Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.87 din 11 mai 2015

HOTĂRÂREA NR.87

 

privind aprobarea contului de  Încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2014  al Consiliului local al Municipiului Zalau

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:  -Raportul nr.21743/17.04.2015   privind  aprobarea contului de  Încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2014 al Consiliului local al Municipiului Zalau  Întocmit de  Direcția economică;

          -Prevederile art.57 pct.1 din Legea nr.273/2006 ,actualizată ,privind finantele publice locale;

         - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

în conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit."a" și 45 alin.2 lit a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1.Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, al bugetuluiîmprumutului intern, al bugetului de venituri și cheltuieli finanțate integral sau parțial din bugetul local, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014 conform anexelor după cum urmează:

         - anexa nr. 1 – contul de execuție a bugetului local - venituri

         - anexa nr. 2 – contul de execuție a bugetului local - cheltuieli

         - anexa nr. 3 – contul de execuție a creditului intern

         - anexa nr. 4 – contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – 

            venituri

         - anexa nr. 5 – contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile 

             cheltuieli

         - anexa nr. 6 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri 

            proprii și subvenții – venituri

         - anexa nr. 7 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri 

            proprii și subvenții – cheltuieli

         - anexa nr. 8 – contul de rezultat patrimonial

         - anexa nr. 9 – situația fluxurilor de bănci comerciale

         - anexa nr. 10 - situația fluxurilor de trezorerie

         - anexa nr. 11 - bilantul Consiliului Local, care cuprinde un numar de 15 situatii financiare: disponibil din mijloace cu destinație specială anexa nr. 11 a, situația modificărilorîn structura activelor nete/capitalurilor anexa nr. 11 b, situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația publică locală anexa nr. 11 c,  plăți restante anexa nr. 11 d, situația veniturilor și cheltuielilor instituiilor publice finanțate din bugetul local anexa nr.  11 e, situația plăților efectuate la titlu 56 „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” anexa nr. 11 f, situația activelor fixe neamortizabile – creșteri anexa nr. 11 g, situația activelor fixe amortizabile – creșteri anexa nr. 11 h,  situatia activelor fixe amortizabile – reduceri anexa nr. 11 i, situația activelor fixe neamortizabile – reduceri anexa nr. 11 j, situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare anexa nr. 11 k, situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT anexa nr. 11 l, situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap anexa nr. 11 m, contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizateîn anul 2014 anexa nr. 11 n, situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei anexa 11 o.

  - anexa nr. 12 – indicatorii cu privire la execuția bugetului local la data de 31.12.2014.

           Art.2.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului județul Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcția economică

                        -Direcția administrație publică locală

© Primaria Municipiului Zalau