Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.21 din 16 februarie 2015

HOTĂRÂREA NR.21

 

privind aprobarea bugetului general al  Municipiului Zalău pentru anul 2015, pe capitole, subcapitole, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Raportul privind proiectul de buget pe anul 2015 nr.4004 din 22.01.2015 si Nota de completare nr.8669/16.02.2015întocmite de Direcția economică,

            Văzând procesul verbal nr.8860 din 17.02.2015încheiat cu ocazia dezbaterii publice organizate in data de 16.02.2015 pentru discutarea proiectului de buget pe anul 2015,

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau.,

            în conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările ulterioare,respectiv ale Ordinului MFP nr.1954/2005  ;Vazândîndeplinirea procedurilor de publicitate ale proiectului de buget pentru anul 2015,

în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b" ,alin.4 lit.a și 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. 1) Se aprobă bugetul secțiunii de funcționare și dezvoltare al Municipiului Zalău pentru anul 2015 conform  Anexei 1 - Venituri buget local și Anexei nr.2 - Cheltuieli buget local.

           (2) Cheltuielile de personal cuprinseîn bugetul general al Municipiului Zalău pentru anul 2015, sunt la nivelul sumei de 58.250,00 mii lei, plafon maxim al cheltuielilor de personal comunicat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj. 

           (3) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului localîn sumă totală de 15.898,19 mii lei ca sursă de finanțareîn bugetul de dezvoltare pentru cheltuieli de investiții. 

          Art.2. Se aprobă lista cu obiectivele de investiții ale Municipiului Zalău pentru anul 2015, finanțate din bugetul local de dezvoltare, alte surse, conform anexei nr.3 și a anexelorîn detaliu nr. 3.1,   3.2,   3.3,   3.4,   3.5,   3.6,   3.7,   3.8,   3.9,   3.10,   3.11.

Art.3. Pentru anul 2015 se alocă sume din bugetul local al Municipiului Zalău sume pentru transportul cadrelor didactice la și de la locul de muncă,în cuantum de 129,00 mii lei,în raport cu plafonul cheltuielilor de personal alocat Municipiului Zalău pentru anul 2015. Sumele vor fi distribuite proporționalîn funcție de solicitările unităților, conform anexei nr.17.

Art.4. (1). Se aprobă bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2015, astfel:

             anexa nr.4 - Direcția de administrare a domeniului public-subvenții buget local pentru DGADP cap 54.10

anexa nr.5 - Direcția de administrare a domeniului public- activități autofinanțate cap 87.10

anexa nr.6 - învățământ - activitate autofinanțată

anexa nr.7 - Casa Municipală de Cultură 

anexa nr.8 - Asistență socială - activitate autofinanțată

 

(2) Se aprobă Programul activităților culturale al Casei Municipale de Cultură pentru anul 2015, conform anexei nr.7.1.

Art.5. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, conform anexei nr.9.

          Art.6. Se aprobă cuantumul contribuției Municipiului Zalău pentru asociațiile și fundațiile pentru anul 2015 finanțate prin Direcția de asistență socială, conform anexei nr.10.

         Art.7. Se aprobă Programele de activitati pentru anul 2015, pe fiecare activitate pentru SC Citadin Zalău SRL, conform anexelor nr. 11,  nr.12,   nr.13.

Art.8. Seînsușesc sumele repartizate prin Decizia directorului executiv al Administrației Județeană a Finanțelor Publice Sălaj pentru perioada 2016 – 2018, conform adreselor comunicate care se regăsescîn structura bugetului de venituri și cheltuieli, după cum urmează:

                                                                           Mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Estimări 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

52.390,00

54.410,00

55.681,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

497,99

497,99

497,99

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

36.395,00

36.395,00

36.395,00

 

Art.9. Se aprobă bugetul estimat pe următorii 3 ani respectiv 2016 – 2018, conform:

    anexa nr.14 – venituri buget local, 

    anexa nr.15 – cheltuieli buget local 

    anexa nr.16 – bugetul de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local.

Art.10.Se aprobă contribuția Municipiului Zalău pentru anul 2015, la cluburile sportive unde Municipiul Zalău are calitatea de asociat,

 

   -    pentru Clubul sportiv Fotbal Club Zalău             suma de 750,00 mii lei

-          pentru Handbal Club Zalău                                  suma de     6,50 mii lei

-          pentru Club Sportiv Volei Municipal Zalău        suma de 2.489,00 mii lei

 

            Art. 11. Se aprobă cuantumul burselor acordate elevilor dinînvățământul preuniversitar de stat pentru anul 2015, conform anexei nr.18.

Art.12. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Economică din cadrul aparatului propriu.

            Art.13.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcția economică

-Direcția administrație publică locală,

-Direcția tehnică si -prin aducere la cunostinta publica.

 

© Primaria Municipiului Zalau