Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.27 din 03 februarie 2014

HOTĂRÂREA NR.27

 

privind aprobarea vânzării  prin licitație publică cu strigare  a  imobilului  teren proprietatea privată a Municipiului Zalău  situat pe str.Pomilor nr.19,identificat  cu nr.cad.63189 din CF nr.63189  Zalău  În suprafata de  378 mp

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Referatul Direcției patrimoniu nr.59.520/26.11.2013, Documentatia cadastrala de identificare,Extrasul CF 63189 Zalau si Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău,

-Văzând cererea nr.18.318 din 10.09.2013 formulata de numitii Opriș Ioan și Opriș Maria  

- Raportul de evaluare cuprinzând valoarea  de piață a  imobilului proprietatea privată a Municipiului Zalău intocmit de  evaluator  autorizat ANEVAR Ielciu Augustin  intocmit pentru terenul solicitat,

-în temeiul art.36 alin.2 lit c si alin.5 lit b precum si a art.121 alin.1 ,123 alin.2  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificarile ulterioare ;

-în baza art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata .;

           

             H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a imobilului teren intravilan,proprietatea privată  a Municipiului Zalău  În suprafață de 378 mp., identificat cu  nr.cad.63189  din CF nr.63189  Zalău  ,situat pe str.Pomilor nr.19.

Imobilul este identificat potrivit documentatiei cadastrale Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.însușirea Raportului  de evaluareîntocmit de către evaluatorul Ielciu Augustin  membru ANEVAR, pentru evaluarea imobilului  aratat la art.1., conform documentației Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.3.Se aprobă Caietul de sarcini privind condițiile de vânzare prin licitație publică deschisa  Anexa 3 la prezenta hotarare..

Art.4.Prețul de vânzare de la care se pornește  licitația publică este de 49.728,0 lei inclusiv TVA reprezentând prețul de piață stabilit prin raportul de evaluare  Întocmit de evaluatorul ANEVAR Ielciu Augustin (Anexa  nr.2)  ce cuprinde și cheltuielile ocazionate cu evaluarea .

Art.5.Prețul de vânzare al imobilului  se va putea achita astfel : integral, in termen de maxim 30 de zile la data adjudecarii ,sub sanctiunea anularii adjudecarii si reluarii licitatiei  sau la cererea adjudecatarului,în rate lunare eșalonate ,scadente in ultima zi lucratoare a lunii  ,pe o perioadă de  maxim 5 ani cu plata unei  dobânzi  fixe de 8% /an .

In cazul vânzării cu plată eșalonată a pretului  de vânzare  asupra imobilului  prevăut la art.1 ce face obiectul transferului dreptului de proprietate se va inscrie in  cartea funciară  interdicția deînstrăinare,de construire ,dezmembrare,alipire,de grevare ,și declaratia de rezolutiune până la plata integrală a prețului  imobilelorîn favoarea vânzătorului.

In cazul  rezolutiunii contractului de vanzare cumparare  datorată neplății ratelor  lunare  cumparatorul va datora cu titlu de daune interese  o sumă egală cu valoarea redeventei calculata pentru contractele de concesiune  utilizate de consiliul local in  fiecare an,raportat la suprafata terenului  ce face obiectul contractului de vanzare cumparare..

Art.6.Contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică se vaîncheia in maxim 60 de zile de la data licitiatiei publice.

 Taxele necesare transferului dreptului de proprietate  șiînscrierea acestuiaîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a cumpărătorului .

Art.7.Se mandatează Primarul municipiului Zalău să desemneze membrii Comisiei de licitație publicăîn vederea vânzării precum si  consilierul juridic care va semna in numele si pe seama Municipiului Zalău contractul de vânzare cumpărareîn formă autentică ,În condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.8.Cheltuielile legate deîncheierea contractuluiîn formă autentică și notarea dreptului de proprietateîn favoarea cumpărătorului  vor fi suportate de către acesta.

Art.9.La data adoptarii prezentei hotărâri se revocă in totalitate Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.300/28.11.2014.

Art.10.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu .

Art.11.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcția economica

                        -Directia tehnica

                        -Directia patrimoniu

                        -Directia  Administrație publică locală

                        -mass media locala.

© Primaria Municipiului Zalau