Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.70 din 07 martie 2016

HOTĂRÂREA NR.70

 

privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu oneros  asupra imobilului

teren intravilan ocupat cu constructii,în suprafață de 85 mp, situat pe str. 22 Decembrie 1989 nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Zalău,în favoarea numitului Țurcaș Gheorghe

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 13.519/26.02.2016și Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,

            -Solicitarea formulată de Țurcaș Gheorgheînregistrată sub nr. 2260/15.01.2016, Extrasul CF 58744 Zalau, nr. cad 58744 și Planul de amplasament și delimitare a imobilului, faptul că terenulîn suprafață de 85 mp asupra căruia se propune constituirea dreptului de superficie  esteîn proprietatea privată a Municipiului Zalău.

            -Prevederile art. 693-702 din noul Cod civil.

            în baza dispozițiilor art.36 alin. 2 lit.c, art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b, art.119, 121 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1.Constituirea  unui drept de superficie cu titlu onerosîn favoarea d-lui Țurcaș Gheorghe, asupra imobilului teren intravilan, având categoria de folosință curți construcții,în suprafață de 85 mp situat pe str. 22 Decembrie 1989 nr. 8, identificatîn CF 58744, nr. cadastral 58744, teren proprietatea privată a Municipiului Zalău, pe care sunt edificate construcțiile proprietatea lui Țurcaș Gheorghe,în următoarele condiții:

            1)Terenul intravilan asupra căruia se instituie dreptul de superficieîn favoarea d-lui Țurcaș Gheorghe este proprietatea privată a Municipiului Zalău,are suprafața de 85 mp, estesituat pe str. 22 Decembrie 1989 nr. 8și este identificatîn CF58744, nr. cadastral 58744, conform documentației cadastrale Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Terenul are categoria curți construcții iar pe acesta sunt edificate construcții constândîntr-o magazie și un șopron proprietatea lui Țurcaș Gheorghe.

            2)Durata dreptului de superficie va fi de 30 ani de la data aprobării prin HCL a constituirii dreptului de superficie, respectiv până la data de 07.03.2046. La expirarea duratei superficiei, beneficiarul dreptului de superficie beneficiază  de dreptul de reÎnnoire a superficiei potrivit art. 694 Cod civil, cu reanalizarea condițiilor contractuale.

            3)Dreptul de superficie se va constitui  cu titlu oneros, respectiv cu plata unei prestațiiîn sumă de 10 lei/mp/an.Această prestație de 10 lei/mp/an se va actualiza anual,în luna ianuarie a fiecarui an, cu rata oficială a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. Actualizarea prestatiei se va face de drept, fărăîncheierea de act adițional, comunicându-i-se beneficiarului  prin adresă cuantumul rezultat  din aplicarea indicelui de inflație.

Plata prestației lunare se va efectua de către beneficiarul dreptului de superficie trimestrial, până cel tarziuîn ultima zi a primei luni din trimestru, pentru a cărui trimestru se datorează plata .

Neplata la termen a acestei prestații va atrage calcularea și datorarea de penalități deîntarziereîn cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună,începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

            4) Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doarîn condițiile și odată cuînstrăinarea construcțiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristiceînainte.

            5)Titularul dreptului de superficie poate dispuneîn mod liber de dreptul său  În condițiile Codului civil  art. 695

            6) Toate taxele necesareîncheieriiîn formă autentică a contractului de superficie și aînscrierii acesteia  În Cartea Funciara, cadîn sarcina beneficiarului dreptului de superficie.

            7) încetarea superficiei va operaîn următoarele cazuri :

            a) la expirarea termenului;

            b) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

            c) prin pieirea construcției

            d) prin reziliere

            Rezilierea  contractului de superficie va putea interveni  prin declarația de reziliere             ( notatăîn CF) pentru neÎndeplinirea culpabilă a obligației de plată a  superficiei aferentă a trei trimestre consecutive și/sau taxei pe teren prevazută de art. 463 alin. 2 cod fiscal, atunci când debitorul nu aînțeles să-și execute obligațiaîn termenul stabilit prin notificarea de punereînîntârziere, formulată  cu 30 zileînainte.

            în cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcțiilor edificate pe terenul proprietatea Municipiului Zalău va restitui terenul proprietarului,într-un termen de maxim 9o de zile de la data transmiterii declarației de reziliere de către proprietar, liber de orice construcții, sarcini, obligații, incusiv de mediu. Efectuarea lucrărilor, obținerea avizelor, autorizațiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) și cheltuielile privind dezafectarea terenului de construcțiile deținute de superficiar  pentru restituirea liberă a terenului către proprietar suntîn sarcina exclusivă a proprietarului construcțiilor de la la data rezilierii  actului juridic de superficie.

            Nepredarea  amplasamentului către proprietarîn termenul de 90 de zile de la data transmiterii  declarației de reziliere șiîn condițiile arătate mai sus, generează un prejudiciu pentru proprietarul  terenului -Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil, prin urmare, până la eliberarea și predarea efectivă a terenului, superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese lunare la nivelul dublului  ultimei valori a prestatiei superficiei lunare, datorate  conform contractului.  

            în cazul Încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii contractului de superficie, proprietarul  are dreptul ( fărăînsă a fi considerată ca o obligație de preluare cu plata unei despagubiri ) de a dobândi dreptul de proprietate asupra construcțiilor detinute de superficiar, la valoarea de circulație a acestora, valoare ce se determină pe baza unui raport de evaluareîntocmit de un evaluator ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului .

Atunci când  autoritatea locală, la dataîncetării la termen a superficiei, nu va opta pentru  dobândirea constructiei, proprietarul construcțiilor existente pe terenul proprietatea Municipiului Zalău va restitui  terenul proprietarului,într-un termen de maxim 9o de zile de laîncetarii contractului, liber de orice construcții, sarcini, obligații, incusiv de mediu. Efectuarea lucrărilor, obținerea avizelor, autorizațiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) și cheltuielile privind dezafectarea terenului de construcțiile deținute de superficiar pentru restituirea liberă a terenului către proprietar cadîn sarcina exclusivă a proprietarului construcțiilor de la la data rezilierii  actului juridic de superficie.

            Nepredarea amplasamentului către proprietarîn termenul de 90 de zile de la  de laîncetarii contractului șiîn condițiile arătate mai sus, generează un prejudiciu pentru proprietarul terenului- Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil, prin urmare, până la eliberarea și predarea efectivă a terenului, superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese lunare la nivelul dublului ultimei valori a prestatiei superficiei lunare, datorate  conform contractului.  

            8) Beneficiarului dreptului de superficieîi revine sarcina plății taxei pe teren astfel cum este reglementată de art. 463 alin. 2 al Legii 358/2015 Cod fiscal .

            Art.2.Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemnezeîn scris, funcționarul public din cadrul Serviciului juridic contencios care va semnaîn numele Municipiului Zalău actul autentic de constituire a dreptului de superficie,în condițiile prezentei hotărâri.

            Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Administratie Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj,                                    

                        -Primarul municipiului Zalău,

                        -Direcția Patrimoniu, Directia economica,

                        -Directia administrație publică locală,

                        - Țurcaș Gheorghe

© Primaria Municipiului Zalau