Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.265 din 22 septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR.265

 

privind modificarea Statutului Asociatiei „Clubul  Sportiv Volei Municipal  Zalău”

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

            - Solicitarea Clubului Sportiv Volei Municipal Zalau nr.166/15.09.2014  si Hotararile nr.1-5//25.08.2014  respectiv Hotararea din 7.04.2014 ale  AGA ale asociatiei Clubul  Sportiv Volei Municipal  Zalău

               -Referatul comun al Direcției Economice  si al DAPL nr. 48.708 din 17.09.2014

            -Prevederile Statutului Asociației Clubul  Sportiv Volei Municipal  Zalău;

            în conformitate cu dispozițiile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.6 și alin.7, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău,

            în temeiul art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă majorarea   procentului  de asociere al Municipiului Zalău de la 92 % la 95 %  ca urmare a excluderii  asociatului  SC Drilling Equipment SRL (4%)  respectiv a cooptarii noilor asociati :SC Fibrex Co SRL ( 0,5 % )SC Primavera Aqua  SRL ( 0,5 % ).

In acest sens se modifica Art.8 din Statutul asociației ,, Clubul  Sportiv Volei Municipal  Zalău”în ceea ce privește structura asocierii , aceasta fiind următoarea :

1.Municipiul Zalau   - Consiliul Local Zalau - cu sediul in Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr 3, reprezentat prin consilier local Rusu Daniel, cu procent de participareîn asociere de 95 %.

2.Județul Sălaj -Consiliul Județean Salaj - cu sediul in Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.12, reprezentat prin  dl Ghiurco Mircea , cu procent de participareîn asociere de 4 %.

3. S.C. SC Fibrex Co SRL, CUI 9560150,J 31/133/1997 ,cu sediul  În Crasna  ,str.Ciucea nr.752 ,reprezentată prin administrator cu puteri depline Pop Traian , cu procent de participareîn asociere de 0,5 %.

4.S.C.Primavera Aqua SRL, CUI26140334,J31/27/2012,cu sediul  În Zalau,str.Tipografilor  ,reprezentată prin administrator cu puteri depline Istrate Radu  , cu procent de participareîn asociere de 0,5 %.

 

Art.2. Se modifică alineatele 1 și 2 ale articolului 7.1 din statut și vor avea următorul conținut:

„7.1. Adunarea generală.

Adunarea generală a membrilor clubului este organul suprem de conducere a clubului, alcătuit din membri asociați sau de onoare.

Adunarea generală seîntruneșteîn sesiune ordinară și extraordinară, după cum urmează:

În sesiune ordinară, anual;

În sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale și care nu suferă amânare.

Convocarea Adunării Generaleîn sesiune ordinară se face de către Consiliul

Director,în scris, cu cel puțin 15 zileînainte de data desfășurării adunării.

în convocare se va preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la inițiativa Consiliului Director, a președintelui sau la propunerea unei treimi din membrii asociației, ori de câte ori este necesar, cu cel puțin 48 de oreînainte de data desfășurării adunării.

în adunarea generală, participă cu drept de vot, reprezentanții membrilor asociați. Adunarea generală este statutar constituităîn prezența a ¾ din numărul reprezentanților desemnați de membrii asociați cu drept de vot. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin junătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Norma de reprezentare și ponderea la vot are la bază procentul de participareîn asociere al membrilor asociați. 

Alegerile pentru Consiliul director se desfășoară prin vot deschis, pe funcții, cu majoritate simplă.

Adunarea Generală are ca atribuții: „

Art.4.Urmare a modificărilor mai sus aprobate se va intocmi actul aditional de modificare a statutului .Prin prezenta se adoptă noul Statut al  asociației  ,,Club Sportiv Volei Municipal  Zalău”  Anexa 1 la prezenta hotărâre..

Art.5.La data adoptarii prezentei hotarari se abroga art.4 al HCL nr.23/25.02.2013.

Art.6.Cu ducere laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Economică.

 

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului Județului Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Direcția economică

·        Direcția administrație publică locală

·        Club Sportiv Volei Municipal Zalău

·          Consiliul judetean Salaj.

© Primaria Municipiului Zalau