Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.26 din 03 februarie 2014

HOTĂRÂREA NR.26

 

privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu oneros

 În favoarea  SC Inserco SRL Zalau asupra imobilului teren intravilan ,În suprafață de 581 mp, identificat in CF  8471 Zalau,  nr.cad 7547 ,proprietatea privată 

a Municipiului Zalău , ocupat de constructii

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Referatul comun al Directiei Administratie Publică Locală ,Directiei economice  si al Direcției Patrimoniu nr.4143 din 28.01.2014 si  Anexa  nr.1 la acest referat, 

- Adresa Municipiului Zalău nr.54.867/1.11.2013 de  reconsiderare a relațiilor contractuale  Încheiateîntre Municipiul Zalău si SC Inserco SRL Zalău si Minuta din 2 decembrie  2013 privind  stabilirea conditiilor de exploatare a imobilului teren in suprafata de 581 mp pe care SC Inserco SRl a edificat si gestionează o statie de carburanti in baza contractului de asociere in participatiune nr. 14/5.07.2001

- terenul in suprafata de 581 mp asupra căruia se propune constituirea dreptului de superficie  esteîn proprietatea privată a Municipiului Zalău fiindîncsris  in CF 8471 Zalau,  nr.cad 7547  ,

-Extrasul de carte funciara nr.8471 Zalau,  nr.cad 7547  si Planul de amplasament si delimitare a imobilului  intocmit de topograf Tarcea Ioan,

In conformitate cu prevederile art. 693-702 din noul Cod civil,

Potrivit competențelor conferite de art.36 alin.2 lit.c, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificarile ulterioare ;

Văzând dispozițiile art.119,121 alin.2 si ale art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata cu modificarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1.Constituirea  unui drept de superficie cu titlu onerosîn favoarea  SC Inserco SRL Zalau , asupra imobilului teren intravilan ,având categoria de folosință curți construcții,În suprafață de 581 mp, identificat in CF  8471 Zalau,  nr.cad 7547 ,proprietatea privată  a Municipiului Zalău , pe care sunt edificate constructiile proprietatea SC Inserco SRL ,În următoarele condiții :

 

1)      Terenul intravilan asupra căruia se instituie dreptul de superficie in favoarea SC Inserco SRL Zalău  este proprietatea privată a Municipiului Zalău  ,are suprafață de 581 mp , si este  identificat in CF  8471 Zalau,  nr.cad 7547 , conform documentației cadastrale Anexa 1 la prezenta hotărâre .

 Terenul are categoria curti constructii  iar pe acesta sunt edificate constructii constândîn microcomplex de deservire carburanți compus din 1 cabina statie, 2 pompe, 1 copertină, 1 peron, cuvă de beton armat cu 2 rezervoare subterane de 40 mc, gură descărcare cisternă, separator nămol și hidrocarburi cu aerisiri și punct aer-apă, aspirator proprietatea SC Inserco SRL.

       

          2) Durata dreptului de superficie va fi de 13 ani ,respectiv până la data de 5. 07. 2026. La expirarea  duratei superficiei beneficiarul dreptului de superficie, beneficiaza  de dreptul de  reÎnnoire a superficiei potrivit art. 694 Cod civil,cu reanalizarea conditiilor contractuale.

          3) dreptul de superficie se va constitui  cu titlu oneros, respectiv cu plata unei prestatiiîn suma de 1100 lei/lună. Această prestație  de 1100 lei/lună se va actualiza anual,in luna ianuarie a fiecarui an,cu rata oficială a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. Actualizarea prestatiei se va face de drept,fara incheierea de act aditional,comunicându-i-se beneficiarului  prin adresă cuantumul rezultat  din aplicarea indicelui de inflație.

Plata prestatiei lunare se va efectua de catre beneficiarul dreptului de superficie trimestrial, pana cel tarziu in ultima zi a primei luni din trimestru, pentru a cărui trimestru se datorează plata .

Neplata la termen a acestei prestații va atrage calcularea si datorarea de penalitati de intarziere la nivelul , conditiile  si in cuantumul prevazut  de Codul fiscal pentru creanțele fiscale .

4)Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doarîn condițiile si odată cuînstrăinarea construcțiilor edificate pe acest teren,cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristiceînainte.

5)Titularul dreptului de superficie  poate dispune in mod liber de dreptul sau  in conditiile Codului civil  art. 695

6) Toate taxele necesare incheierii in forma autentica  a contractului de superficie  si a inscrierii acesteia  in Cartea Funciara, cad in sarcina beneficiarului  dreptului de superficie .

7) Incetarea superficiei va opera  În  următoarele cazuri :

              a) la expirarea termenului;

              b) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

              c) prin pieirea construcției

              d) prin reziliere

Rezilierea  contractului de superficie  va putea interveni  prin declaratia de reziliere ( notatăîn CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligației de plată a  superficiei aferentă a trei trimestre consecutive si/sau taxei pe teren  prevazută de art.256 alin.3 cod fiscal ,atunci cand debitorul nu aînțeles  sa-și execute obligațiaîn termenul stabilit prin notificarea de  punereînîntârziere ,formulată  cu 30 zileînainte .

în cazul intervenirii rezilierii , proprietarul construcțiilor edificate pe terenul proprietatea Municipiului Zalău va  restitui  terenul proprietarului ,intr-un  termen de maxim 9o de  zile de la data transmiterii declaratiei de reziliere de catre proprietar ,liber de orice constructii,sarcini, obligatii ,incusiv de mediu . Efectuarea lucrărilor ,obtinerea avizelor ,autorizartiilor necesare dezafectării (inclusive cele privind mediul) si cheltuielile privind dezafectarea  terenului de construcțiile deținute de superficiar  pentru restituirea libera a terenului către proprietar sunt in sarcina exclusiva  a proprietarului constructiilor de la la data rezilierii  actului juridic de superficie.

Nepredarea  amplasamentului către  proprietar in termenul de  90 de zile de la  de la transmiterii  declarației de reziliere siîn condițiile arătate mai sus  ,generează un prejudiciu pentru proprietarul  terenului -Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil ,prin urmare , până la eliberarea  si predarea efectiva a terenului ,superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese lunare la nivelul dublului  ultimei valori a  prestatiei superficiei lunare,datorate  conform contractului.  

în cazul Încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii  contractului de superficie  , proprietarul  are  dreptul ( fărăînsă a fi considerată ca o obligație de preluare cu plata unei despagubiri ) de a dobândi dreptul de proprietate asupra constructiilor detinute de superficiar ,la valoarea de circulatie a acestora ,valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului .

Atunci când  autoritatea locală,la dataîncetării la termen a  superficiei ,  nu va opta pentru  dobândirea constructiei,proprietarul constructiilor  existente pe terenul proprietatea  Municipiului Zalău  va restitui  terenul proprietarului , intr-un  termen de maxim 9o de  zile de la  incetarii contractului,liber de orice constructii,sarcini, obligatii ,incusiv de mediu. Efectuarea lucrărilor ,obtinerea avizelor ,autorizatiilor necesare dezafectării (inclusive cele privind mediul) si cheltuielile privind dezafectarea  terenului de construcțiile deținute de superficiar  pentru restituirea libera a terenului către proprietar cad in sarcina exclusiva  a proprietarului constructiilor de la la data rezilierii  actului juridic de superficie.

Nepredarea  amplasamentului către  proprietar in termenul de  90 de zile de la  de la incetarii contractului  siîn condițiile arătate mai sus  ,generează un prejudiciu pentru proprietarul terenului- Municipiul Zalău ca urmare a nevalorificării acestui imobil ,prin urmare , până la eliberarea  si predarea efectiva a terenului ,superficiarul va datora Municipiului Zalău daune interese  lunare la nivelul dublului  ultimei valori a  prestatiei superficiei lunare,datorate  conform contractului.  

8.Beneficiarului dreptului de superficie  ii revine sarcina  plății taxei pe teren astfel cum este reglementată de art. 256  alin. 3 al Legii 571/2003 Cod fiscal .

9.La data semnării de către părți a contratului de superficie  incetează prin acordul partilor , de drept , contractul de asociere in participatiune nr.14/5.07.2001încheiat intre Municipiul Zalău si  SC Inserco SRL ,fara alte formalitati prealabile.

10. Taxele aferente constituirii prin act autentic  a superficiei precum și cele privindînscrierea acestei superficiiîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina SC Inserco SRL .

Art.2. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemnezeîn scris, funcționarul public din cadrul Serviciului juridic contencios care va semnaîn numele Municipiului Zalău actul autentic de constituire a dreptului de superficie,în condițiile prezentei hotărâri.

          Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Administratie Publică Locală ,Directia economica  si Direcția Patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj,                                    

                         -Primarul municipiului Zalău,

                         -Direcția Patrimoniu,Directia economica,

                          -Directia administrație publică locală,

                          -SC Inserco SRL

© Primaria Municipiului Zalau