Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREANR.306 din 19 decembrie 2013

HOTĂRÂREANR.306

 

privind modificarea contractului de concesiune nr.17146/27.04.2006 a serviciului public

de salubrizare, respectiv activitățile de precolectare, colectare,

transport și depozitare a deșeurilor din municipiul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-Referatul comun al Directiei economice si al Direcției Tehnice nr.57.705 din 15.11.2013 și Adresele AVE Sălaj Ecoserv SRL Zalău nr.3288/10.05.2013 si 4272/28.06.2013

-prevederile art.32, alin.3 a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; a Legii nr.101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților; ale  art.9, alin.1, lit.p din OUG 196/2005 privind Fondul de mediu,

-prevederile art.6, alin.2 si urmatoarele din contractul de concesiune nr.17146/27.04.2006 a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor din municipiul Zalău,

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            în baza art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.14, art.45, alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.17146/27.04.2006 a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor din municipiul Zalău, după cum urmează:

a)Prelungirea duratei contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de precolectare, colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale din localitatea Zalau, nr.17146/27.04.2006, art.6 al contractului urmând a avea urmatorul cuprins: ”Durata contractului de concesiune este pâna la punerea in functiune a sistemului de management integrat al deseurilor judetean si  intrarea in vigoare a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor pentru operarea acestui  sistem, dar nu mai mult de data de 01.05.2018”.

b)Modificarea  prevederilor alin.22 al art.11, din contractul de concesiune nr.17146/27.04.2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta urmând a avea urmatorul cuprins: “Sa realizeze obiectivul anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul de salubrizare, prevazut de art.9, alin.1, lit.p. din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si sa raporteze catre Primaria Municipiului Zalau realizarea obiectivului in conformitate cu cerintele capitolului X din Ordinul MMGA 578/2006.”

c)Completarea art.23 din contractul de concesiune nr.17.146/27.04.2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele aliniate: (3)In cazul nerealizarii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul de salubrizare, prevazut de art.9, alin.1, lit.p din  Ordonanța de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu si dovedirii acestuia cu documente justificative, conform capitolului X din Ordinul MMGA 578/2006, operatorul va datora Municipiului Zalau o penalitate egala cu suma datorata si platita  catre Administratia Fondului pentru Mediu de catre Municipiul Zalau  pentru nerealizarea de catre operatorul SC Ave Salaj Ecoserv SRL a obiectivului sus – mentionat, ce reprezinta prejudiciu pentru neÎndeplinirea acestei obligatii de catre operator. Operatorul va efectua plata acestei  penalitati reprezentând suma datorata pentru neÎndeplinirea obiectivului anual prevazut de art.9, alin.1, lit.p. din  Ordonanța de urgență   nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,în contul Primariei Municipiului Zalau,în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicarii unei notificari privind plata acestei obligatii. (4) In cazul neplatii de catre operator a sumeiîn termenul  stabilit la alin.3 de mai sus,  aceasta penalitate va fi retinuta de catre Primaria Municipiului Zalau din garantia prevazuta la art.8 din contract, urmând ca operatorul sa reÎntregeasca  cuantumul garantiei  la valoarea stabilita  prin contract.

d)Modificarea art.8 al contractului de concesiune nr.17146/27.04.2006, prin abrogarea aliniatului 3 si completarea cu un nou aliniat, 1^1, care va avea urmatorul cuprins: “1^1. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume  datorate concedentului de catre concesionar,în baza contractului de concesiune.”

e)Modificarea Anexei nr.9 - Indicatorii de performanta ai serviciului, a actului aditional nr.4/04.07.2008 la contractul de concesiune nr.17146/27.04.2006, ce va avea cuprinsul prevăzutîn anexa la prezenta hotarare.

f)Eliminarea din contractul de concesiune nr.17146/27.04.2006 a tuturor prevederilor referitoare la activitatea de administrare a depozitului de deseuri.

Art.2.Pentru anul 2013 suma rezultată din nerealizarea procentului de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul de salubrizare (prevazut de art.9, alin.1, lit.p din  Ordonanța de urgență  nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu) va fi achitata de catre Municipiul Zalau, de pe capitolul 74.02 salubrizare,în termen legal, urmând ca suma sa fie recuperată conform  art.1, lit.c  din prezenta hotarare.

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Tehnică.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului județului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcția Administrație Publică Locală

                        -Direcția Tehnică

                        -Directia Economică

                        -Ave Sălaj Ecoserv SRLZalău

© Primaria Municipiului Zalau