Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.25 din 16 februarie 2015

HOTĂRÂREA NR.25

 

privind completarea Regulamentului si Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare, exploatare,întreținere și modernizare piețe din municipiului Zalău,în sensul reglementării  funcționării Pietei Agroalimentare Centraleîn imobilul Complex agroalimentar S+P+E

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere prevederile Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, care instituie obligații referitoare la exercitarea activităților de comerț cu amănuntulîn zone publice si sancționează nerespectarea acestor obligații

-Prevederile art.3 ale HCL nr.207/6.08.2010 privind retragerea din gestiunea directă  a Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public Zalau a unor servicii/activitati de utilitati publice, prin modificarea HCL 360/2009

-art. 24 si  art.25 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare;

-HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si  functionarea serviciilor  publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

-Referatul comun al Direcției tehnice si economice   nr.7039 /6.02.2015 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

        în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,cu modificarile ulterioare

în baza art. 36 alin.1,art.36 alin 2 lit. 'c si d ' , art.36 alin.6 pct.19 si ale art.45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată;        

                       

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.Completarea  Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Zalau aprobat prin HCL 207/06.08.2010, Anexa  3.3., dupa cum urmeaza:

         -completarea art.27 , acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

            „Art.27 „(1)Pentru ocuparea spatiilor de vanzare si a locurilor de vanzare la mese si vitrine in piete, precum si pentru alte servicii prestate de catre administratorul pietelor se percep tarife; tarifele si tarifele de pornire la licitatie sunt cele stabilite prin  hotarari ale consiliului local.

            (2)Ocuparea structurilor de vanzare( inclusiv de prestari servicii) se face prin inchiriere in urma unei licitatii publice, tarifele de pornire la licitatie fiind aprobate prin hotarare a consiliului local.

            (3) Ocuparea spatiilor de depozitare aferente structurilor de vanzare( inclusiv de prestari servicii)  se face prin inchiriere detinatorilor de  structuri de vanzare, la tariful de pornire la licitatie al structurilor de vanzare.

            (4) Ocuparea locurilor disponibile pentru vanzare la mese (care nu au fost rezervate sau care desi rezervate nu au fost ocupate conform contractului de rezervare) se face in ordinea solicitării, prin inchiriere zilnică, cu tarifele aprobate prin hotararea consiliului local,  pentru acestea putându-se face si rezervare.

            Rezervarea se face pe minim o luna(26 zile), prin licitație publică, in cazul in care exista solicitari, tariful  de pornire la licitație fiind de 60 % din valoarea tarifului deînchiriere zilnica.

            (5) Ocuparea locurilor disponibile pentru vanzare la vitrine frigorifice se face in ordinea solicitării, prin inchiriere zilnică, cu tariful aprobat prin hotararea consiliului local.

Iin cazul in care exista solicitari de rezervare, aceasta se va face prin licitatie publica, tarifele de pornire la licitatie fiind  egale cu tarifele de utilizare zilnica, corespunzatoare unei luni de functionare (26 zile).

            (6)Ocuparea  spatiilor de depozitare  la subsol in Piata   agroalimentara centrala in imobilul Complex agroalimentar S+P+E se face in ordinea solicitării, prin inchiriere zilnică, cu tariful aprobat prin hotararea consiliului local; in cazul in care exista mai multe solicitari, aceasta se va face prin licitatie publica, tarifele de pornire la licitatie fiind  egale cu tarifele de utilizare zilnica, corespunzatoare unei luni de functionare (26 zile).

            7) Ocuparea  spatiilor de depozitare si vanzare pepeni in  exteriorul Pietei   agroalimentare centrale in imobilul Complex agroalimentar S+P+E se face in ordinea solicitării, prin inchiriere zilnică, cu tariful aprobat prin hotararea consiliului local; in cazul in care exista mai multe solicitari, aceasta se va face prin licitatie publica, tarifele de pornire la licitatie fiind  egale cu tarifele de utilizare zilnica, corespunzatoare unei luni de functionare (26 zile).

            (8) Ocuparea  ocazionala aspatiilor in piateta situata intre Activ PlazzaMall si Muzeul Judetean de Istorie si Arta se face in ordinea solicitării, prin inchiriere cu tariful aprobat prin hotararea consiliului local; in cazul in care exista mai multe solicitari, aceasta se va face prin licitatie publica, tarifele de pornire la licitatie fiind  egale cu tarifele de utilizare zilnica, corespunzatoare unei luni de functionare (26 zile).

            (9)Ocuparea terenurilor din piete cu tarabe si rulote se face prin licitatie publica, tarifele de pornire la licitatie fiind aprobate prin hotarare a consiliului local.

            (10)Se percep tarife, acestea fiind aprobate  prin hotarari ale consiliului local, si pentru urmatoarele servicii prestate de administratorul pietelor:

-inchiriere ocazionala  suprafete teren  in fata sau in jurul spatiilor comerciale(tarabe si rulote) sau a meselor, cu exceptia Pietei agroalimentare centrale in imobilul Complex agroalimentar S+P+E;

-inchiriere  spatii pentru amplasare mese si scaune la etaj in Piata agroalimentara centrala in imobilul Complex agroalimentar S+P+E ;

-inchiriere  ocazionala pe cai de acces la  etaj in Piata agroalimentara centrala in imobilul Complex agroalimentar S+P+E ;

-inchiriere  ocazionala pe cai de acces la  parter in Piata agroalimentara centrala in imobilul Complex agroalimentar S+P+E ;

-utilizare temporara a locurilor publice in piete:inchiriere zilnica umbrela;

-intrare autovehicule pentru aprovizionare in afara programului pentru aprovizionare;

-inchiriere cantare;

-vanzare din autovehicul;

            (11)Tarifele de inchiriere si rezervare pentru producatorii agricoli, persoane fizice, detinatoare ale unui certificat de producator si ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea  produselor din sectorul agricol obtinute din gospodari/ferma proprie, vor fi stabilite diferentiat fata de cele aplicabile comerciantilor, in scopul stimularii producatorilor agricoli.”

            (12)Activitatile care pot fi desfasurate in piateta situata intre Activ Plaza Mall și Muzeul Judetean de Istorie si Arta sunt: difuzare presa si activitati ocazionale dupa cum urmeaza:vanzari martisoare, vanzari de carte, expozitii si activitati non-profit(ex: culturale, sportive, sociale,etc)

Pentru activitatile non-profit, nu se vor percepe tarife.

-completarea articolului 43, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

„Constituie contraventii si se sanctioneaza potrivit legii, faptele prevazute la art.47 din Legea 51 /2006 republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice  art.32 din  HGR 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata, cu modificarile  si completarile ulterioare, precum si faptele prevazute la art.16 din Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, aplicabile.”

-completarea art. 45, alin(1) acesta urmind a avea urmatorul cuprins:

„Constatarea contraventiilor prevazute la art.43 si aplicarea sanctiunilor se face conform competentelor stabilite de Legea 51/2006 republicata, a HGR 348/2004 si a Legii 145/2014.”

Art.2.Modificarea anexei nr.2 a Caietului de sarcini aprobat prin HCL nr.360/21.12.2009 (anexa 8) pentru activitatea de administrare, exploatare, intretinere si modernizare piete din Municipiul Zalau-Regulament de funcționare a pieței centrale,În sesnsul ca se aproba noul Regulament  de functionare al  Pietei Agroalimentare Centrale in imobilul Complex agroalimentar S+P+E , conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

 La data aprobarii prezentei hotarari se abroga Anexa 2 a caietului de sarcini aprobat prin HCL nr.360/21.12.2009.

            Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia tehnică,economică , patrimoniu si DGADP Zalau .

            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului - Județul Sălaj,

-Primarul municipiului Zalău

-Directia Administrație publică locală,

-Directia tehnica

-Directia economica

-Directia patrimoniu.

-Serviciul urbanism .

-DG ADP  Zalău .

© Primaria Municipiului Zalau