Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.91 din 25 aprilie 2013

HOTĂRÂREA NR.91

 

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a  terenului

proprietatea publică a Municipiului Zalău, situatîn municipiul Zalău,

str.Miron Radu Paraschivescu, identificatîn CF 50586, nr cad.50586,

În suprafata de 1000 mpîn vederea realizării unui teren

de tenis cu acoperiș tip balon și/sau piscină semiolimpică cu SPA

Consiliul local al municipiului Zalău;

       Avândîn vedere:

-Referatul Direcției Patrimoniu nr.19.012 din 15.04.2013,

-Cererea nr.5332/31.01.2103 si Adresa nr.17.696 din 8.04.2013 formulate de SC Total As Distributie Grup SRL Zalău,

-Certificatul de urbanism nr.399 din. 25.04.2013,

            -Planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de topograf Jarca Traian,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

în temeiul art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art.125, alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale precum  si in baza art.871-873 din Noul Cod civil aprobat prin Legea nr.287/2009;

            Potrivit competențelor conferite de art.36, alin.2, lit.c, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare;

            Văzând dispozițiile art.119, 121 si ale art.45, alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se aprobă concesionarea  prin  licitație publică a imobilului teren - proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrarea Consiliului local al municipiului Zalau situatîn  intravilanul municipiului Zalău, str. Miron Radu Paraschivescu, in suprafață  de 1000 mp, identificatîn CF  nr. 50586 Zalau  nr. cadastral 50586  În vederea realizării unui teren de tenis cu acoperiș tip balon și/sau piscină semiolimpică cu SPA. Amplasamentul este identificat conform documentatiei Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Se aprobă studiul de oportunitate și  caietul de sarcini privind concesionarea  prin licitatie publica a terenului  conform anexelor nr.2 si nr.3  la prezenta hotarare.

Art.3. Durata concesionării  este de 49 ani  iar  plata redeventei se va realiza după adjudecareînsă  cel târziu la data semnării contractului de concesiune. Prețul stabilitîn urma licitației se va indexa la data de 01.01. a fiecărui an cu rata oficiala a inflațieiînregistrată peîntreaga perioadă a anului precedent.

Art.4.Valoarea redeventei de pornire la licitatie este de 50 lei/mp.

Art.5.Plata redevenței se va faceîn rate egale, eșalonate trimestrial,  după un termen de grație de 12 luni de la semnarea contractului ,pentru a carui semnare seîmputernicește Primarul municipiului Zalău.

Art.6.Taxele necesareînscrierea concesiunii  În evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a concesionaruluii .

Art.7.Se desemneaza conform art.15 din HG 168/2007 Comisia de evaluarea a ofertelor  licitatiei  in vederea concesionarii  terenului  În următoarea componenta:

1. Fazakas Nicolae - viceprimar            președinte 

2. Predescu Adina                                membru

3. Contras Claudia                                membru

4. Margin Silvia                                    membru

5. Gavra Terezia                                   membru

6. Reprezentant APM Salaj                  secretar

7. Reprezentant DGFP Sălaj                 membru

Art.8.Se mandatează Primarul municipiului Zalău să desemneze consilierul juridicîn vederea semnăriiîn numele și pe seama Municipiului Zalău actele autentice necesare  Înscrierii concesiuniiîn registrele de publicitate imobiliară.

Art.9.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția patrimoniu.

Art.10.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Institutia Prefectului județului Sălaj                                

·        Primarul municipiului Zalău

·        Serviciul Urbanisc și amenajarea teritoriului

·        Direcția Patrimoniu

·        Directia economica

·        Directia administrație publică locală

·        concesionar

© Primaria Municipiului Zalau