Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.75 din 23 martie 2016

HOTĂRÂREA NR.75

 

privind aprobarea vânzării unor active proprietatea SC Uzina Electrică Zalău SA,

a  dosarului de prezentare si a pretului de ofertă de vânzare a activelor

            Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere :Adresele  nr.210/9.02.2016,nr.14.586/1.03.2016 ale SC Uzina Electrica Zalau SA  Înregistrate la Primăria Municipiului Zalău sub nr.8540/9.02.2016 si Referatul Directiei economice  nr.9523/11.02.2016;Solicitarea nr.17.265/10.03.2016 a dlui Margin Adrian,

Dosarul de prezentare - editia martie 2016- privind  vânzarea prin licitatie publica  deschisă cu strigare a activelor CET Zalău situateîn Zalău str.Valea Miței nr.2 elaborat de SC Uzina Electrica Zalau SA cu sprijinul consultantului Mușat & Asociații –SPARL si Raportul de evaluare al activelor intocmit de CS Invest Consulting SRL Cluj-Napoca;

Văzând prevederile HCL nr.218/14.07.2014 privind acordul Consiliului local al municipiului Zalău - acționar unic  al S.C.Uzina Electrică Zalău SA  În vederea efectuării  demersurilor legale  necesare vânzării  unor imobile/bunuri proprietatea societății;HCL nr. 193 din 07 septembrie 2015 privind aprobarea vânzării unor active proprietatea SC Uzina Electrică Zalău SA, a dosarelor de prezentare si a pretului de ofertă de vânzare a activelor,

Avândîn vedere preverile HCL nr.117/28.05.2015 privind stabilirea  limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor  desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte  acționarul Municipiul Zalău  În A.G.A la SC Uzina Electrică Zalău SA;  Procesul verbalîncheiat de Comisia de validare a Consiliului Local al municipiului Zalău in urma   verificarii modului de exprimare a votului secret,

            în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a, art.36, al.3, lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, ale art.4^3 alin.2 pct.A lit.a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ale Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, respectiv ale art.81, 82, 87, 88, 58-60, 105-112 din H.G. nr.577/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997;

            Date fiind Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău,

            Văzând prevederile art.45, alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată,

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1.Se aprobă vânzarea activelorîn integralitatea sa (În bloc) prin procedura de vânzare constând  În  licitație  deschisă cu strigare ,după regula licitației competitive sau olandeze  respectiv la un pasîn urcare sauîn scădereîn funcție de raportul dintre cerere și ofertă avândîn vedere pasul de licitație aprobat ,active  identificateîn Anexa  nr.1 ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Dosarul de prezentare –editia martie 2016 -Întocmitîn vederea vânzării activelor prevazute in Anexa 1 , proprietatea SC Uzina Electrică SA Zalău , conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.3. Se aprobă prețul de pornire la licitația deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze astfel:

  Prețul de pornire                        17.500.000 lei  fară TVA

Garanția de participare                1.750.000 lei  TVA inclus

Taxa de participare la licitație          10.000 lei  TVA inclus

Prețul dosarului de prezentare            5.000 lei  TVA inclus

Taxa de acces la datele si

 informațiile  privind  activul             5.000 lei   TVA inclus

Pasul de licitație  1.225.000 lei   ( 7 % la prețul de pornire )

 

Art.4.în cazulîn care vor există cel puțin doi ofertanți și aceștia nu vor oferi pentru activ prețul de pornire la licitație, se mandatează președintele Comisiei de licitație să scadă prețul cu un pas de licitație, respectiv până la valoare de 16.275.000 lei iarîn continuare licitația se va desfășura după regula licitației competitive până la ajudecarea Activului.

Art.5. Vânzarea se va face cu plata integrală a prețului ,până cel târziu la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

 Art.6.Destinația sumelorîncasate prin vânzarea activelor menționate la punctul 1 și celeîncasate prin vânzarea activelor din anexa nr.2 la HCL 193/07.09.2015 va fi stabilităîn maxim 30 de zile de la dataîncasării prețului de vânzare al activelor din Anexa 1.

 Art.7. Până la stabilirea utilizării acestor fonduri de către Consiliul Local se aprobă constituirea unor depozite de către SC Uzina Electrică SA .

  Art.8.Se aprobă oferta de vânzare respectiv locul data și oraînceperii licitației conform dosarului de prezentare anexat.

  Art.9.Se modifică componenta Comisiei de licitațieîn vederea adjudecării după regula licitației competitive sau olandezeîn funcție de raportul dintre cerere și ofertă  ,comisie constituită prin HCL 193/7.09.2015  În sensulînlocuirii dlui Margin Adrian  cu dl  Lupa Ilie Ioan .

Urmare acestei modificări Comisia de licitație În vederea adjudecării după regula licitației competitive sau olandezeîn funcție de raportul dintre cerere și ofertă  va avea urmatoarea componență:

     1. Lupa Ilie Ioan-consilier local

     2.  Crișan Mariana Dana    - consilier local

     3.  Hosu Ioan Valentin       - consilier local

     4.  Goron Radu    -reprezentantîn AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA

     5.  Leca Paul        - membru CA la SC Uzina Electrică Zalău SA

     6.  Marian Viorel - Director general al SC Uzina Electrică Zalău SA

     7.  Biro Mariana  - inginer șef la SC Uzina Electrică Zalău SA

  Art.10.Se mandatează reprezentanții Consiliului local al Municipiului Zalăuîn AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA să adopte toate hotărârile necesareîn vederea vânzării activelor,în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv a anunțului de vânzare și a modului de publicare a acestuia.

 Art.11.Prin prezenta hotărâre se abrogă art.1, Anexa 3,art.4 liniuta 1,si celelalte dispozitii contrare  ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău  nr.193/7.09.2015.

Art.12. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Directia economică AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, Comisia de licitatie.

            Art.13.Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - județul Sălaj

Primarul municipiului Zalău

Directia Administrație publică locală

Direcția Economică

Direcția Tehnică

SC Uzina Electrică Zalău SA

- Membrii comisiei de licitație.

© Primaria Municipiului Zalau