Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.141 din 15 iunie 2015

HOTĂRÂREA NR.141

 

privind aprobarea dezlipirii   unui  imobil teren extravilan neÎmprejmuit, proprietatea publică a Municipiului Zalau

Consiliul local al municipiului Zalău,

Avândîn vedere Referatul Directiei patrimoniu nr.34.274 din 12.iunie 2015 ,Documentatia cadastrala  cu propunerea de dezlipire intocmita de topograf Sabau D.Dumitru  ,Planul de amplasament si delimitare cu propunerea de dezlipire (Anexa 1.36) respectiv Referatul OCPI Salaj de admitere a propunerii de dezlipire din data de 12.06.2015 , Certificatul de urbanism nr.605 din 15.06.2015 ,Extrasul CF 58691 Zalau

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

            -In conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996 cu modificările si completarile ulterioare, ale art.879 din Noul Cod civil si ale art.: 25 alin.2,art.132 alin.1 ,art.134 si 135 din  Ordinul ANCPI  nr. 700 din  9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție șiînscriereîn evidențele de cadastru și carte funciară*), prevederile art.6 lit c din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

            Vazand dispozitiile art.121 alin 1,2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată ;

            în temeiul art.36 alin 2 lit.c 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Aprobarea dezlipirii imobilului teren extravilan neÎmprejmuitîn suprafață totală de  200.000 mp (20 ha) liber de  construcții   având categoria de folosință Pasune, identificat cu nr.cadastral 58691 din CF 58691  Zalău , proprietatea publică a Municipiului Zalau,conform documentatiei cadastrale vizate de OCPI Salaj , anexa 1 la prezenta hotarare astfel :

            Lot.1 –teren extravilan neÎmprejmuit , situatîn Județul Sălaj, UAT Zalău,în suprafață de 4.500   mp, nr.cadastral 65.466 , categoria de folosinta P ,

            Lot.2 –teren extravilan neÎmprejmuit , situatîn Județul Sălaj, UAT Zalău,în suprafață de 195.500   mp, nr.cadastral 65.467 , categoria de folosinta P ,

             Art.2.Prin dezmembrarea  acestui imobil se vor forma 2 corpuri funciare noi ,,conform Planul de amplasament si delimitare cu propunerea de dezlipire (Anexa 1.36)  Întocmit de  topograf  Sabau D.Dumitru  Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.3.în temeiul prezentei hotărâri se vaîncheia actul autentic de dezmembrare  ce se vaînscrieîn   evidentele de publicitate imobiliară (CF).

           Art.4.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia administrație publică locală. 

          Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu :

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj                                     

                         -Primarul municipiului Zalău

                         -Serviciul fond funciar,Arhitect sef,Directia economica ,Directia patrimoniu

                          -Directia administrație publică locală

 

© Primaria Municipiului Zalau