Hotărâri - Arhiva

August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.178 din 27 iulie 2015

HOTĂRÂREA NR.178

 

privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de gestionare  a serviciului de iluminat public, aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune in conditiile  OUG 34/2006, a studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public

            Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere

Vazând Referatul comun al Directiei Tehnice, Directiei Economice și   Directiei Patrimoniu nr. 42698 din  3.07.2015;

Referatul Colectivului de  coordonare si supervizare Nr.42283/22.07.2015, privind fundamentarea  deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public,  stabilirea procedurii de atribuire si intocmirea documentatiei  de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public;

-prevederile  Legii 51/2006 republicata, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice si a Legii 230/2006  a serviciului de iluminat public,  privind  modul de  organizare,  gestionare si functionare  a serviciului de iluminat public;

-adresa ANRSC nr. 303007/DC/02.03.2015, inregistrata la Primaria Municipiului Zalau cu nr.13289/06.03.2015, ca raspuns la  adresa noastra nr. 4545/26.01.2015, prin care solicitam clarificari cu privire la procedura care trebuie aplicata pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, prin care suntem informati ca avand in vedere „contextul  de vid legislativ, va recomandam sa procedati  conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare”

-prevederile   OUG 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii si ale HG nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzuteîn Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

            Văzând prevederile art.45, alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobarea stabilirii gestiunii delegate ca modalitate de gestionare  a serviciului de iluminat publicîn Municipiul Zalău.

Art.2. Aprobarea  procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin  concesiune in conditiile  OUG 34/2006  si Hotărârii  nr.71/24 ianuarie 2007, constândîn licitație deschisă.

Art.3. Aprobarea Studiului de oportunitate, prevazut in Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobarea Caietului  de sarcini al serviciului  de iluminat public, prevazut  in Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5.Aprobarea  Regulamentului serviciului de iluminat public, prevazut in Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

            Art.6.Aprobarea modelului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prevazut in Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.7. Aprobarea criteriilor de selectie/atribuire a ofertelor prevazute in Anexa 5  la prezenta hotărâre.

 Art.8. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Directia economică, DAPL, AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, Comisia de licitatie.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Instituția Prefectului - județul Sălaj

Primarul municipiului Zalău

                        - Directia Administrație publică locală

                        - Direcția Tehnică

- Direcția Economică

- Direcția Patrimoniu

© Primaria Municipiului Zalau