Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.47 din 26 martie 2012

HOTĂRÂREA NR.47

 

privind stabilirea modalității atribuiriiîn forma gestiunii delegate

a Serviciului public de salubrizare cuprinzând activitățile de dezinsecție,

dezinfecție și deratizare, aprobarea Studiului de oportunitate,

a Regulamentului Serviciului public de salubrizare,

a  Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare

a Serviciului public de salubritate pentru activitățile de

dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-Referatul Direcției tehnice nr.5322 din 01.02.2012 și prevederile:

  -art.23, art.24, art.30 și art.31 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificările ulterioare;

              -art.6, 11, 13 alin.2  din Legea 101/2006 privind  serviciului public de salubrizare a localităților;

            -H.G. nr.717/2008 pentru aprobarea procedurii cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție - cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice si a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare  de utilități publice;

            - art.23, alin.4 din Legea 51/2006 cu modificările ulterioare privind obligația desfășurării activităților serviciilor de utilități publice numai pe baza regulamentelor serviciilor si caietelor de sarcini ale activităților din cadrul serviciilor;

-Ordinului nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de salubrizare a localităților;

-Ordinului nr.111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare;

-cap.7 „Contractele de concesiune” din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

-Legea 52/2003 privind transparența decizională;

            în baza art.36, alin.2, lit.b, c si d, art.36, alin.4, lit.a, art.36, alin.5, lit.a, art.36, alin.6, lit.a, pct.14 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se stabilește la nivelul municipiului Zalău modalitatea de atribuireîn forma gestiunii delegate a Serviciului public de salubrizare, cuprinzând activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, prinîncheierea unui contract de concesiune a acestui serviciu.

Art.2.Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare cuprinzând activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizarea, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Regulamentul, Caietul  de sarcini și Contractul cadru de delegare pentru   Serviciului public de salubrizare, cuprinzând activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform  Anexelor nr. 2,  3 și 4 ce constituie  parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-Anexa nr.2 - Regulamentul Serviciului public de salubrizare cuprinzând activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

-Anexa  nr.3 - Caietul de sarcini pentru  activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

-Anexa nr.4 - Contractul cadru de delegare a Serviciului public de salubrizare cuprinzând activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

Art.4.Comisia de evaluare a ofertelor va fi numită prin Dispoziția Primarului municipiului Zalău.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția tehnica.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Institutia Prefectului județul Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Direcția economică

·        Directia tehnica

·        Direcția administrație publică locală

·        Aducere la cunostinta publică

© Primaria Municipiului Zalau