloarii tratamentelor se introduce un nou aliniat, astfel:

,,Contravaloarea tratamentelor de dezinsectie, corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune pentru  spațiile  deschise aferente  gospodariilor  individuale (case) / imobile   din  proprietatea  persoanelor  fizice  și confirmate  de reprezentantii autoritatii administratiei publice locale prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. f),  va fi  achitata de catre autoritatea administratiei publice locale.”

            Art.2.Aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalau nr.42326 din 14.09.2012, prin:

a.introducerea pozitiei 21( dezinsectie la terenuri – gospodarii individuale(case) conform Anexei 2.9 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-modificarea Caietului de sarcini, anexa la contractul de delegare, capitolul III, sectiunea I –Lista obiectivelor, cladirilor si suprafetelor unde se vor aplica activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, astfel:

- introducerea pozitiei aferente dezinsectie la terenuri – gospodarii individuale(case);

  b.actualizarea suprafetelor aferente Caietului de sarcini si Contractului de delegare a gestiunii nr.42326 din 14.09.2012 conform anexelor 2.2, 2.4A, 2.9, 2.10.

            Art.3.Indreptarea erorii de redactare prin modificarea Anexei 2.4.A- Terenuri apartinand domeniului public si privat al Municipiului Zalau (terenuri cu vegetatie aferente strazilor, aliniamentelor stradale, trotuarelor, pietelor, locurilor de joaca, parcarilor) care face parte din Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr.103 din 18.04.2016, in sensul modificarii U.M. din KM in MP de la pozitia cu nr. de inventar 10838 la pozitia 13117 (atasata).

            Art.4.Aprobarea modificarii Anexei nr.2.10 din Actul aditional nr.10/20.04.2016 al contractului de delegare a gestiunii, anexa aprobata prin HCL 103/18.04.2016, conform Anexei 2.10 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5.Aprobarea modificarii  Anexei 2.2- Cladiri apartinand unitatilor de invatamant, care face parte din Actul aditional nr.10/20.04.2016 al contractului de delegare a gestiunii, anexa aprobata prin HCL 103/18.04.2016, conform Anexei 2.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.6.In baza aprobarilor date prin prezenta hotarare se va proceda la modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalau nr.42326 din 14.09.2012 prin incheierea unui act aditional la acesta cu operatorul acestui serviciu public.

            Art.7.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcției tehnica ,Directiei Economica,Directiei Patrimoniu si Directia Corp Control .

            Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județul Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcția economică,tehnica,patromoniu ,Corp Control

                        -Direcția administrație publică locală

                        -operator serviciu public delegat-SC Coral Impex SRL

                        -Aducere la cunostinta publică  .

© Primaria Municipiului Zalau