Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTARAREA NR.197 din 7 septembrie 2015

HOTĂRÂREA  NR.  197

 

privind aprobarea vânzării parcelei cu nr. cadastral 62918 din CF 62918 Zalăuîn favoarea comodatarilor Țurcaș Grigore și Țurcaș Lucica, proprietari ai construcțiilor edificate pe teren

 

 

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere: Referatul Directiei patrimoniu nr.48865/25.08.2015 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău.

Cererile nr. 31161/29.05.2015 și nr. 48850/25.08.2015 formulate de Țurcaș Grigore și Țurcaș Lucica, proprietari ai construcției edificate pe terenul proprietatea municipiului Zalău, Contractul de comodat nr. 37093/05.08.2008, Autorizația de construcție nr. 549/20.08.2013, Certificatul de atestare a edificiului- stadiu fizic nr.54/02.09.2015 și extrasul CF 62918 Zalău.

Raportul de evaluare pentru evaluarea lotului de teren identificat prin dezmembrarea CF 1566 Ortelec și CF 1644 Ortelec, intocmit de evaluator  autorizat ANEVAR Ardelean Dan Ioan Pompiliu.

Prevederile art. 553 alin. 4, art. 557 alin. 1 și 2 din Codul Civil.

în temeiul art.36 alin.2 lit c si alin.5 lit b, art. 115 alin. 1 lit. b și art. 123 alin. 1 și 3  din Legea nr.215/2001 art.8 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte  proprietate personala.  

în baza art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata .

 

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Seînsușește Raportul  de evaluare - Anexa  la prezenta hotărâre,întocmit de evaluatorul ANEVAR Ardelean Dan Ioan Pompiliu efectuatîn scopul vânzării imobilului situatîn  Municipiul Zalău, cartier Ortelec - parcela Grădina Onului, str. Mioriței nr. 1.

Art.2.Se aprobă vânzareaîn favoarea numiților Țurcaș Grigore și Țurcaș Lucica a lotului de teren intravilanîn suprafață de 300 mp, identificat cu nr. cadastral 62918 ( nr. cadastral vechi 3884 ) șiînscrisîn CF 62918 Zalău ( CF vechi 2008/N), situatîn Municipiul Zalău, cartier Ortelec - parcela Grădina Onului, str. Mioriței nr. 1.

Art.3.Pretul vânzării este de 15.000 lei incluzând și cheltuielile ocazionate cu evaluareaîn sumă de 460 lei.

Art.4.Contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică se vaîncheia in maxim 30 de zile de la data comunicării  prezentei hotărâri sau de la data plății prețului. Taxele necesare transferului dreptului de proprietate  șiînscrierea acestuiaîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a cumpărătorului.

            Art.5.La data  Încheierii contractului de vânzare cumpărare a terenului menționat la art.2încetează de drept contractul de comodat nr. 37093/05.08.2008 urmând a se radia din evidentele CF  Foaia de sarcini  notarea acestui contract de comodat.

            Art.6.Se mandatează Primarul municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic care va semna in numele si pe seama Municipiului Zalău contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică,  În condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 7. Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de vânzare-cumpărare ce se vaîncheiaîntre părți și pentru a cărui semnare seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău.

Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu si DAPL.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

Institutia Prefectului județul Sălaj

Primarul municipiului Zalău

 Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului

 Directia administrație publică locală

 Directia patrimoniu

Directia economica

 solicitanți 

 

 

© Primaria Municipiului Zalau