Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.156 din 14 iulie 2016

HOTĂRÂREA NR.156

 

Privind  mandatarea  de noi reprezentanți ai Municipiului Zalău

În cadrul AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, SC Citadin Zalău SRL

respectiv la SC Transurbis SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

           Avândîn vedere: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.45/09.03.2015  privind mandatarea  de noi reprezentanți ai Municipiului Zalăuîn cadrul AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, SC Citadin Zalău SRL respectiv la SC Transurbis SA si HCL nr.117, 118 si 119 din 28 mai 2015 privind stabilirea  limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor  desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte  acționarul Municipiul Zalău  În A.G.A la aceste trei societati comerciale ,

-Referatul Directiei Administratie publica Locală nr.44.458 din 1.07.2016, Procesul verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului exprimat secret;

            Vazand prevederile privind mandatul de reprezentare din Legea  Nr. 287 din 17 iulie 2009   *** republicată privind Codul civil  precum si cele ale art.2  pct.3 lit.b,art.3  pct.2 lit.a  din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, respectiv cele ale art.14 din OG 26/2013;

            în conformitate cu prevederile art.36, alin.3, lit.c, ale art.37 precum si ale  art.45, alin.1 si 5 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Mandatarea unui număr de 2 reprezentanți din cei 3 reprezentanți ai  Municipiului Zalău  să reprezinte interesele actionarului unic Municipiul Zalăuîn cadrul Adunarea Generală a Acționarilor la SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA  ZALĂU, până laîncetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău,în persoana următorilor :

1.URSENTE  GHEORGHE - cetățean român, domiciliatîn Zalău, Județul Sălaj,

2.MATYI   STEFAN - cetățean român, domiciliatîn Zalău,, Județul Sălaj

Art.2. Mandatarea unui număr de 3 reprezentanți ai Municipiului Zalău  să reprezinte interesele asociatului unic Municipiului Zalăuîn Adunarea Generală a Asociatilor la SC CITADIN ZALĂU SRL, până laîncetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău,în persoana următorilor:

1.DUME MARIN - cetățean român, domiciliatîn Zalău, Județul Sălaj,

2.ARDELEAN DANIEL  MARIUS - cetățean român, domiciliatîn Zalău, Județul Sălaj

3.DEAK  FRANCISC- cetățean român, domiciliat  În Zalău, județul Sălaj,

Art.3. Mandatarea unui număr de 3 reprezentanți ai Municipiului Zalău să reprezinte interesele acționarului unic Municipiului Zalăuîn Adunarea Generală a Acționarilor la  SC TRANSURBIS SA Zalău, până laîncetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău,în persoana următorilor :

1.CONDEA  ROMAN FLORIAN - cetățean român, domiciliatîn Zalău, Județul Sălaj,

2.COSMA CLAUDIU ADRIAN - cetățean român, domiciliatîn Zalău,, Județul Sălaj,

3.GOMBOS MIKLOS - cetățean român, domiciliat  În Zalău, județul Sălaj

Art.4.Mandatul reprezentantilor Municipiului Zalău desemnati la art.1-3 este unul special având ca obiectîndeplinirea atribuțiilor prevăzuteîn sarcina AGA conform statutelor societatilor comerciale  in care au fost desemnați  si a celor ce derivă din Legea nr.31/199 republicată .

             Limitele mandatelor de reprezentare sunt cele aprobate de Consiliul Local al municipiului Zalău  prin HCL  117,118 si 119 din 28 mai 2015 .

Art.5.Persoanele mandatate de Consiliul local al Municipiului Zalău  prin prezenta hotărâre să reprezinte Asociatul  În  AGA la aceste trei societati vor beneficia de remunerație fixă  În cuantum de 500 lei brut/ședință  dar nu mai mult de o ședință/lună, cuîncadrareaîn prevederile bugetare aprobate, astfel cum a fost aprobată potrivit art.2 al HCL nr. 117, 118 si 119 din 28 mai 2015.

            Art.6.Urmare acestor noi reglementari cele trei societati comerciale vor  proceda, dacă este necesar, la completarea/modificarea si  inregistrarea la ORC Salaj a Statutului  actualizat cu aceste modificari, reglementând totodată  cvorumul  pentru desfașurarea sedintelor necesar  adoptării  deciziilor de catre AGA   În condițiile  reprezentării de catre cei 3 mandatari .

Art.7.Seîmputernicește presedintele de sedințăîn exercitiu la data adoptării prezentei hotărâri sa semnezeîn numele autoritatii tutelare –Consiliul local al Municipiului Zalău,  contractele  de mandat individual cu fiecare reprezentant, conform contractelor de mandat ce constituie  Anexa 1 la Hotarârile Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.  117,118 si 119 din 28 mai 2015.

Art.8. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează  societatilor comerciale prevazute la art.1-3 careîn termen de 60 de zile de la comunicarea  prezentei vor efectua procedurile de  modificare a  actelor de functionare ale societatii si depunere la ONRC Salaj, conform celor aprobate prin prezenta hotarare .

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj

- Primarul municipiului Zalău,

- Direcția Administrație publică locală

- Direcția Economică,

- Directia Resurse umane

- societatilor comerciale

© Primaria Municipiului Zalau