Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.175 din 30 august 2011

HOTĂRÂREA NR.175

 

privind aprobarea metodei de privatizare, a anuntului de vânzare, a proiectului dosarului de prezentare si a pretului de ofertă de vânzare a actiunilor detinute de Municipiul Zalău  În cadrul SC Uzina Electrică Zalău SA Zalău

            Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Raportul de consultanță pentru privatizarea SC Uzina Electrică Zalău SA intocmit de S.C.P.A. „IORDÃCHESCU, UDRESCU & ASOCIAȚII – SOCIETATE CIVILÃ DE AVOCAȚI”, precum si Raportul de evaluare al societatii intocmit de S.C. „CS Invest Consulting SRL”, evaluator ANEVAR Sorin Popa.

Vazând Referatul comun al Directiilor tehnica,economica si Administratie publica locala nr.41.726 din 25.08.2011;

            în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a, art.36, al.3, lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, ale art.4.3, art.13, din O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ale Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respectiv și ale H.G. nr.577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 și a Legii nr.137/2002;

            Văzând prevederile art.45, alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se revocă parțial art.1 al Hotărârii nr.168/18.07.2011în sensul  modificării procentului de acțiuni ce face obiectul privatizării la 99,99%, ceea ce reprezintă un număr de 3.957.697 acțiuni. Municipiul Zalău va dețineîn cadrul SC Uzina Electrică Zalău SA, după finalizarea procedurii de privatizare, un număr de 396 acțiuni reprezentând 0,01% din capitalul social al acesteia.

Art.2.Se aprobă ca privatizarea SC Uzina Electrică Zalău SA (societate la care Consiliului local al municipiului Zalău este unic acționar) să se realizeze prin vânzarea celor 3.957.697 acțiuni, reprezentând 99,99% din pachetul de acțiuni deținut, utilizând metoda licitatiei cu ofertăîn plic, reglementată de art.13, lit.d din O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările ulterioare.

Art.3.Se aprobă prețul de pornire la vânzare prin licitatie al acțiunilor societății SC Uzina Electrică Zalău SA ca fiind de 11,36 lei/actiune (echivalentul a 2,68 eur), asa cum rezultă din Raportul de evaluareîntocmit de S.C. „CS Invest Consulting SRL”, evaluator ANEVAR Sorin Popa, raport ce constituie Anexa nr.1 si care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă anuntul de vânzare si proiectul dosarului de prezentareîntocmitîn vederea privatizării SC Uzina Electrică Zalău SA, acestea constituind Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.(1)Se numește dl.Nistorescu Radu Mihai - administrator public al Municipiului Zalăuîn calitate de mandatar special  al  acționarului unic - Municipiul Zalău – reprezentat prin Consiliul local al Municipiului Zalău,în Adunarea Generală a Acționarilor conform  art.6 si următoarelor din  HG 577/2002.

(2)Se aprobăîncheierea contractului de mandat pentru mandatarul special conform draftului de contract de mandat Anexa 3 la prezenta hotarâre, iar pentru semnarea acestuia seîmputernicește Primarul municipiului Zalău.

Art.6.(1)Se numește dl. Marian Viorelîn calitate de administrator special al societății SC Uzina Electrică Zalău SA, conform art.16 și urmatoarele din Legea 137/2002  coroborate cu art.180 și urmatoarele din HG 577/2002.

(2)Se aprobăîncheierea contractului de mandat  pentru administratorul special, conform draftului de contract de mandat Anexa 4 la prezenta hotarâre, iar pentru semnarea acestuia seîmputernicește Primarul municipiului Zalău.

(3)Pentru realizarea mandatului incredintat si pe intreaga perioada de derulare a procedurii de privatizare administratorul special va beneficia de o remuneratie lunara  neta de 2000 lei lei. Plata remuneratiei lunare se va face din prevederile aprobate ale bugetului local pe anul 2011, capitolul 51510205-Autoritati executive-cheltuieli de personal. Se aproba modelul Angajamentului de confidentialitate conform Anexei 5 la prezenta hotarare.

Art.7.Se numeste Comisia de licitațieîn vederea evaluarii ofertelor ce se vor depune si a stabilirii ofertei castigatoare, având următoarea componență:

            1.Potroviță Stelian - secretar al municipiului Zalău                                  președinte

            2.Cuibuș Mariana - director economic                                      membru

            3.Opriș Doina - director tehnic                                                  membru

            4.Ardelean Claudia - director DAPL                                                     membru

            5.Sabou Gligore - Sef serviciu investitii                                      membru

Se mandateaza comisia de licitatie sa stabileasca procentul corespunzător fiecărui factor de ponderare menționat in dosarul de prezentare.Acest procent de ponderare  va fi comunicat ofertanților doarîn cadrul ședinței de licitație, la momentul evaluării ofertelor de cumpărare depuse.

Art.8.De la data adoptării prezentei hotărâri se abrogăîn totalitatea Hotărârea Consiliului local al Municipiului Zalău nr.141/26.05.2008 .

Art.9.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Directiei tehnice, economice, DAPL, Comisiei de licitatie si Serviciul Resurse Umane.

            Art.10.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului - județul Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Directia Administrație publică locală

·        Direcția Economică

·        Direcția Tehnică

·        mandatar special

·        administrator special

·        SC Uzina Electrică Zalău SA

·        Mass-media locală

·        Serviciul Resurse Umane

© Primaria Municipiului Zalau