Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.50 din 26 martie 2012

HOTĂRÂREA NR.50

 

privind modificarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar

de la bugetul local, structurilor sportive de drept public și privat

cu personalitate juridică română din municipiul Zalău,

care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică,

aprobat prin HCL nr.114/06.05.2010

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.13843/20.03.2012;

-prevederile HCL nr.114/2010 Privind aprobarea Regulamentului  de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local, structurilor sportive de drept public și privat cu personalitate juridică română din municipiul Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică

            -prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

            -Ordinul nr.130 din 28 martie 2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București;

            -HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

            -prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului;

în baza art.36, alin.2, lit.b și d și alin.6, lit.a, pct.1, art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă modificarea și completarea ultimului paragraf al capitolului- „Alocarea sprijinului financiar” din „Regulamentul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local, structurilor sportive de drept public și privat cu personalitate juridică română din municipiul Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică, aprobat prin HCL nr.114/2010” care va avea următorul conținut:

            „în situațiaîn care beneficiarul se aflăîn imposibilitatea de a desfășura unele dintre activitățile prevăzute pentru susținere financiarăîn programul sportiv anual, din motive neimputabile acestuia, va notificaîn prealabil finanțatorul putând totodată solicita modificarea activităților sportive ce fac obiectul contractului de finanțare, numai cu activități sportive similare competițional și  numaiîn limita sumelor aprobate prin hotărârea consiliului local pentru această structură sportivă. 

            Notificarea va fiînaintată cu cel puțin 15 zile inainte de data de desfășurare a activității sportive.

            în situațiaîn care notificarea nu va fi depusăîn termenul stabilit, suma rămasă disponibilă va fi redistribuită prin organizarea unui nou concurs de proiecte.

            Aceste modificări se vor realiza prinîncheierea unui act adițional la contractul de finanțare.”

           Art.2.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului - județul Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Direcția Administrație publică locală

·        Direcția Patrimoniu

·        Direcția Economică

© Primaria Municipiului Zalau