Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.66 din 07 martie 2016

HOTĂRÂREA NR.66

 

privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și, după caz,

casarea bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale

a patrimoniului public și privat al municipiului Zalău

Avândîn vedere:

            - referatul Direcției Patrimoniu și a Direcției Economice nr. 13348/26.02.2016;

            - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            - propunerile Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău, numită prin Dispoziția nr. 1504 din  07.10.2015, prezentateîn Procesul-verbal de inventariere nr. 68126 din 25.11.2015,încheiat cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat a municipiului Zalău;

            -Raportul tehnic de casare efectuat de SC Citadin Zalău SRL pentru bunurile din  patrimoniul privat al municipiului Zalău, dateîn administrare la SC Citadin Zalău SRL, propuse la casare de către Subcomisia nr. 4 și cuprinseîn Anexa nr. 11 la PV de inventariere nr. 68126 din 25.11.2015;

            -Nota de constatare pentru bunurile propuse la casare de către Bazele sportive, respectiv Teren tenis și Stadion;

            -Notă justificativă nr. 719/11.11.2015 pentru bunurile propuse la casare de către subcomisia nr. 11-Casa Municipală de Cultură;

            - Proces Verbal de inventar  nr. 8337/13.11.2015;

            - prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

            - prevederile art. 36 alin.(2) lit.c și art.115 alin.(1) lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

            în baza art. art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău,în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz casării a bunului imobil Punct Termic-PT 12  În valoare de 56.486,25 lei, identificatîn anexa nr.1, (Anexa 5 la PV inventar 68126/25.11.2015) respectiv demolarea construcției.

            Art.2.Modificarea anexei nr. 1 al HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău,  la capitolul V „Sisteme de distribuție a energiei termice (Punctele termice și rețelele termice), Sistemele de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente“, secțiunea A. Bunuri imobile, prin abrogarea poziției 539.

            Art.3.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău a bunurilor propuse pentru casareîn vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării, (conf. Anexei nr. 6 și anexei nr.7 la Procesul Verbal de inventariere nr. 68126/25.11.2015) ce fac obiectul contractului de delegare nr. 36254 din 10.08.2010încheiat cu DGADP Zalău, În valoare totală de 24.486,29 lei identificateîn anexa nr. 2 și anexa nr.3, astfel:

 - bunurile din Anexa nr. 2 În valoare de 10.677,18 lei se supun valorificării,

 -bunurile din Anexa nr. 3 În valoare de 13.809,11 lei, reprezentând relantisoare și mobilier din locurile de joacă, care sunt distruse și nu se pot valorifica,se scot din evidențele patrimoniale.

Bunurile rămânîn evidența și gestionarea DGADP Zalău până la casarea efectivă a acestora.

            Art.4.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău a bunului propus pentru casare,în vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării, (conf. Anexei 12/1la Procesul Verbal de inventariere nr. 68126 din 25.11.2015) ce face obiectul contractului de delegare de gestiune din 16.05.2006,încheiat cu Compania de Apă Someș SA Cluj-Napoca prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisaîn calitate de autoritate delegantă, reprezentândîmprejmuirea veche de la Stația de Epurare, identificatîn Anexa nr. 4  În valoare de 49.295,43 lei.

Bunurile rămânîn evidența și gestionarea Companiei de Apă Someș SA până la casarea efectivă a acestora.

            Art.5.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău a bunurilor propuse pentru casare,în vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării, (conf. Anexei 19 la Procesul Verbal de inventariere nr. 68126 din 25.11.2015) ce fac obiectul contractului de delegare nr.17146 din 27.04.2006,încheiat cu SC AVE Sălaj Ecoserv SRL, reprezentândeuropubele și eurocontainere scoase din uz, fiind uzate fizic si moral (degradate, rupte și crăpate) fiind din plastic  nu pot fi valorificate, bunuri identificateîn anexa nr. 5în valoare totală de 17.647,37 lei. Acestea vor fi scoase din evidențele patrimoniale.

Bunurile rămânîn evidența și gestionarea SC AVE Sălaj Ecoserv SRL până la casarea efectivă a acestora.

            Art.6.Scoaterea din funcțiune, valorificarea și după caz casarea unor mijloace fixe, precum și declasarea obiectelor de inventar și materialelor aparținând domeniului privat al Municipiului Zalău și ale unităților subordonate În valoare totală de 2.646.347,03 lei conform Anexei 6 -Centralizatorul propunerilor de casare.

            Art.7.Casarea și valorificarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Zalău se va face de către o comisie numită prinDispoziția Primarului Municipiului Zalău, iar pentru casarea și valorificarea bunurilor de la unitățile subordonate propunem a seîmputernici conducătorii unităților să numească această comisie

            Art.8.Comisiile de casare și valorificare desemnate răspund de modulîn care mijloacele fixe sunt scoase din funcțiune, casate și după caz, valorificate potrivit reglementărilor legaleîn vigoare.

Sumele obținute din valorificare se fac venit la bugetul local și se vireazăîn contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

            Art.9.Documentele aferente casării și valorificării bunurilor rezultate vor fi depuse Într-un exemplar laregistratură  pentru  Direcția  Patrimoniu, până cel târziu la data de 31.05.2016.

            Art.10.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, DGADP Zalău, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, SC AVE Sălaj Ecoserv SRL.

            Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

                        -Instituția Prefectului - județul Sălaj;

                        -Primarul municipiului Zalău;

                        -Direcția administrație publică locală;

                        -Direcția Patrimoniu;

                        -Direcția economică;

                        -DGADP Zalău,

                        -Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa,

                        -SC AVE Sălaj Ecoserv SRL.

© Primaria Municipiului Zalau