Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTARAREA NR.202 din 7 septembrie 2015

HOTĂRÂREA nr. 202

 

privind aprobarea vânzării cotei părți de 4/16 din imobilul reprezentând construcție,  situat  În Municipiul Zalău,  str. Cloșca nr. 1, identificat  În Cartea Funciară nr. 615  Zalău nr. Top. 737,în favoarea proprietarilor cotei de 12/16 din construcție

 

Consiliul local al municipiului Zalău;

           Avândîn vedere adresaînregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.53957 din 10.10.2014 prin care domnul Dan Radu solicită cumpărarea cotei părți de 4/16 din imobilul situatîn Municipiul Zalău, str. Cloșca, nr.1,în calitate de proprietar al cotei de 12/16 din același imobil  cu destinația de locuință, cotă parte folosităîn baza contractului deînchiriere pentru spații cu destinația de locuință nr. 51885 din 01.10.2014încheiatîntre Municipiul Zalău,în calitate de proprietar și dl. Dan Raduîn calitate chiriaș;

Văzând Extrasul de Cartea Funciară nr. 615 a Municipiului Zalău  si  HCL al Municipiului Zalău nr. 72 din 1 aprilie 2015 privind  atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a  cotei de 4/16 parte din  imobilului reprezentand  construcția, identificată  În CF nr. 615  Zalau nr.top.737 , situatîn Municipiul Zalău str. Cloșca nr.1;

In conformitate cu  raportul de evaluare realizat de către evaluatorul autorizat ANEVAR ing. Pădurean Gregoriu,  la solicitarea Municipiului Zalău,în baza  art. 2 al HCL 72/2015 prin care se aprobă efectuărea demersurilor necesare vânzării cotei de 4/16 parte din  imobilul reprezentand  construcție  identificată  În CF nr. 615  Zalau nr.top.737 , situatîn Municipiul Zalău str. Cloșca nr.1, văzând prevederile art. 123 a Legii nr. 215/2001, republicată, Legea administrației publice locale coroborate cu prevederile art.676 cod civil,  respectiv angajarea cheltuielilor cu evaluarea acestei cote de constructie;

           -Văzând Referatul Direcției Patrimoniu nr.40424/13.07.2015 si Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău,

           Potrivit competențelor conferite de art.36 alin.2 lit.c, si alin.5 lit.b , de cele ale art.123  alin.1 si   precum si cele ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificarile ulterioare ;

           Văzând dispozițiile art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificarile ulterioare;

 

                                                                       H O T Ă R Ă Ș T E:

 

           Art.1.Se aprobă vânzarea cotei părți de 4/16 proprietatea Municipiul Zalău din imobilul-construcție situat pe str. Cloșca, nr.1,  cu destinația de locuință  formată din 6 camere, bucătărie, cămară, pivniță și pivniță la demisol, identificatăîn Cartea Funciară nr.615  Zalău nr. Top. 737,în favoarea proprietarilor cotei de 12/16 din construcție, respectiv Dan Radu și soția Dan Ariana Claudia.

           Art.2.Pretul de vânzare al cotei de proprietate de 4/16 din imobilul  inscrisîn Cartea Funciară nr.615 Zalău nr. Top.737 este de 51042,07  lei (inclusiv TVA și cheltuieli cu evaluarea construcției), reprezentând prețul de piață stabilit prin raportul de evaluare  Întocmit de evaluatorul ANEVAR Pădurean Gregoriu ( 40.679,09 lei )  la care s-au adăugat TVA și   cheltuielile ocazionate cu evaluarea .

           

 

 

Art.3.Contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică se vaîncheia in maxim 30 de zile de la data platii pretului .

Taxele necesare transferului dreptului de proprietate  șiînscrierea acestuiaîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a cumpărătorului .

           Art.4.Se mandatează Primarul municipiului Zalău să desemneze  consilierul juridic care va semna in numele si pe seama Municipiului Zalău contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică,în condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu si DAPL.          

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                       -Institutia Prefectului județul Sălaj

                       -Primarul municipiului Zalău,

                       -Directia Administrație publică locală,Directia patrimoniu

                       -Directia economica,

                       -solicitant

 

 

© Primaria Municipiului Zalau