Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.122 din 28 mai 2015

HOTĂRÂREA NR.122

 

privind trecerea din domeniul public al municipiuluiîn domeniul privat al municipiuluiîn vederea scoaterii din funcțiune, a valorificării și după caz casării centralei termice montate la PT33-Arhiva Primăriei, șiînregistrareaîn domeniul privat a bunurilor rezultateîn urma lucrărilor recepționateîn baza Procesului Verbal de recepție de terminare a lucrărilor nr. 14921 din 13.03.2015

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

- referatul comun al Direcției Economice și Direcției Patrimoniu nr. 25171/05.05.2015

- prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului și al unitaților administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 3 (4) și art. 10 (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile art. 36 (2) lit.c și art.123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

         în baza art. art. 45 (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

                                                              HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se trece din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău, În vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării, a centralei termice montate la PT 33- Arhiva Primăriei, str. C. Coposu , bl. K1,în valoare de 6.188 lei, recepționatăîn baza Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 43539 din 19.09.2008.

Art.2. Valorificarea și după caz casarea centralei termice, cu valoarea de inventar de 6.188 lei se va face de comisia de casare și valorificare numită prin Dispoziția Primarului nr.469 din 18.03.2015.

Comisia de casare și valorificare desemnată răspunde de modulîn care mijloacele fixe sunt scoase din funcțiune, valorificate și după caz, casate potrivit reglementărilor legaleîn vigoare.Sumele obținute din valorificare se fac venit la bugetul local și se vireazăîn contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

Art. 3. Seînregistreazăîn domeniul privat al Municipiul Zalău mijlocul fix ce se supune amortizării, reprezentând Centrală termică pe gaz-Immergaz Eolo Maior 32 4E, recepționatăîn baza Procesului Verbal de recepție de terminare a lucrărilor nr. 14921 din 13.03.2015,în sumă totală de 5.580 lei

Art. 4. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

         Art.5 . Prezenta hotărâre se comunică cu :

                                      - Instituția Prefectului - județul Sălaj

                                      - Primarul municipiului Zalău

                                      - Direcția administrație publică locală.

                                      - Direcția Patrimoniu

                                       -Direcția economică

© Primaria Municipiului Zalau