Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.12 din 11 ianuarie 2007

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007, a taxelor speciale și a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău

 

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere :

-         Referatul Direcției Economice nr.46218 din  29.11.2006

-         prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003, republicată, privind Codul fiscal și ale HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, republicată, privind Codul Fiscal , cu toate modificările și completările apărute ulterior datei publicării , precum și prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale ;

           -      Prevederile art.174 din O.G. nr.92/2003, republicată privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

            în baza art. 38 alin 4 lit c  și 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

 

 Art. 1 Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2007 conform Anexei I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă tarifele și chiriile care vor fi practicateîn anul 2007 pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău, precum și tarifele pentru serviciile de stare civilă, conform Anexei II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se stabilesc taxele speciale care vor fi perceputeîn anul 2007 pentru funcționarea serviciilor publice locale, conform Anexei III ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Pentru anul 2007 se acordă următoarele facilități :

a.) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren și a impozitului pe clădiri datorate peîntregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice care au restanțele achitate, până la 31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificație de 5 %;

b.) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat peîntregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice care au restanțele achitate, până la  31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificație de 5 %;

c.) Pentru persoanele ale căror venituri familiale lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constauîn exclusivitate din ajutor de șomaj și/sau pensie de asistență socială, se acordă următoarele facilități :

- pentru o singură persoană - reducere cu 10 % a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu precum și pentru terenul aferent acesteia;

- pentru familiile compuse din două persoane – reducere 20 %  a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu precum și pentru terenul aferent acesteia;

 - pentru familiile compuse din trei persoane – reducere 30 %   %  a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu precum și pentru terenul aferent acesteia;

- pentru familiile compuse din patru persoane – reducere 40 % a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu precum și pentru terenul aferent acesteia;

- pentru familiile compuse din mai mult de patru persoane – reducere 50 %  a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu precum și pentru terenul aferent acesteia;

în vederea acordării acestor facilități se va efectua o anchetă socială de către Direcția de Asistență Socială Comunitară,în vederea stabilirii situației reale a familiei.

Ancheta, pe baza căreia se va acorda facilitatea fiscală va fiînsoțită de următoarele documente :

-         dovada veniturilor prin adeverință de salarizare, cupoane de pensie, ajutor de șomaj, ajutor social, adeverință de la DGFP că nu este privatizat;

-         declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate pe familie;

-         componența familiei;

-         acte de identitate;

-         orice alte acte pentru susținerea cauzei.       

d.) Pentru familiile care dețin o singură locuință,în care au domiciliul și au copiii cu invaliditate de gradul I sau II, sau handicap grav sau accentuat, neinstituționalizați, se acordă reducere cu 50 % a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul aferent acestora.

e.) Pentru familiile care dețin o singură locuință șiîn care cel puțin unul din soți esteîncadratîn gradul II și III de invaliditate, se acordă reducere cu 50 % a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul aferent acestora.

Pentru a beneficia de acesteînlesniri, persoana fizică va depune la compartimentul de specialitate o cerere de solicitare aînlesnirii,însoțită de acte doveditoare a situației respective și actele de proprietate a clădirii sau terenului aferent,în copie.

Art.5 Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflateîn sold la data de 31 decembrie  2006, mai mici de 10 lei.

Art. 6 Organele de control din subordinea primarului, care sunt abilitate să constate și să sancționeze contravenții, pe teritoriul municipiului Zalău, dupăîntocmirea proceselor verbaleîn conformitate cu prevederile legaleîn vigoare vor comunica contravenientului, cu confirmare de primire, procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției,în termenul legal. Dacăîn termenul stabilit contravenientul nu achită amenda aplicată, organul care aîntocmit procesul verbal de constatare și sancționare, va comunica organului de executare silită de la domiciliul contravenientului, procesul verbal și confirmarea de primireîn vederea executării.

Organele abilitate să constate și să aplice contravenții vor respecta prevederile legale de utilizare a documentelor cu regim special și vorîntocmi evidența amenzilor aplicate șiîncasate.

Art. 7 Se vor acorda facilități fiscale persoanelor juridice conform art.286  alin. 6 și 7 din Codul fiscal , modificat de Legea 343/2006 , pe baza unor criterii care se vor stabili prin regulament.

Art. 8 Odată cu intrareaîn vigoare a prezentei hotărâri se revocă art. 4 din HCL nr. 245/2005 precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 9 Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția economică.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică cu :

-         Instituția Prefectului județului Sălaj

-         Primarul municipiului Zalău

-         Direcția administrație publică locală

-         Direcția economică,Serviciul taxe speciale

-         Arhitect șef,Direcția patrimoniu

-         Direcția Tehnică,DPCEP Zalău

-         CRP,presa locală

-         DGADP  Zalău,Poliția Comunitară Zalău

 

 

PREȘEDINTE   DE    ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,

            Mureșan Silviu Vasile                                            Secretar

                                                                                                           Potrovita Stelian

 

© Primaria Municipiului Zalau