Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA nr.193 din 25 septembrie 2006

Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri  Între Municipiul Zalau prin

Consiliul local al municipiului Zalău și CRECAN IOAN GHEORGHE si sotia SONIA NATALIA

 

                Consiliul local al municipiului Zalău;

                Avândîn vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalău și Referatul Serviciului Fond funciar,agricultura,registru agricol nr.33.602 din 04.09.2006, memoriul tehnic de identificareîntocmit  de expert tehnic Sofron Sabin ;

Vazand  evaluarea imobilelorîn vederea efectuării schimbului intocmita de SC Topo Cadjes –evaluator funciar Bercean Ana  ;

                în baza prevederilor art.38 alin 5 lit.b  și 123 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile ulterioare ,coroborate cu dispozițiile  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

                în temeiul art.46 alin 21 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile ulterioare;

 

                                                                                HOTĂRĂȘTE:

 

                Art.1.Se aproba dezmembrarea imobilului teren intravilan proprietatea privata a  Municipiului Zalau , in suprafata totala de 5668  mp identificat in CF 2233 / N  Zalau nr.cad 4357 in 2 loturi astfel :

                                Nr.cadastral 4357/1  –in suprafata de 3800 mp.

                                Nr.cadastral  4357/2 –in suprafata de 1868  mp.

                conform memoriului tehnic intocmit de expert Sofron Sabin:

 

                Art.2.Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuriîntre Municipiul Zalau prin Consiliul local al municipiului Zalău ,pe de o parte și  CRECAN IOAN GHEORGHE si sotia SONIA NATALIA ,pe de alta parte,in urmatoarele conditii :

 

A.Municipiului Zalău va preda copermutantilor CRECAN IOAN GHEORGHE si sotia SONIA NATALIA  suprafața totala de 3800 mp teren intravilan ,situat in  intravilanul municipiului Zalau, identificat  in CF 2233/ n  Zalau nr.cadastral 4357/1 avand ca vecinatati N-Mun.Zalau,E-Vila President +Marian V.,S-Str.C.Coposu+Mezei V.,V-Rotaru R+Turcas D..Terenul in suprafata de 3800  mp este evaluat la suma de 53.466  lei conform documentației de evaluare.

 

B. CRECAN IOAN GHEORGHE si sotia SONIA NATALIA vor preda Municipiului Zalau  -terenulîn suprafață totala de 1837  mp, situatîn intravilanul municipiului Zalău , identificatîn CF nr.9191 Zalau, nr.top.:

                3244/b/1/1/c/2                       35 mp

                3243/a/1/b/2                          80 mp.

                3243 /b/1/a/2/b                      70 mp

                3242/1/a/2/b                          120 mp

                3241/b/1/a/2/b/2                   217 mp

                3240/2/2/a                              790 mp

                3241/a/2/2/b/14                     450 mp

                3241/b/2/2/a                          75 mp  ,evaluat la suma de 55.412 . lei   ( 29,62 lei/mp ) conform documentației de evaluare.

                Schimbul de imobile se  realizeaza fara plata de sulta rezultata in urma evaluarii imobilelor ,data find declaratia de renuntare la aceasta de catre proprietarii CRECAN IOAN GHEORGHE si sotia SONIA NATALIA.

                Art.3.Seînsușește raportul de evaluare a celor doua parcele conform anexei 1  si 2 care fac parte din prezenta hotărâre precum si documentatia tehnica de identificare a terenurilor supuse schimbului ,care constituie anexa 3 la prezenta hotarare.

                Art.4.Cheltuielile privind perfectarea contractului de schimb in forma autentica si inscrierea in evidentele CF a schimbului se vor suporta de copermutantii  CRECAN IOAN GHEORGHE si sotia SONIA NATALIA .

                Art.5.Se imputerniceste primarul municipiului Zalau să semneze ,prin delegat, actul autentic de schimb in fața notarului public.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul Comunitar de Cadastru si Agricultură.

                Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu :

                -Institutia Prefectului județului Sălaj                                                

                - Primarul municipiului Zalău

                 - Directia administratie publica locala

                  - Serviciul  fond funciar

                  - DG  ADP  Zalau

                  - Directia economica

                  -  Directia patrimoniu

  - Serviciul urbanism

PRESEDINTE   DE     SEDINTA        CONTRASEMNEAZA,

     Ciulea Simona Ioana                                                SECRETAR                                                                                                   Potrovita Stelian

© Primaria Municipiului Zalau