Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.271 din 22 septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR.271

 

privind modificarea  HCL nr. 181 din 14.07.2014 cu privire la  Încetarea contractului de prestare a serviciului public de alimentare cu energie termica, cuprinzand activitățile de transport, distribuție și furnizare,în municipiul Zalău  și preluarea bunurilor de retur  dateîn administrarea SC Uzina Electrica Zalău SA

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:Referatul comun Direcției economice si Directie administratie publica Locala  nr.48.538/16.09.2014 ,

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău,

- Văzând prevederile  art. 14 al. 1 din  Legea 213/1998  actualizată  - Lege privind bunurile proprietate publică precum si  cele ale art. 4 coroborat  cu prevederile  art. 11 al.3 din  Legea  15/1994  actualizată - Lege privind amortizarea capitalului imobilizatîn active corporale și necorporale,

In conformitate cu prevederile  pct. 7 lit. a si lit.d ultimul alineat din  HG 909/1997  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 15/1994,

Vazand prevederile pct.106 alin 2, pct. 111 alin 2 din  OMF 3055/2009 actualizat 

 în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit 5 si art.36 alin.5 lit.b ,art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se modifică si se completează art.2 liniuța a doua din HCL nr.181/14.07.2014în sensul că  durataînchirierii imobilelor PT5  respectiv PT1 ,este de maxim 25 de ani ,În  concordanță  cu  noua  durată  de  amortizare  rezultată  În  urma  lucrărilor  de  reparatii  capitale  și  modernizare stabilita de o comisie tehnica.

Art.2.Se completează art.2 dupa liniuța a 2 a cu urmatoarele prevederi:

- La  sfârșitul  durateiînchirierii cele doua imobile PT1 respectiv PT 5 se   vor  preda proprietarului  Municipiul  Zalău  la  valoarea acestora cuprinzând inclusiv lucrările de modernizăre efectuate  de chiriaș fără  a  exista obligația plății vreunei despagubiriîn sarcina proprietarului pentru sporul de valoare adus imobilelor  deoarece  exploatarea aacestor imobile a  adus  beneficii  societății chiriașe   și  au  fost  deduse  cheltuielile  cu  amortizarea.

-in situatiaîncetării contractului deînchiriere respectiv preluării de proprietar a imobilelor Înainte de expirarea termenului deînchiriere de 25 de ani, SC Uzina Electrică Zalău SA are dreptul de a solicita Municipiului Zalău plata unei despăgubiri , egală cu diferența rămasă neamortizată, de la proprietarul – Municipiul Zalău.

- Pe perioada contractului deînchiriere, SC Uzina Electricăîn conformitate cu prevederile art. 249 alin. 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, va achita taxa pe clădiri calculată la valoarea de inventar cuprinsăîn contractul deînchiriere pe baza unei declarații de impunere.

-Pentru recepția lucrărilor de reparații capitale și modernizare se va numi o comisie de recepție din care să facă parte și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Zalău - Direcția de Patrimoniu, specialiști tehnici. Valoarea recepționată va fi comunicată pentruînregistrareîn evidențele patrimoniale ale Municipiului Zalău,în conformitate cu art. 253 alin. 3ˆ1 din Legea nr. 571/2003 actualizată.

-Noua valoare a clădirii va fi comunicată chiriașului prinîncheierea unui act adițional la contractul deînchiriere, chiriașul va avea obligația depunerii unei noi declarații de impunereîn vederea stabilirii taxei pe clădiri datorate bugetului local.

- Aprobarea documentației tehnico–economice aferentă lucrărilor de reparații capitale și modernizări la cele doua imobile proprietatea Municipiului Zalău  se va face prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Zalău.

 

            Art.2.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția economica si Directia patrimoniu.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Instituția Prefectului – județul Sălaj

                        - Primarul municipiului Zalău

                        - Direcția economică,Directia patrimoniu

                        - Directia administrație publică locală,Arhitect sef

                        -persoana desemnata.

© Primaria Municipiului Zalau