Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.36 din 07 martie 2016

HOTĂRÂREA NR.36

 

privind aprobarea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri,

a impozitului/taxei pe terenîn conformitate cu prevederile art.456 alin.2 litera c), d), e), f), g) i), j), m) și n) și art.464 alin.2 litera a), b), c), d), e), g) și h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Consiliul local al municipiului Zalău;

 Avândîn vedere:

            -Referatul Direcției Economice nr. 4972 din 27.01.2016;

            -Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;

            Văzând prevederile art.456 alin.2 litera c),d), e), f), g) i), j), m), n) și art.464 alin.2 litera a), b), c), d), e), g), h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; De asemenea, conform dispozițiilor pct.24, pct.25, pct.27, pct.78, pct.79 și pct.81 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Văzând și prevederile H.C.L nr.260 din 09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Zalău.

            în temeiul prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizionalăîn administrația publică.

            în baza art. 36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c, art. 45 alin.(2) lit.c și art. 115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

                                                            HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1.Se aprobă acordarea de facilități fiscale constândîn scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale,  prevăzute la art.456 alin.2 litera c), d),e),f),g), i), j), m) și n) și art.464 alin.2 litera a), b), c), d), e), g) și h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu respectarea după caz, a procedurilor anexate pentru următoarele categorii de clădiri și terenuri:

a) clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale șiîntreprinderi sociale;

b) clădirile/terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

c) clădirile/terenurile restituite potrivit  art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluateîn mod abuzivîn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

d) clădirile /terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

e) clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

f) clădirile/terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani,începând cu 1 ianuarie a anuluiîn care s-a produs evenimentul;

g) clădirea folosită ca domiciliu aflateîn proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv, terenurile aferente acestor cladiri.

h) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor,întocmitîn condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energeticîn certificatul de performanță energetică sau, după caz,în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzutîn Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

i) clădirile unde au fost executate lucrăriîn condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

            Art.2.Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale arătate la art.1, după cum urmează:

1. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și intreprinderile sociale, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren aferent clădirilor utilizate de organizații nonprofit exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren restituite potrivit  art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluateîn mod abuzivîn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, potrivit Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

4. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, potrivit Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

5. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, potrivit Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

6. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și terenîn cazul unei calamități naturale, potrivit Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și terenîn cazul persoanelor prevăzuteîn Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 4 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

8. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile la care au fost realizate lucrăriîn condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 și a Legii nr. 153/2011, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se aplică Începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care depun cerere conform procedurilor anexate, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Cererile de scutire sau reducere a impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren prevăzute de art.456, alin.2 si art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și care nu fac obiectul prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, vor fi supuse individual aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            Art.3.Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Zalău va soluționa cererile de scutiri cu respectarea prezentelor proceduri, urmând ca modul de soluționare a acestor cereri să fie comunicat solicitanților.

            Art.4.La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

            Art.5.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Economică.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                                    -Instituția Prefectului Județului Sălaj;

                                    -Primarul municipiului Zalău;

                                    -Direcția Economică;

                                    -Direcția Administrație Publică Locală

 

© Primaria Municipiului Zalau