Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.331 din 09 decembrie 2014

HOTĂRÂREA NR.331

 

privind aprobarea vânzării unor  imobile terenuri, proprietatea privată a Municipiului Zalău  situate pe B-dul Mihai Viteazu nr.7 ,adiacente spatiului comercial proprietatea SC Nazareth Impex Prodcom SRL  identificate  cu nr.cad.63841 si 63854   Zalău  În suprafata totală de 40 mpîn favoarea  proprietarului constructiilor edificate pe acest teren

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere solicitarile nr.59822 din 27.11.2013 și nr. 3913 din 27.01.2014 ale S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL proprietarul constructiilor edificate in regim de concesiune  pe terenurile  proprietatea privata a Municipiului Zalau identificate  cu nr.cad.63841 si 63854   Zalău ,

-Văzând Raportul de evaluare cuprinzând valoarea  de piață a  imobilelor identificate  cu nr.cad.63841 si 63854   Zalău proprietatea privată a Municipiului Zalău intocmit de  evaluator  autorizat ANEVAR Pădurean Gregoriu,

            -Văzând Referatul Direcției patrimoniu nr.65.279/2.12.2014 ,Documentatiile cadastrale de identificare  ,Extrasele CF 63854  Zalău ,CF 63841 Zalau , Contractul de concesiune nr. 4097/2000 pentru terenulîn suprafață de 21 mp identificat cu nr. Cad. 63841 din CF 63841 UAT Zalău și Contractul de concesiune autentificat sub nr. 1248 /2014 pentru terenulîn suprafață de 19 mp si Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău,

            Potrivit competențelor conferite de art.36 alin.2 lit.c, si alin .5 lit.b ,de cele ale art.123  alin.1 si 3  precum si cele ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificarile ulterioare ;

            Văzând dispozițiile art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata cu modificarile ulterioare;

 

                                                                        H O T Ă R Ă Ș T E:

 

        Art.1.Se aprobă vânzarea următoarelor imobile terenuri intravilane ocupate de constructii , ce sunt proprietatea privată  a Municipiului Zalău , situate pe B-dul Mihai Viteazu nr.7 ,adiacente spatiului comercial proprietatea SC Nazareth Impex Prodcom SRL  În suprafață totală de 40 mp,identificate conform Anexei  nr.1 astfel :

-imobil teren intravilan  cu nr.cad.63841 din CF nr.63841 – Zalău-sub A1  În suprafață  de 21  mp –domeniul privat al Municipiului Zalău

-imobil teren intravilan  cu nr.cad.63854 din CF nr.63854 – Zalău-sub A1 - În suprafață  de 19  mp –domeniul privat al Municipiului Zalău

În favoarea S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL Zalău titular al construcțiilor edificate  pe aceste imobile ,constructii neÎnscriseîncăîn CF .

       Art.2.Pretul de vânzare al  imobilelor identificate la art.1 este de 10.541 lei inclusiv TVA, reprezentând prețul de piață stabilit prin raportul de evaluare  Întocmit de evaluatorul ANEVAR Pădurean Gregoriu  la care s-au adugat  cheltuielile ocazionate cu evaluarea .

Art.3.Prețul  vânzării   se va achita  de către cumpărător integral ,în termen de maxim 90 zile de la data comunicarii prezentei hotărâri .

Art.4.Contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică se vaîncheia in maxim 30 de zile de la data platii pretului .Taxele necesare transferului dreptului de proprietate  șiînscrierea acestuiaîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a cumpărătorului .

Art.5. La dataîncheierii contractului de vânzare cumpărare vorînceta de comun acord Contractul de concesiune nr. 4097/2000 pentru terenulîn suprafață de 21 mp identificat cu nr. Cad. 63841 din CF 63841 UAT Zalău și Contractul de concesiune autentificat sub nr. 1248 /2014 pentru terenulîn suprafață de 19 mp identificat cu nr. Cad. 63854 din CF 63854 UAT Zalău.

Urmare  Încetării contractelor de concesiune ca urmare a dobandirii dreptului de proprietatea asupra acestor imobile se va radia din CF 63841 si 63854 Zalău notarea dreptului de concesiune in favorea S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL.

            Art.6.Se mandatează Primarul municipiului Zalău să desemneze  consilierul juridic care va semna in numele si pe seama Municipiului Zalău contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică ,În condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.7 .Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu si DAPL.

            Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județul Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău,

                        -Directia Administrație publică locală,Directia patrimoniu

                        -Directia economica,

                        -solicitant

© Primaria Municipiului Zalau