Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.223 din 26 august 2013

HOTĂRÂREA NR.223

 

privind modificarea HCL nr. 85  din 03.04.2013,în sensul modificării titularului

dreptului de concesiune asupra terenului intravilanîn suprafață de 12,60 mp

situatîn Zalău, str. Simion Bărnuțiu, adiacent ap.3 din blocul B41

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-Referatul comun al Direcției Patrimoniu si Arhitectului sef nr.40.938 din 20.08.2013,

-HCL nr. 85 din 03.04.2013 privind atestarea la domeniul privat al municipiului Zalău și concesionarea prin atribuire directă a terenului intravilanîn suprafață de 12,60 mp situatîn Zalău, str. Simion Bărnuțiu, adiacent ap.3 din blocul B41,în favoarea numitului Pop Paul-Vasile,în vederea extinderii spațiului comercial existent;

-Adresaînregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.373081 din 29.07.2013, prin care Pop Lăcrimioara solicită transferul dreptului de concesiuneîn favoarea sa, asupra terenului situatîn municipiul Zalău,înscrisîn CF nr. 62512 cu număr cadastral 62512, cu suprafața totală de 12,60 mp, proprietatea privată a municipiului Zalău, adiacent apartamentului nr.3, din bloc B41, pe care acesta la dobandit de la concesionarul Pop Paul Vasile;

-Acordul deîncetare a contractului de concesiune nr.23313 din 13.05.2013, exprimat de concesionarul Pop Paul-Vasile prin adresaînregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.40252 din 13.08.2013 și transferul dreptului de concesiune  În favoarea noului proprietar al construcției existente-spațiu comercial .

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

            Potrivit competențelor conferite de art.36, alin.2, lit.c, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare;

            Văzând dispozițiile art.119, 121 si ale art.45, alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Modificarea HCL nr.85  din 03.04.2013în sensul modificării titularului dreptului de concesiune asupra terenului situatîn municipiul Zalău,înscrisîn CF nr. 62512 cu număr cadastral 62512, cu suprafața totală de 12,60 mp, proprietatea privată a municipiului Zalău, adiacent apartamentului nr. 3, din bloc B41, teren rezultatîn urma dezmembrării imobilului cu nr. top 605/1/1/b/2 din CF nr. 818 Zalău sub B.1 din cartea funciară 62512 UAT Zalău conformîncheierii OCPI-Birou de Cadastru și Publicitate Imobiliară Zalău nr. 12386 din 07.05.2013, a documentației tehniceîntocmite de Pusok Crecan Ferenc, din favoarea numitului Pop Paul-Vasile,în favoarea numitei Pop Lăcrimioara ca urmare a transferului  constructiei pentru a carei extindere s-a aprobat concesionarea  .

Art.2.La data adoptării prezentei hotărâri, contractul de concesiune nr. 23313 din 13.05.2013 vaînceta prin acordul părților, urmând a seîncheia un nou contract de concesiune cu dobânditorul apartamentului-spațiu comercial pentru care s-a aprobat concesiuneaîn vederea extinderii spațiului comercial, respectiv d-na Pop Lăcrimioara.

Art.3.Redevența aferenta acestei concesiuni la data  aprobarii acestei modificari este achitata in intregime nemaifiind datorata  de noul concesionar.

în cazul retragerii concesiunii din culpa  concesionarului ,conform contractului de concesiune , redevența achitată nu se va restitui concesionarului.

Art.4.Taxele necesare pentru  Înscrierea concesiunii  În evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a concesionarei  .

Art.5.Se mandatează  Primarul municipiului Zalău să desemneze consilierul juridicîn vederea  semnăriiîn numele și pe seama Municipiului Zalău  actele autentice necesare  Înscrierii concesiuniiîn registrele de publicitate imobiliară.

Art.6.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția patrimoniu.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Institutia Prefectului județului Sălaj                                

·        Primarul municipiului Zalău

·        Serviciul Urbanisc și amenajarea teritoriului

·        Direcția Patrimoniu

·        Directia economica

·        Directia administrație publică locală

·        concesionara

© Primaria Municipiului Zalau