Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.93 din 11 mai 2015

HOTĂRÂREA NR.93

 

privind transmitereaîn folosința gratuită a Bisericii Penticostale nr.4 a imobilului PT 35, situat pe strada Dacia din Municipul Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalău;

           -Avândîn vedere Referatul Direcției Patrimoniu nr.22.080 din 20.04.2015,

            - Solicitarea Bisericii Penticostale nr.4înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.44355 din 26.08.2014;

-Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

            în conformitate cu prevederile  art.36 alin.2 lit.c)  si ale art.124 din Legea nr.215/2001  privind administrația publică locală, republicată;

în temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

            

         H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art.1. Transmitereaîn folosința gratuită a Bisericii Penticostale nr.4 a imobilului PT 35, situatîn Zalău pe str. Dacia,  cu teren aferent  identificat cu număr de inventar 222028 și valoare de inventar 41.423 lei, identificatîn Cartea Funciară 65219 UAT Zalău -terenîn suprafață de 263mp și construcție Punct Termic nr. 35 nr. cad 65219-C1în suprafață de 238 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău,în vederea amenajării unei Biserici Penticostale, pe o perioadă de 25 ani cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, sensîn care se vaîncheia contract de comodat.

            Art.2. Lucrările de modernizare și reabilitare a imobiluluiîn scopul declarat suntîn sarcina exclusivă a comodatarului fără drept de dezdăunare laîncetarea contractului.

            Art.3. Comodatarul este obligat ca În termen de 1 an de la data semnării contractului de  comodat să obțină autorizația de construire și săînceapă lucrările de construire. în  termen de maxim 4 ani de la dataînceperii lucrărilor comodatarul trebuie să finalizeze lucrările de modernizare și reabilitare a imobilului,în scopul declarat,în caz contrar se va proceda la retragerea folosinței imobilului. Toate lucrările privind  devierea rețelelor tehnico-edilitare, racordarea la rețelele tehnico-edilitare si obținerea acordurilor de la deținătorii acestoraîl privesc pe comodatar.

Art.4.Cu ducerea la  Îndeplinire  a prezentei  hotărâri  seîncredințează Directia patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituția Prefectului  județului Sălaj,

-          Primarul municipiului Zalău,

-          Directia administratie publica locala,

-          Directia Economică,

-          Direcția Patrimoniu,

-          Biserica Penticostală nr.4  Zalău. 

© Primaria Municipiului Zalau