Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.255 din 28 octombrie 2013

HOTĂRÂREA NR.255

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr.13 din 28.01.2013 privind trecerea din domeniul public al municipiului Zalăuîn domeniul privat al municipiului Zalău a unor bunuriîn vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr.52363 din 21.10.2013,

            -HCL nr.13 din 28 ianuarie 2013 privind trecerea din domeniul public al municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiului Zalău a unor bunuriîn vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;

            -Procesul verbal de casare și valorificareînaintat de SC Compania de Apă Somes SA Zalău, nr.3574/15.05.2013 – prin care se consemnează căîn urma procedurilor de casare, la Gestiunea A1-Domeniul Public SAMTID, anexa nr.1, poziția 7- reprezentând Cămine identificate cu nr. inventar 616463, s-au recuperat 34 de robineți Dn 1/2în valoare totală de 187 lei (34 buc x 5,5= 187 lei) - echipamente care au fost refolosite;

            -Procesul verbal de casare și valorificare a bunurilor aprobate la casareîn urma inventarierii pe anul 2012 nr.48302 din 30.09.2013, punctul D;

            -Contractul de delegare nr.26717 din 12.07.2006încheiat cu SC Compania de Apa Someș SA Zalău, art.3. conform căruia bunurile de retur realizate pe durata contractului de delegareîn scopulîndeplinirii obiectivelor delegării, vor fi transmise prin act adițional la prezentul contract;

            -Adresaînaintată de SC CITADIN ZALĂU SRL,înregistrată la Primaria Municipiului Zalău cu nr.43131 din 02.09.2013 prin care solicită modificarea HCL nr.13 din 28.01.2013 anexa 19în sensul diminuării listei (anexa 19) mijloacelor fixe propuse spre casare;

            -Contractul de delegare nr.36269 din 10.08.2010încheiat cu SC Citadin SRL Zalău, art.3. conform căruia bunurile de retur realizate pe durata contractului de delegareîn scopulîndeplinirii obiectivelor delegării, vor fi transmise prin act adițional la prezentul contract;

            -Prevederile art.3, alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările și completările ulterioare și ale art.863, 867, 868 din Legea nr.287/2009 republicată privind Codul civil;

-Prevederile art.36, alin.2, lit.c și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

                                                                       

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Modificarea valorii bunurilor aprobate la casare, cuprinseîn anexa 3, ( Gestiunea A1-Domeniul Public SAMTID), art.2 al H.C.L. nr.13 din 28 ianuarie 2013,în sensul diminuării,  la suma de 184.325,22lei, ca urmare a procedurilor de casare.

            Art.2.Modificarea valorii bunurilor aprobate la casare, cuprinseîn anexa 19, (Gestiunea Patrimoniu privat Citadin), art.5 al H.C.L. nr.13 din 28 ianuarie 2013,în sensul diminuării,  la suma de suma de 24305,14lei, ca urmare a procedurilor de casare.

            Art.3.Bunurile proprietatea privată a Municipiului Zalău cuprinseîn anexa 1în valoare de 299.138,41 lei, se concesioneazăîn favoarea SC Citadin Zalău SRL prin completarea – inventarul bunurilor concesionate,încheindu-seîn acest sens act adițional la contractul de concesiune de activitate existent.

            Art.4.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                        -Consiliul Județean Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău  

                        -Direcția Administrație Publică Locală       

-Direcția Patrimoniu

-Direcția Economică

-Direcția Tehnică

-SC Citadin Zalău SRL

-Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa

© Primaria Municipiului Zalau