Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.129 din 23 iulie 2012

HOTĂRÂREA NR.129

 

pentru modificarea și actualizarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău aprobat prin HCL nr.59/2009

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-referatul comun al Directiei Administratie Publică Locala si al Serviciul corp control privatizare nr.33.433 din 19 iulie 2012;

-HCL nr.59/2009 pentru modificarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău aprobat prin HCL nr.86 din 02.04.2007,

-prevederile art.64 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările ulterioare si ale art.2 din HG 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice,

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            în conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.c si art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se modifică Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău aprobat și actualizat prin HCL nr.59/2009 după cum urmează:

1.Litera g a art.5.din Regulament  va avea următorul conținut:

“ g)Acțiunea de ridicare se va desfășura de către prestator doarîn situațiaîn care măsura ridicării a fost stabilită prin Proces Verbal de constatare și sancționare a contravenției privind staționarea neregulamentară, de către agentul constatator din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău sau din cadrul Poliției Rutire, după caz.“

            Agenții constatatori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Zalău vor fiîmputerniciți prin dispoziția scrisă a acestuia, să aplice sancțiunile contravenționale privind staționarea neregulamentară, pe domeniul public sau privat al Municipiului Zalău, conform hotărârii Consiliului local  emisă  În acest sens. “

2. Litera k a art.5 din Regulament  va avea următorul conținut:

  “k) în situația constatării staționării neregulamentare , agentul constatator vaîntocmi proces verbal de constatare a contravenției, putând aplica pe lângă sancțiunea principală ( amendă sau avertisment) și măsura complementară a ridicării vehiculului, asistând totodată la aceste operațiuni “.

            Urmare a dispunerii, prin Proces verbal de constatare a contravenției,întocmit de către agentul constatator, a măsurii ridicării vehiculului, pentru reliazarea acestei măsuri, prestatorul vaîntocmi un Proces Verbal de ridicare a vehiculului ,în 3 exemplare, conform modelului Anexa 2 , la Regulament. Cele trei exemplare din procesul verbal de ridicare a autovehiculului staționat neregulamentar rămân la prestatorîn vederea completării ulterioare cu datele persoanei care solicita restituirea autovehiculului ridicat, precum și cu mențiuni referitoare la cheltuielile de depozitare. După completarea procesului-verbal de ridicare și semnarea acestuia și de către solicitant, un exemplar al procesului verbal de ridicare seînmânează solicitantului, un exemplar rămâne la prestator și cel de-al treilea se trimite agentului constatator;”

3.Litera l a art. 5 din Regulament va avea următorul conținut (modificarea cuprinsului Procesului Verbal de ridicare a vehiculului)

„ l) Procesul verbal de ridicare a vehiculului staționat neregulamentar va conține:

-antetul prestatorului, numărul, data, ora si locul  unde acesta esteîncheiat;

-datele de identificare ale prestatorului serviciului de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar

-date referitoare la reprezentantul prestatorului;

-menționarea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventieiîntocmit de agentul constatator prin care s-a dispus măsura ridicării vehiculului;

-identificarea autovehiculului (marca, culoare, număr deînmatriculare)

-indicarea actului normativîn baza căruia se efectuează ridicarea de către prestator;

-numărul de telefon al dispeceratului care gestionează activitatea de ridicare avehiculelor;

-valoarea cheltuielilor prilejuite de ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului;

-adresa spațiului  de depozitare al vehiculului ridicat;

-mențiuni cu privire la autovehicul (avarii existente, zgârieturi existente, daca ușile și geamurile sunt deschise, sigilare etc.);

-identificarea conducătorului auto sau a proprietarului, utilizatorului, deținătorului etc. (se completează ulterior de către prestator);

-datele personale ale martorului și semnătura acestuia

-Semnăturile:

            -persoaneiîmputernicite de prestator  să efectueze ridicarea, transportul, paza și eliberarea vehiculului

            -agentului constatator  În calitate de asistent la activitatea de ridicare

            -contravenientului indicatîn procesul verbal de contraventie ,când este cazul”

4) Art.8 din Regulament va avea următorul conținut:

„Art.8.(1)Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de prestatori și se sancționează după cum urmează:

-ridicarea unui autovehicul fara dispozitia agentului constatator , se sancționează cu amenda de la 1000 la 1500 lei;

            -eliberarea unui autovehicul cuîncălcarea  prevederilor prezentului regulament cu amenda de la 1600 la 2000 lei.

(2)Constatarea contravențiilor prevăzute la art.8 alin.1 și aplicarea sancțiunilor contravenționale se va realiza de persoaneleîmputernicite de primarîn conformitate cu prevederile art.5 lit.g.

Art.2. Se aprobă republicarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău conform Anexei 1 la prezenta hotărâre ce conține modificările adoptate pânăîn prezent la regulament. Odată cu prezenta hotărâreîșiîncetează aplicabilitatea Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău actualizat prin  HCL nr.59/2009.

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Tehnică, Serviciul corp control privatizare, prestator serviciu.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului -  județul Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Direcția Administrație Publică Locală

·        Sef Serviciu Corp control privatizare

·        SC Doralex  Euro SRL

·        Politia municipiului Zalău

·        aducerea la cunostință publică  

© Primaria Municipiului Zalau