Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.99 din 20 mai 2013

HOTĂRÂREA NR.99

 

privind aprobarea achiziționarii de către Municipiul Zalău a unui teren

În suprafață de 120 mp și acceptarea unei donații constândîn teren

cu suprafața de 19 mp, imobile situateîn cartierul Meses din municipiul Zalau

de la proprietarii ȚÎrle Marcel Doru și ȚÎrle Monica și care sunt afectate

de rețele tehnico edilitare din cadrul  obiectivului de investiții

”Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră,

pluvială și iluminat publicîn cartier Meseș”

Consiliul Local al municipiului Zalau:

Ținând seama de:

-Referatul nr.8322 din 18.02.2013 al Directiei patrimoniu,

            -Documentatia de dezmembrare si identificare a terenului intocmita de expert  Șofron Mihai Sebastian,

-Dispozitia primarului municipiului Zalău nr.672/18.04.2012 si nr.708/4.05.2012 privind stabilirea componentei Comisiei permenante de negociere privind achizitia de imobileîn proprietatea publică sau privată a Municipiului Zalău,

            -Adresa nr.226/16.04.2013 a BRD Groupe Societe Generale - Agentia Bradet Zalău,.

            -Raportul de evaluare al terenului intocmit de catre expert evaluator ANEVAR Dehelean Gheorghe si Procesul verbal  nr.8321/18.02.2013 de negociere a conditiilor de  achizitie a imobilului,

            -Adresa nr.8094/15.02.2013 si nr.20742/23.04.2013a proprietarului ȚÎrle Marcel Doru,

în temeiul art.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

            In conformitate cu prevederile art.863,  lit.c si d din din noul Cod civil,

In baza art.36, alin.2, lit.c, art.123, alin.1 si art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE

 

Art.1.(1)Seînsușește Procesul verbal nr.8321/18.02.2013 de negociere a condițiilor de  achiziție Anexa 1 la prezenta hotarare și se aprobă achiziționarea de la proprietarii ȚÎrle Marcel Doru și ȚÎrle Monica a imobilului teren intravilan, conform PUG 2010 (in CF extravilan),în suprafață de 120 mp identificat cu nr. cadastral 61669, CF 61294 Zalău, la prețul de 175 lei/mp rezultând un preț total de achiziție de 21.000 lei.

(2)Terenulîn suprafață de 120 mp menționat la art.1 și identificat cu nr.cadastral 61.669 din CF 61294 Zalău, este situat conform PUG 2010în intravilanul Municipiului Zalău (iarîn CFîn extravilan). Acest imobil este afectat de rețele tehnico edilitare din cadrul  obiectivul de investiții” Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră, pluvială și iluminat publicîn cartier Meseș” fiind identificat conform Planului de amplasament si delimitare cu propunerea de dezlipire, Anexa 2 la prezenta hotărâre.

(3)Acest teren se dobândeșteîn domeniul public al municipiului Zalău urmând regimul juridic al proprietății publice.

(4)Suma necesara achizitiei terenului va fi identificata din bugetul local,în trimestrul III al anului 2013 urmând a fi propusă consiliului local rectificarea bugetului local. 

Art.2.(1)Se acceptă donația fara sarcini În domeniul public al municipiului Zalău a terenului intravilan (in CF extravilan) in suprafata de 19 mp identificat cu nr. cadastral 61670 inscris in CF 61.294 Zalau oferită de proprietarii ȚÎrle Marcel Doru și ȚÎrle Monica.

(2)Acest teren  se dobândeșteîn domeniul public al municipiului Zalău urmând regimul juridic al proprietății publice.

Art.3.Odată cuînscrierea dreptului de proprietate al municipiului Zalău  dobândit prin cumpărare respectiv prin donație conform prezentei hotarâri se vor radia din CF sarcinile, interdicțiile constituite asupra acestor imobile dobândite de municipiul Zalău prin cumpărare (nr.cadastral 61669) respectiv prin donație (nr.cadastral 61.670).

            Art.4.în urma incheierii contractului de vânzare cumpărare si a contractului de donație se va proceda de catre Direcția patrimoniu la efectuarea demersurilor de evidențiere a suprafetei totale de 139 mp teren din domeniul public al municipiului Zalău  potrivit legislatiei in vigoare.

Art.5.Taxele necesare autentificării contractului de donatie si a contractului de vanzare - cumparare si inscrierii in evidentele de publicitate imobiliara sunt in sarcina Municipiului Zalau.

Art.6.Se imputerniceste prin prezenta Primarul municipiului Zalau ca la rândul său, prin imputernicire, sa desemneze consilierul juridic delegat sa semnezeîn numele și pe seama Municipiului Zalău contractul de donatie si contractul de vanzare - cumparareîn conditiile aprobate prin prezenta hotarâre.

Art.7.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția tehnică, Directia economica si Directia patrimoniu.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Instituția Arhitectului Șef

                        -Direcția administrație publică locală

                        -Direcția economică

                        -Direcția tehnică

                        -Direcția patrimoniu

© Primaria Municipiului Zalau